Версия за печат

00140-2016-0006

BG-Ихтиман: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр.Ихтиман, ул. Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Ихтиман, Община Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ихтиман, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изработване на проект на Общия устройствен план на Община Ихтиман, чиято главна цел е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Ихтиман природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Общият устройствен план на Община Ихтиман следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 452 по Протокол № 23 от 27.09.2013г. на Общински съвет – Ихтиман „Задание за изработване на Общ устойствен план на Община Ихтиман”. Общият устройствен план на Община Ихтиман трябва да отговаря на следните общи изисквания свързани с: • Устойчиво развитие на Община Ихтиман през периода на действие на ОУПОИ, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; • Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Ихтиман; • Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и пла¬нове и други проучвания за те¬ри¬торията на общината. • Пълноценно отчитане външните връзки на общи¬на¬та като стимулатор за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. • Формиране на комплекс от устройствени мерки, це¬ля¬¬щи създаване на условия за прео¬доля-ва¬не на съществени диспропорции между отделни части на общин¬ската територия. • Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. • Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за опазването им. • Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури. • По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването. • Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респективно оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за устойчивост. В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8, заданието изисква ОУПОИ да се разработи за времеви обхват до 2035 г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на настоящата обществена поръчка е 166 600.00 лв. (сто шестесет и шест хиляди и шестдесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
166600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

365


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в размер на 1666 лв. /хиляда шестоти шестдесет и шест лева/. Размерът на гаранцията за участие е посочен и в обявлението. Участникът избира сам, една от посочените по долу форми, за гаранция за участие: - парична сума, преведена по сметката на Възложителя Община Ихтиман, посочена и в обявлението: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман”. - банкова гаранция(оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Община Ихтиман в съответствие с образеца в документацията. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е един месец след изтичане срока на валидност на офертата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма в случай, че участник: - оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; Гаранцията за участие се освобождава, както следва: - на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; - на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; - при прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, преведена по сметката на Община Ихтиман: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на Общ устройствен план на община Ихтиман”. - банкова гаранция(оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Община Ихтиман, в съответствие с образеца в документацията и със срок на валидност най-малко за срока на изпълнение на договора и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащане на цената за изпълнението на обществената поръчка ще се извършва както следва: - Авансово плащане в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на договора, в 90 дневен срок от сключване на договора и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура; - Първо междинно плащане в размер 30 % (тридесет процента) от договорената стойност, в 90 дневен срок след подписването на констативен протокол за Проекта на Общия устройствен плана на Община Ихтиман в етап Предварителен проект и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура; - Второ междинно плащане в размер 20 % (двадесет процента) от стойността на одоговора, в 90 дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за Проекта на Общия устройствен плана на Община Ихтиман в етап Окончателен проект и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура; - Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата договорена цена за изпълнение на обществената поръчка, намален с размера на авансовото и междинните плащания, в 90 дневен срок след подписване на констативен протокол за извършената услуга, съставен след влизане в сила на Решението на Общинския съвет за одобряване на Общия устройствен план на Община Ихтиман и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно оформена фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него и обособените позиции за които е създадено. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора по конкретната обособена позиция; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора по конкретната обособена позиция; 1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума по конкретната обособена позиция; 1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които водят до отстраняване на участника в процедурата са следните: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Следва да се има в предвид че под професия или дейност следва да се разбира професии и дейности, свързани с извършване на рекламни услуги. 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Комисията пристъпва към отстраняване на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след прилагане на разпоредбите на чл. 68,ал. 8 и 9 от ЗОП. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:http://www3.moew.government.bg/.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани плика, както следва: •ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” ; •ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” ; •ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” . Представят се задължително всички посочени части и липсата на някоя от тях или несъответствието им с изискванията към съответния вид документи е основание за отстраняване на участника след провеждане на процедурите по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП в приложимите случаи. Съдържание на Плик №1: Списък на документите; Представяне на участника;Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представи в официален превод на български език.; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя; Копие на договора за обединение - при участници обединения, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка;Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора;Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт; Документа за гаранция за участие – в оригинал;Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие); Съдържание на ПЛИК № 2: В плика се поставя техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, Съдържание на ПЛИК № 3 - ценовото предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години по Образец (оригинал), считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга или доставка по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. - Декларация - списък на екипа с ключовите експертите, които участникът ще използва за подготовката на проекта за ОУП (оригинал, по Образец), в които се посочват експертите, позициите, за които се предлагат, образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит, придружена от Декларация по чл.83, ал.4 от ЗООС и по чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (оригинал, по Образец), която се попълва и се представя само от експерти, посочени от участника като експерти ангажирани с подготовката на ЕО и ОС. - Декларация - списък на техническото оборудване, с което участникът ще разполага при изпълнение на обществена поръчка (оригинал, по Образец).
Минимални изисквания: Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. За „услуги, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за: Общ устройствен план и/или цялостен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място) и/или Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Участникът следва да разполага с минимум 2 (два) екипа с ключови експерти за изпълнение на поръчката: Първи екип, включва минимум следните ключови експерти: - Експерт № 1 - Ръководител екип - висше образование, степен „магистър”, специалност „Архитектура” и/или „Урбанизъм” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност с минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността и не по-малко от 3 (три) години специфичен професионален опит в областта на устройственото планиране и участие в разработването на минимум един проект в областта на устройственото планиране; Експерт № 2 - Устройство на урбанизирани територии и недвижимо културно наследство: висше образование, степен „магистър”, специалност „Архитектура” и/или „Урбанизъм” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит в областта на устройственото планиране и участие в разработването на минимум един проект в областта на устройственото планиране; -Експерт № 3 - Икономически анализ и прогнози: висше образование, степен „Магистър”, специалност „Икономика” или еквивалентно, с не по-малко от 3 (три) професионален опит по специалността, професионален опит в изпълнението на услуги/проекти, сходни с предмета на поръчката, в т.ч. най малко един проект за ОУП и/или ИПВГР; Експерт № 5 - Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи: висше образование, степен „магистър”, специалност „Инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с не по-малко от 3 (три) години професионален опит по специалността. Експерт № 6 - Водоснабдяване и канализация: висше образование, степен „магистър”, специалност „Инженер“ със специалност „ВиК” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността. Експерт № 7 - Електроснабдяване и съобщения: висше образование, степен „магистър”, специалност „Инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността. Не е възможно едно експертно лице да заема едновременно повече от една експертна позиция. Втори екип за изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвместимостта - Експерти отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП, включва минимум следните ключови експерти: Експерт № 1 - Ръководител екип: висше образование, степен „магистър”, специалност „Екология” и/или „Системи и устройства за опазване на околната среда” или еквивалентно, с не по-малко от 5 (пет) години професионален опит по специалността, с опит в ръководене и изготвяне на поне 1 ЕО и/или ОС; Експерт № 2 - Климат и атмосферен въздух: висше образование, степен „магистър” в някоя от следните области „Екология” и/или „Метеорология” и/или „Климатология” и/или „Инженерна химия” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността, и участие в изготвянето на раздел „Климат” и „Атмосферен въздух” от поне 1 бр. ЕО; Експерт № 3 - Води: висше образование, степен „Магистър”, специалност „Екология” и/или „ВиК” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността, и участие в изготвянето на раздел „Води” от поне 1 бр. ЕО; Експерт № 4 - Геоложка основа, земи и почви: Висше образование, степен „Магистър” в някоя от следните области „Геология” и/или „Инженерна геология” и/или „Екология” и/или „Почвознание” или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността, доказан опит в изготвянето на раздел „Геоложка основа” и/или на раздел „Земи и почви” от поне 1 бр. Продължение раздел VІ.3
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТП – Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: ЦП – Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Чрез закупуване на документацията от Деловодството на община Ихтиман, ет. 1; всеки работен ден от 14.04.2016г. от 8:00 часа до 17:00 часа. Цената на документацията е 15 лв. с ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой, в касата на Община Ихтиман, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. Независимо кой от случаите е избрал кандидата документа за закупена документация трябва да съдържа наименованието на обществената поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

В заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

І . Експерт № 5 - Биологично разнообразие: висше образование, степен „магистър” в някоя от следните области „Биология” и/или „Зоология” и/или „Горско стопанство” и/или „Екология“ или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността, доказан опит в изготвянето на раздел „Биологично разнообразие” от поне 1 бр. ЕО; Експерт № 6 - Отпадъци: висше образование, степен „магистър” по специалност в областта екологията и/или биоразнообразието и/или опазването на околната среда или еквивалентно, с не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността, доказан опит в изготвянето на раздел "Отпадъци" от поне 1 бр. ЕО. Не е възможно едно експертно лице да заема едновременно повече от една експертна позиция. За периода на изпълнение на поръчката участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за изпълнение на предмета на поръчката. ІІ. Настоящото обявление се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му в електронен вид до изтичането на срока за получаване на документацията се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на Възложителя http://www.ihtiman-obshtina.com/, от където участниците могат да я изтеглят. В срока за получаване на документацията участниците могат да получат същата и на хартиен носител от деловодството на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура са посочени в чл.120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП. Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ