00140-2016-0005

BG-Ихтиман: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Даниела Митева - зам.-кмет, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр.Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 2 (02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на община Ихтиман и други административни центрове на територията на Република България, съгласно маршрутните разписания
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка обхваща извършване на обществен превоз на пътници по всички автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания и графици на обслужване, съгласно Техническа спецификация /Приложение № 2/ - неразделна част от документацията и описани подробно в раздел II.2.1) от настоящото Обявление

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000, 60100000, 60112000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата поръчка са всички линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания 1 Автобусна линия гр. Ихтиман – гр.София, по маршрутни разписания, както следва: Маршрут: Автогара Ихтиман –– Автогара Подуене - 62.0 км. График на обслужване:5.50ч. / 7.30ч. - връщане 6.30ч. / 12.30ч. -връщане 7:15 ч./11:30 ч. –връщане 7.45 /18.15ч. – връщане 9.00ч. /20.00ч. – връщане 14.20ч. / 17.40ч. - връщане 17:00 ч./19:30 ч. –връщане 2.Автобусна линия гр. Ихтиман – гр. Костенец Маршрут: АГ Ихтиман – гр. Костенец - 18.0 км. График на обслужване: 06.50; 11.30ч.; 12.30ч.; 15.20ч.; 17.10ч.; 3.Автобусна линия гр. Ихтиман – гр. Самоков Маршрут: АГ Ихтиман – гр. Самоков - 40.0 км. График на обслужване:17.45ч. 4. Автобусна линия ДЗС, гр. Ихтиман – ЖП ГАРА Маршрут: спирка ДЗС – ЖП ГАРА - 5.0 км. График на обслужване: 5:15ч. 6.00ч. 7.00ч. 8.20ч. 9.10ч. 9.45ч. 10.20ч. 12.30ч. 13.15ч. 14.00ч. 15.10ч. 15.45ч. 17.00ч. 18.15ч. 19.00ч. 19.30ч.; 20.20ч.; 21.30ч.; 5. Автобусна линия: кв. Изток – ЖП ГАРА Маршрут: кв. Изток, гр. Ихтиман – ЖП ГАРА– 2.5 км. График на обслужване: 5.15ч. 6.00ч. 7.00ч. 8.20ч. 9.45ч. 12.30ч. 14.00ч. 17.00ч. 18.15ч. 19.00ч. 19.30 ч. 6. Автобусна линия гр. Ихтиман – село Белица /махала Грозьовци/ Маршрут: Автогара Ихтиман –– село Белица /махала Грозьовци/– 59.0 км. График на обслужване: 8.10ч. 17.05ч. 09.30ч. – сезонен за периода от 1 април до 30 септември 7.Автобусна линия гр. Ихтиман – село Венковец Маршрут: Автогара Ихтиман –– с. Живково – с.Боерица - село Венковец– 13.0 км. График на обслужване: 7.30ч. 13.30ч. 19.10ч. 11.30 ч. – сезонен за периода от 1 април до 30 септември 8.Автобусна линия гр. Ихтиман – село Мухово Маршрут: Автогара Ихтиман –– сп. Пчелин – сп. Шиндар – разкл. Любница -село Мухово– 27.2 км. График на обслужване: 8.45ч. 14.45ч. 16.00– неделя за периода от 1 април до 30 септември 18.00– петък и събота за периода от 1 април до 30 септември 9.Автобусна линия гр. Ихтиман – село Пауново Маршрут: Автогара Ихтиман –– село Вакарел –село Пауново– 22.1 км. График на обслужване: 8.25ч. 18.10ч. 10 Автобусна линия гр. Ихтиман – село Борика Маршрут: Автогара Ихтиман –– с. Живково – ЧЛК – с. Веринско - село Борика– 19.3 км. График на обслужване: 07.15ч. 13.20ч.19.10ч. 11. Автобусна линия гр. Ихтиман – село Полянци Маршрут: Автогара Ихтиман –– с. Черньово – с. Полянци– 8.8 км. График на обслужване: 6.15ч. 7.00ч. 8.30 ч. 11.15ч. 13.20ч. 17.50ч. 19.10ч. (от понеделник до петък) Събота и неделя: 7.00ч. 8.30ч. 11.00ч. 13.20ч. 16.30ч. 18.30ч. 20.30ч. 12. Автобусна линия гр. Ихтиман – махала Поповци Маршрут: Автогара Ихтиман –– разклон Ръжана––село Вакарел––спирка Полиовци–– спирка Брънковци ––махала Семковци –– махала Поповци– 22.5 км. График на обслужване: 7.50ч. 15.50ч. 17.00ч. – сезонен 13. Автобусна линия гр. Ихтиман – село Веринско Маршрут: Автогара Ихтиман –– с. Живково – ЧЛК – с. Веринско– 10.4 км. График на обслужване: 8.30ч. 12.00ч.16.00ч. 17.10ч. 14.Автобусна линия гр. Ихтиман – село с. Стамболово Маршрут: Автогара Ихтиман –– село Стамболово– 4.4 км. График на обслужване: 7.20ч. 8.30ч. 11.10ч. 13.10ч. 17.30ч. 19.30ч. 15. Автобусна линия гр. Ихтиман – село с. Мирово Маршрут: АГ Ихтиман – с. Мирово - 7.7 км. График на обслужване:06.50; 17.10ч.

Стойност, без да се включва ДДС
850000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определения изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащане: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5 000 /пет хиляди лева/ лв. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие на договора. Гаранцията за участие на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF; банка: ЦКБ АД; клон: Костенец офис: офис Ихтиман; титуляр на сметката: община Ихтиман; В случай, че участникът избере да представи банкова гаранция за участие, същата следва да е оригинал и със срок на валидност – не по-малък от срока на валидност на офертите. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава съгл. изискванията на чл.62 от ЗОП. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ихтиман и със срок на валидност – 30 дни след окончателното изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция следва изрично да се посочва поръчката, за която се представя гаранцията. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF; банка: ЦКБ АД; клон: Костенец офис: офис Ихтиман; титуляр на сметката: община Ихтиман; Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Прогнозната стойност на поръчката е 850000лв. без ДДС за срок от 60 месеца, считано от дата на сключване на договор с избрания Изпълнител и представлява предвидено субсидиране и компенсиране на превозвача съгл. изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г.). Полагащите се на превозвача субсидии и компенсации се извършват в съответствие с Наредбата в български лева, по сметка на Изпълнителя в утвърдения и отпуснат размер от републиканския бюджет за целта, след представяне на справки и фактури.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността. Всеки участник има право да представи само една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва напълно да бъдат съобразени с тези образци. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенция по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписите помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: 1.че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора 2.да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума 3.че представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя 4.че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора Участниците в обединението /консорциума трябва да посочат в споразумението, разпределението на участието им при изпълнение на дейностите. След подаване на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата може да бъде всяко физическо/юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията, посочени от Възложителя, както и на всички изисквания, произтичащи от ЗОП, свързаните с него подзаконови нормативни актове и относимото към поръчката законодателство.Участник, за когото са налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, и т.4, ал.2, т.1, т.2а, т.4, т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата.Участниците представят следните документи и информация: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – образец № 1 (в оригинал);Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2 (в оригинал), което включва посочване на ЕИК съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;документ за внесена гаранция за участие;доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчкатасъгласно обявлението декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 3 (в оригинал) съгласно условията и изискванията, посочени в настоящите указания; Документите в офертите на участниците по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП, които не са на български език се представят на езика на който са изготвени и в «официален превод» на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи съгл. разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП; нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участник в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – в оригинал; при участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;оригинал на банкова гаранция за участие или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие;декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност на поръчката – обр. № 4 (в оригинал); декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнител/и,ако е приложимо с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – обр. № 5 (в оригинал); декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо- обр. № 6 (в оригинал); декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията на условията на проекта на договор – образец № 7 (в оригинал); декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност, както и за липса на обстоятелство по чл.8, т.8, т.2 от ЗОП – обр. № 8 в ( оригинал);списък – декларация на собствени, лизингови или наети автобуси за извършване на услугата - обр. № 9; доказателства за иконом. и фин. съст.и техн. възм.; списък – декларация на собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им- обр. № 10; декларация, че водачите на автобусите за обществен превоз на пътници на участника към момента на подаване на офертата, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси -обр. № 11;списък – декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката- обр. № 12;декларация за осигуряване на валидни застрахователни полици на автобусите „Гр. отговорност” и „Злополука на пътници в обществения транспорт”- Обр. № 13; техническо предложение – обр. № 14; ценово предложение – обр. № 15

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет за 2015г.или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, където участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ за 2015г., който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите които са на чужд език, се представят и в официален превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет за 2015г. или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ за 2015г., ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на финансовия ресурс се представят само от членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс, който е определен в размер не по-малко от 80 000лв. без ДДС

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Всеки участник следва да представи заверено копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници Всеки участник следва да представи Списък - декларация на собствени, лизингови или наети автобуси за извършване на услугата по всички автобусни линии (Образец № 9), придружени от следните документи за всеки автобус, включен в списъка: а) копие от свидетелство за регистрация, договор за лизинг/ договор за наем, валиден към датата на подаване на офертата и със срок не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката; б) копие от Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС; в)копие от валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” на автобусите г)копие от валидни застрахователни полици „Злополука на пътници” в) заверени копия от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България, на автобусите описани в списъка. б) заверени копия от удостоверения за техническа изправност на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България на автобусите, описани в списъка. Всеки участник следва да представи: Списък - декларация на собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им на територията на община Ихтиман - Образец № 10. Към него участникът прилага заверени копия от документ за собственост или договор за наем; Всеки участник следва да представи: 1.Списък – декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, в т.ч. и шофьорите – Образец № 12, придружен от: - декларация, че водачите на автобусите за обществен превоз на пътници на участника към момента на подаване на офертата, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси - Образец № 11 - Трудови, граждански договори и договори за услуги, доказващи правоотношенията на декларирания персонал с участника (копия, заверени от участника) - заверени копия от свидетелствата за управление на шофьорите, даващи им право да управляват декларираните транспортни средства

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия минимален потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), придружен от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България и удостоверения за техническа изправност на ППС за автобусите, включени в списъка. Участикът да притежава валидни застраховки „Гражданска отговорност на и „Злополука на пътници в обществения транспорт” на пътниците за превозните средства от списъка. Застраховките да са валидни към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на валидност на офертата за участие в процедурата. Участниците трябва да представят към тях декларация (образец № 13), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такива застраховки за целия срок на договора. Участникът следва да извършва превозите по автобусните линии с най-малко : 1. Основни автобуси- не по-малко от 21 бр. технически изправни автобуси, от които не по-малко от 10 бр. техн. изправни автобуси категория М3, клас ІІІ и не по-малко от 11 бр.технически изправни автобуси категория М2, клас ІІІ 2. Резервни автобуси – не по-малко от 14 бр. технически изправни автобуси категория М3 и/или М2, клас ІІІ Участникът следва да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им на територията на община Ихтиман. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, в това число с най-малко 10 шофьора, имащи право да управляват декларираните транспортни средства за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Заявените автобуси, персонал и база/и не следва да бъдат използвани за изпълнението на други поръчки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закон за автомобилни превози

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, Заседателна зала, четвърти етаж

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с нотариално заверено пълномощно (оригинал) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.4 и5 ЗОП, се прилагат, както следва: а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; з) в случаите по т. 3.2.11. от б. а ) до б. ж) - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България Чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, 2, 3, 4, ал.2, т.1, 2а, 4 и 5 от ЗОП не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай, че участникът е обединение от лица, декларацията на основание чл. 56, ал.3, т.1 от ЗОП се попълва и представя за всяко едно от лицата, включени в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, на основание чл. 47, ал.8 от ЗОП изискванията по чл. 47, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и ал.5 ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. Когато участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, и т.4, ал.2, т.1, т.2а, т.4, т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП се прилагат за всички участници в обединението, а когато е юридическо лице се прилагат за всяко от от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100(сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава единадесета "Обжалване" от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ