Версия за печат

00045-2016-0006

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 84 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул.Васил Априлов №15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg,, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413ZdjA928670.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Неотложна доставка на лекарствен продукт – Denosumab 120mg, необходим за лечение на онкологични заболявания на пациенти на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Ежегодно „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (КОЦ – Пловдив) провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител/и за доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на КОЦ – Пловдив по обособени позиции. През месец октомври 2015 г. е обявена открита процедура, публикувана в РОП под № 00045-2015-0014, с предмет: „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. С Решение № 34/11.02.2016 г. на управителя на „КОЦ – Пловдив” ЕООД на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП частично е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка поради неподаване на нито една оферта за доставка на лекарствени продукти по отношение на следните обособени позиции: № 2 – Epoetin beta 10 000 IU, № 17 – Vinblastine, № 18 – Vincristine, № 50 – Topotecan, № 52 – Mitotane, № 58 – Lenograstim 30MIU, № 63 – Methotrexate 50 mg, № 72 - Morphine, № 74 – Dihydrocodeine и № 78 – Buprenorphine, от лекарствената спецификация. Със същото решение, на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП – „всички оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя”, е прекратена частично процедурата за възлагане на обществена поръчка по отношение на следните обособени позиции № 4 – Erythropoietin 10 000 IU, № 5 – Darbepoetin alfa 300 mcg, № 59 – Lipegfilgrastim, № 60 – Pegfilgrastim, и № 70 – Denosumab 120 mg от лекарствената спецификация. С Решение № 74/28.03.2016 г. управителят на КОЦ – Пловдив е открил процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”, в която е включен и лекарствен продукт Denosumab 120 mg. Процедурата се провежда по реда на чл. 64 и следващите от ЗОП и срока за събиране на оферти е до 09.05.2016 г., като периода на разглеждането им и сключване на договори ще отнеме от два до три месеца. По отношение липсата на доставки на лекарствен продукт Denosumab 120 mg е постъпил рапорт от д-р Томова – началник ОМОГ, д-р Петров – началник ОМОХ и д-р Тонев – началник ОМОП, в който е описана необходимостта от прилагането на лекарството при провеждане на ежедневната терапевтична дейност на лечебното заведение. Към доклада е приложен списък от пациенти, за който прилагането на Denosumab 120 mg е свързано със запазване на живота им. Поради изложените по-горе обстоятелства, Възложителят решава да проведе процедура по договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, тъй като намира, че е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, а именно такива, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, СОФИЯ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бъл. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Красимир Спасов Вальов
Длъжност: Управител