Версия за печат

00045-2016-0005

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413UjRo912159.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски"№2а - База2 на "КОЦ-Пловдив"ЕООД
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
411200 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция по реда на чл.59, ал.1 и ал.2, в размер на 2056 лв. /две хиляди и петдесет и шест лева/. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Възложителя; парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ-Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД Пловдив , BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21 SOMB 9130 1010 1605 01; или банкова гаранция – оригинал.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

съгласно договора

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. 6.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 2. e обявен в несъстоятелност; 3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 6.3. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който: 1. e в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 4. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и 5, се отнасят за: а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице – търговец. ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника. 6.4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати или участници: 1. при които лицата по чл.47, ал.4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, ал.5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП с декларация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

НЯМА

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Производителите на предлаганото оборудване трябва да притежават валидни към датата на подаване на офертата сертификати за внедрена система за управление на качество EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003 или еквивалентни, издадени на името на производителя от независими лица по чл.53, ал.3 от ЗОП. Съответствието с поставеното изискване следва да бъде доказано с представяне на заверени от участника копия /за всички прозводители на цялото предлагано оборудване/, придружени с превод на български език (когато документтите са на чужд език). 2. Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качество EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника от независими лица по чл.53, ал.3 от ЗОП. Съответствието с поставеното изискване следва да бъде доказано с представяне на заверено от участника копие, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език) 3. Участникът трябва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на ЗМИ, издадено на името на участника. 4. Оторизация от производителя на предлаганото оборудване, удостоверяваща правото на участника да извършва доставка и сервизно обслужване – оригинал или нотариално заверено копие; Съответствието се доказва с представянето на оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, издаден от производителя на предлаганата апаратура или от негов представител, с което оторизира участника да извършва доставката и гаранционното обслужване на предлаганата апаратура. 5. Участникът да осигури екип от най-малко 1 (един) квалифициран сервизен специалист, преминал курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на предлаганото оборудване: Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация (свободен текст), съдържаща: • списък на сервизните инженери, които участникът ще осигури за сервиз и поддръжка на предлаганото оборудване; Декларацията, съдържаща екипа от експерти трябва да бъде придружена от: • професионални автобиографии на сервизните инженери; • сертификати за преминат курс на обучение при производителя на предлаганото оборудване; • Декларации за ангажираност на сервизните инженери; 6. Декларация (свободен текст), че участникът разполага със собствена или наета сервизна база и ще осигури най-малко една година гаранционно сервизно обслужване на оборудването, придружена от описание на сервизната база; 7. Сертификат или декларация от производителя за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинска апаратура, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. 8. Декларация (свободен текст), че предлаганото оборудване е фабрично ново и неупотребявано.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ц – цена; тежест: 55
Показател: ТО – Техническа оценка; тежест: 45
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.05.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 / десет / лева по банкова сметка на възложителя: Общинска банка АД, гр.Пловдив банков код SOMBBGSF, банкова сметка BG21 SOMB 9130 1010 1605 01, реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15а, Администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисия, упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ