Версия за печат

00140-2016-0007

BG-Ихтиман: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, "Цар Освободител" 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: инж. Тони Кацаров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на настоящата процедура е: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката са: Рязане на асфалтова настилка, Разкъртване на сфалтова настилка, Битумизирана основа, Плътен асфалтобетон, Трошено каменна настилка, Изкоп до 1,2/3м, Пясъчна подложка, Обратен насип, Уплътняване на изкопи, Разкъртване на бетонова настилка, Направа на бетонова настилка, Доставка и полагане на тръби PP ф300 за отводняване, Облицоване на земна канавка, Доставка и полагане на баластра за дренаж, Превоз на инертни материали и разтвори.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - Община Ихтиман

Прогнозна стойност без ДДС
3500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 18 000 лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Ихтиман: IBAN: G98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF, Име на банка: ЦКБ АД, офис Ихтиман, Титуляр на сметката : Община Ихтиман В случай, че участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, представя оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на размер на 3 % от стойността на договора, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на възложителя когато е в парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: Извършването на плащания става в съответствие и в рамките на разчетените в годишния общински бюджет парични средства за съответната година за дейностите, предмет на настоящия договор. Община Ихтиман уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за годишната стойност на договора, разпределен по тримесечия, в 20/двадесет/ дневен срок от приемане бюджета на община Ихтиман за съответната година.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 4.Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 5.Документ за закупена тръжна документация (копие) 6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 8.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 10. Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда 11. Декларация за оглед на обекта 12. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/ 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър) 14. Проекто-договор Плик 2 15. Техническо предложение - по образец, към него се прилага работна програма и анализ на рисковете Плик 3 16. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от банка (което да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансовия ресурси не зависи от никакви условия, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител) и/или Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че участник избере да използва удостоверение от банка, той трябва да докаже наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участникът избере да използва годишен финансов отчет за последната финансово приключила година, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В тази връзка участникът следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да докаже наличието на финансов ресурс или достъп до кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки, в размер не по-малък от 20 % от прогнозната стойност на поръчката. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за строителство на пътно –инфраструктурни обекти, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години (считано от момента на подаване на офертата назад), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите - в края на списъка участникът посочва договорите с предмет пътно строителство на обекти, подобни на предмета на настоящата поръчка. За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка- Образец № 9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице;Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен.Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 или еквивалентен.Списък на техническите лица - Образец № 10. Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (по образец) заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им. Към списъка се прилагат и декларации от лицата посочени в него, че са на разположение - Образец № 15 Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът - Образец № 11. Декларацията трябва да бъде придружена с документи доказващи собствеността на оборудването, механизацията и техниката или договори за лизинг, наем и др. Паспорт на използваните технически средства (машини и съоръжения).Акт за собственост или договор с акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството.Акт за собственост или договор за ползване на асфалтова база с минимална производителност 50т/час. Акт за собственост или договор за наем на помещение оборудвано с техника за приемане и възлагане на аварийни сигнали (телефон, факс, компютър).
Минимални изисквания: • Участникът през последните 5 години да е изпълнил договори с предмет, подобен предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За "договори за пътно строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на обекти от строителство на пътно- инфраструктурни обекти. Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от II група, втора категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен – чл.3, ал .2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен;• Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; Участникът да има внедрена система за управление за социалната отговорност съгласно стандарта SA 8000:2008 или еквивалентен.• В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Ръководител на обект – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър” транспортно строителство и не по-малко от 5 години професионален опит;В инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на пътното строителство да има определени отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве, които да притежават съответните удостоверения. • Участникът да има на разположение необходимата техника за изпълнение на поръчката. Освен техника за изпълнение по традиционната технология да има наличие на техника за извършване ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътни настилки с полагане чрез инжекционен метод- (без рязане и фрезоване) или договор за ползване на такава техника. Да има налична собствена техника за възстановяване на пътни настилки по съществуващо положение по съвременни технологии или договор за ползване на такава техника. Всяка промяна в договори за ползване на наемна техника в срока на действие на основния договор да се съгласува с Възложителя. Поради голямо разнообразие на технологии, подробно да се представи конкретно предлаганата технология.• Участникът трябва изчерпателно да опише екологичния ефект на предложените технологии (намаляване на количеството отпадъчните материали, използване на съществуващите на място материали, намаляване броя на използваната техника за определена операция и значително намаляване отделянето на вредни емисии и шум). Наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория. Наличие на собствена асфалтова база с минимална производителност 100т/час. или договор за ползване с фирма собственик на такава асфалтова база, валиден за срока на изпълнение на договора. Наличие на диспечерски пункт за готовност за реагиране при аварийни ситуации.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложен гаранционен срок; тежест: 16
Показател: Организационно-техническо решение; тежест: 16
Показател: Предложени единични цени за съответните видове работи; тежест: 68

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията за участие може да бъде заплатена на място в сградата на община Ихтиман. Документацията може да бъде получена и срещу представяне на документ за преведени средства по банков път на следната сметка на община Ихтиман: IBAN: BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF Име на банка: ЦКБ АД, офис Ихтиман Титуляр на сметката : Община Ихтиман Независимо кой от случаите е избрал кандидата документа за закупена документация трябва да съдържа наименованието на обществената поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 13:00
Място

В заседателната зала на ет. 4 в административнатасградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ