Версия за печат

00022-2016-0007

BG-Асеновград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 9, За: инж.Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: 0331 20238

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413DQsV436047.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката включва изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски”№21” Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №6, бл.109 ” Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15” Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ЖК”Изток”, бл.№5, вх.А,Б,В”. Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №1, бл.6/8”. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие и количествата съгласно проекта който ще бъде изготвен.

Прогнозна стойност без ДДС
3549574.28 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие Размер на гаранцията за участие:За обособена позиция №1: 4 000,00 (четири хиляди) лева. За обособена позиция №2: 5 000,00 (пет хиляди) лева. За обособена позиция №3: 5 000,00 (пет хиляди) лева. За обособена позиция №4: 9 000,00 (девет хиляди) лева. За обособена позиция №5: 9 000,00 (девет хиляди) лева. Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: „Инвестбанк” АД IBAN: BG54IORT73753304000003 BIC: IORTBGSF В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: „Инвестбанк” АД IBAN: BG54IORT73753304000003 BIC: IORTBGSF В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Договарянето, разплащането и финансирането на дейностите се извършват чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от името и за сметка на сдружението на собствениците на всяка една от сградите посочени в предмета на поръчката.Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е различно лице от собствениците на обекта на интервенция, като извършва възлагане по силата на сключения договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи съгласно условитя предвидени в проекто договора. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако преди неговото подписване, участникът, избран за изпълнител не представи Копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава; 2.Копие на валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и копие на валидна Копие от Застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Копие от удостоверения за пълна проектантска правоспособност за текущата година, издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Съдържание на плик №1 с надпис „Документи за подбор”. В плик №1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал).Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал). 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника за съответната обособена позиция. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №6. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №7.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие - Образец №811. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9.12. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14.14. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15.15. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16.16. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17.17. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18. 18. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;.19. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.20. OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността на труда при работа или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.21. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19. Продължава в VІ.3 Допълнителна информация /когато е приложимо/
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: -удостоверение от банка -годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага със свободен финансов ресурс в размер на не по-малко от:За Обособена позиция №1 – 40 000 /четиридесет хиляди / лева.За Обособена позиция №2 – 50 000 /петдесет хиляди/ лева.За Обособена позиция №3 – 50 000 /петдесет хиляди/ лева.За Обособена позиция №4 – 90 000 /деветдесет хиляди/ лева.За Обособена позиция №5 – 90 000 /деветдесет хиляди/ лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори за строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложен документ: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Участникът да приложи копие от регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (І група, ІІІ категория) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. 3. За доказване на ръководно-експертния екип се представя списък-декларация на тези лица- Приложение №17 и копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, референции от предишни възложители за изпълнени обекти с изрично посочване предмета на изпълнения договор, дата и място на изпълнение, дали изпълнението е приключило и е било в съответствие с нормативните изисквания. 4. За доказване на екипа за изпълнение на проектирането се представя списък-декларация на тези лица- Приложение №17 и копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, референции от предишни възложители за изпълнени обекти с изрично посочване предмета на изпълнения договор, дата и място на изпълнение, дали изпълнението е приключило и е било в съответствие с нормативните изисквания. 5. Участникът следва да представи копие от Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. 6.Участникът трябва да представи копие от Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 7.Участникът трябва да представи копие от Сертификат ISO 14001:2004 - система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 8. Участникът трябва да представи копие от Сертификат OHSAS 18001:2007 - система за управление на здравето и безопасността на труда при работа или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството. Изискванията са приложими за обособена позиция №1, №2, №3, №4 и №5.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години /2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г./, считано от датата на подаване на офертата - минимум 3 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката*; *За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради. 2. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно І група, ІІІ категория или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ и работници за изпълнение на СМР, както следва: -Ръководно – експертен екип: -Строителен инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7 г. -1 бр. -Контрол по качеството - 1 бр. -Безопасни условия на труд – 1 брой -Изпълнителски състав – минимум 25 работника 4.Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на проектирането, както следва: Архитект Строителен инженер Проектант по част Електро Проектант по част ОВК Проектант по част Енергийна ефективност Проектант по част Пожарна безопасност Проектант по част Проект за управление на отпадъците 5.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. 6.Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 7.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 8.Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството. Горепосочените изисквания са приложими за обособена позиция №1, №2, №3, №4 и №5.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 40
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 6 /шест/ лева с вкл. ДДС. Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: www.assenovgrad.com в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки на АОП. Документацията може да бъде получена и на място, до датата посочена в обявлението, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в Административната сграда на Община Асеновград – гр. Асеновград, пл. “Акад. Н. Хайтов” № 9, Информационен център, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Общината. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 0331/41057, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя: „Инвестбанк” АД, IBAN: BG50IORT73758404020000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане 447000, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията. Закупуването на документацията не е задължително условия за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

Асеновград, площад Академик Николай Хайтов 9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да прсъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.22. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 23. Техническо предложение към офертата 24.Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), ако е приложима; 24. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие.25. Ценово предложение;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски”№21”
1) Кратко описание

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски”№21”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и количествата след изготвяне на проекта

Прогнозна стойност, без ДДС
489510 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №6, бл.109 ”
1) Кратко описание

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” №6, бл.109 ”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и количествата след изготвяне на проекта

Прогнозна стойност, без ДДС
564636.28 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15”
1) Кратко описание

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и количествата след изготвяне на проекта

Прогнозна стойност, без ДДС
594960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ЖК”Изток”, бл.№5, вх.А,Б,В”.
1) Кратко описание

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ЖК”Изток”, бл.№5, вх.А,Б,В”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и количествата след изготвяне на проекта

Прогнозна стойност, без ДДС
970140 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №1, бл.6/8”.
1) Кратко описание

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №1, бл.6/8”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и количествата след изготвяне на проекта

Прогнозна стойност, без ДДС
930328 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6