Версия за печат

00373-2016-0010

BG-Стара Загора: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, За: Георги Георгиев; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270; 042 699211, E-mail: rector@uni-sz.bg, pamo@uni-sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160216AByG516031.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Тракийски университет гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“. Настоящата поръчка е обособена в две отделни позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги организирани в една корпоративна група“ Обособена позиция № 2 „Осигуряване на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера използвани от Възложителя“ Техническите изисквания за всяка обособена позиция са подробно описани в Техническото задание на Възложителя (Приложение № 1), което е неразделна част от настоящите указания. Всеки участник задължително трябва да се съобрази с условието на Възложителя, относно обособените позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За осъществяване на услугата Възложителят разполага с прогнозен финансов ресурс в размер до 113000,00лв. без ДДС (сто и тринадесет хиляди лева), което е 135600,00лв. (сто, тридесет и пет хиляди и шестстотин лева) с ДДС. По обособени позиции прогнозният финансов ресурс е разделен както следва: - за обособена позиция № 1 – 63000.00лв. (шестдесет и три хиляди лева) без ДДС, което е 75600.00лв. (седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева) с ДДС - за обособена позиция № 2 – 50000,00лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС, което е 60000,00лв. (шестдесет хиляди лева) с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
113000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1130,00лв. За обособените позиции, гаранцията се разделя както следва: за об.позиция № 1 – 630,00лв. и за об.позиция № 2 – 500,00лв.Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение,което не е юридическо лице,всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума,то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:Банка:УниКредит Булбанк АД кл.гр.Ст.Загора,BIC: UNCRBGSF;IBAN: BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път,документът,удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.В случай,че участникът представя банкова гаранция,то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията на Възложителя.Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна,с възможност да се усвои изцяло или на части.Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя подписано от Ректора на Тракийски университет или упълномощено от него длъжностно лице.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 кал.дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така,че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение е 5650,00лв.За обособените позиции, гаранцията се разделя както следва:за об.позиция № 1 – 3150,00лв. и за об.позиция № 2 – 2500,00лв.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна,цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка,а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение,което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът,определен за изпълнител на обществената поръчка,представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:Банка:УниКредит Булбанк АДкл.гр.Ст.Загора, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69.Ако участникът,определен за изпълнител,избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път,документът,удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Всички останали условия по гаранциите, са подробно описани в указанията на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира с бюджетни средства на Тракийски университет гр. Стара Загора. Всички плащания се извършват от Възложителя съгласно приложение към договора – данни на структурните звена за фактуриране.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

- за Обособена позиция № 1 „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги организирани в една корпоративна група“ всеки участник следва да посочи в документ „Представяне на участника“ - номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS. - за Обособена позиция № 2 „Осигуряване на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера използвани от Възложителя“ всеки участник следва да посочи в документ „Представяне на участника“ - номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. Участниците се задължават да поддържат за срока на валидност на офертите си, а участникът/ците определен/и за изпълнител/и и за срока на изпълнение на договора, наличието на такива разрешения. За това предоставят декларация по образец № 5.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие имат български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на поставените изисквания от Възложителя и указанията от настоящата документация.Участниците имат право да подадат само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор по обособена позиция №…",в който се поставят:1.Съпроводително писмо за участие в открита процедура (обр.№ 1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (обр.№ 1а);2.Представяне на участника (обр.№ 2) с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 3) -декларацията се попълва от лицата, които представляват участника, и номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS – за об.№ 1 и/или номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга – за об.№ 2. 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 4.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Документи и информация, съгл. р-л III.2.3) от настоящото обявление.6.Декларация от всеки участник за поддържане в срока на валидност на офертата си наличие на разрешителните от КРС, а в случай на сключване на договор, наличие на разрешителните в срока на неговото изпълнение (обр.№ 5). 7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр.№ 6). 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр.№ 7). 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр.№ 8). 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр.№ 9). 11.Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици (обр.№ 10). 12.Документ за внесена гаранция за участие.13.В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях подава:представяне на подизпълнителя (обр.№ 2), декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (обр.№ 3а) и декларация от подизпълнителите (обр.№ 8). Продължава в р-л VI.3 Друга информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. - Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която се участва, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (образец № 4), заедно с доказателство за извършената услуга. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на предоставените услуги. - Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. От документа трябва да е задължително трябва да видно вида на услугата, изпълнената стойност, контрагента. 2. В зависимост за коя обособена позиция участва: - Участникът следва да представи валиден копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват „мобилна гласова услуга“, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да представи копие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалент, с предметен обхват „фиксирана гласова услуга“, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има опит и през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил най-малко 3 (три) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва. Изискването е за всяка обособена позиция, за която се участва. Забележка: Под „еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка”, трябва да се разбират услуги, с които се предоставят далекосъобщителни услуги, в зависимост от обособената позиция, за която участникът подава оферта. 2. Участникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат/мерки за осигуряване качеството на предоставяната услуга.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: за об. поз. № 1 - Предложени мобилни услуги от Участника за месечна абонаментна такса 2,00лв. без ДДС за един абонамент (една СИМ карта); тежест: 22
Показател: за об.поз № 1 - Предложени мобилни услуги от Участника за месечна абонаментна такса 6,00лв. без ДДС за един абонамент (една СИМ карта); тежест: 25
Показател: за об.поз. № 1 - Предложени мобилни услуги от Участника за месечна абонаментна такса 10,00лв. без ДДС за един абонамент (една СИМ карта); тежест: 25
Показател: за об.поз. № 1 - Включени в месечната абонаментна такса минути за разговори в корпоративната група за един абонат (една СИМ карта); тежест: 14
Показател: за об.поз. № 1 - Предложен мобилен интернет предоставян чрез 3G USB модем от Участника за месечна абонаментна такса 5,00лв. без ДДС за един абонамент (една СИМ карта за данни); тежест: 14
Показател: за об.поз. № 2 - Предложени фиксирани гласови услуги от Участника за месечна абонаментна такса 2,00лв. без ДДС за един Географски номер; тежест: 50
Показател: за об.поз. № 2 - Предложени фиксирани гласови услуги от Участника за месечна абонаментна такса 4,00лв. без ДДС за един Географски номер; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

след приключване срока на договора

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

след приключване срока на договора

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от р-л III.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП (представяне на участника - обр.№ 2 и декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - обр.№ 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на другата позиция. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №….”.Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция предложението за изпълнение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на обособена позиция № ……“. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена по обособена позиция № …..". Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция ценовото предложение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 3 Предлагана цена за обособена позиция № ……“. Не може да участва участик, за когото са налице условията почл. 47, ал. 1, т. 1 /без б. "е"/, т. 2, т. 3 и т.4, ал. 2, т. 1 и 5, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. - документите по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги организирани в една корпоративна група“
1) Кратко описание

„Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги организирани в една корпоративна група“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

3) Количество или обем

прогнозната стойност на обособената позция е 63000.00лв. (шестдесет и три хиляди лева) без ДДС, което е 75600.00лв. (седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева) с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
63000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера използвани от Възложителя
1) Кратко описание

Осигуряване на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера използвани от Възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги

3) Количество или обем

прознозната стойност на обособената позиция е 50000,00лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС, което е 60000,00лв. (шестдесет хиляди лева) с ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12