Версия за печат

00575-2016-0005

BG-Раковски: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски и Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е изпълнението на реконструкция на улиците „Москва” и „Първи май“. Улиците към момента са без трайна настилка. Обектът представлява реконструкция на участъци от улиците с обща дължина 1 020 м. /ул. „Първи май” - 272м., ул. „Москва” - 748м./ Разглежданите обекти се явяват улици от V и VІа от основния транспортно – комуникационен поток на населеното място. Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Подробно описание на видовете строителни работи и изискванията за технологията на изпълнението им са посочени в инвестиционния проект, който съставлява неразделна част от тази документация. Конкретните количества от всеки вид работа са посочени в Количествена сметка, част от инвестиционния проект.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Конкретните количества от всеки вид строителни работи са посочени в приложената към документацията Количествена сметка.

Прогнозна стойност без ДДС
635967.39 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 5 000 /пет хиляди лева/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя, посочена в документацията за участие, или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП. Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начинът на плащане е уреден в раздел IV от проектодоговора. Разплащането ще се извършва след подписването на тристранен протокол за действително извършените работи, по стойности и количества, посочени в ценовото предложение от офертата, придружен със сертификати за качество на вложените материали, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 на Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; подробна Количествена сметка за извършените видове работи; Акт Образец 19 за извършени строително монтажни работи (СМР), Скица опис за местоположението на реконструираните участъци. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в десет дневен срок след представяне на изброените в чл.7 от проектодоговора документи и оригинална фактура от Изпълнителя.До три дни след стартиране на строителството Възложителят заплаща на Изпълнителя аванс в размер на 20 /двадесет/ процента от общата стойност на договора, който се приспада пропорционално от всеки съставен междинен акт за изпълнени СМР. Общата стойност на изплатения аванс и на извършените междинни плащания по договора не могат да надвишават 70 /седемдесет/ процента от общата стойност на договора. Окончателното плащане се извършва в десетдневен срок от подписване на акт обр.15, като бъдат съобразени действително извършените работи по договора и извършените до този момент плащания. Финансирането на част от предмета на обществената поръчка е посредством целева субсидия от републиканския бюджет, която се зарежда в система СЕБРА на части, всеки месец до 5-то число. Размерът на плащанията по чл. 8, ал. 2 – 4 от проектодоговора може да бъде едностранно намаляван от Възложителя, без санкции за него, в случай че към датата на дължимост на плащането не са налични средства в съответния размер. Възложителят ще извърши доплащане на дължимите суми до пълния им размер, в десетдневен срок от получаване на средствата от републиканския бюджет.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 “Документи за подбор” следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал. 2. Представяне на участника (съгл. Обр. 1) , което включва: А) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Б) декларация по чл. 47, ал. 9 по ЗОП (Обр. 2). 3. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - в оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Обр. 3) 5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители – по Обр.4. 6. Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец от настоящата документация – по Обр. 5 /ако е приложимо/. 7. Доказателства за техн.възможности и/или квалификация на участника. Представят се документите съгласно т.III.2.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, горепосочените документи се представят за всеки от тях. В случай, че участникът е обединение, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 8. Доказателства за иконом. и фин. възможности на уч-ка. Представят се документите съгласно т.III.2.2. 9. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това) - в оригинал. 10. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 11. Подписан и подпечатан проект на договора. 12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител - Обр. 9 в оригинал. 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Обр. 10 оригинал. 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец № 11 оригинал. В плик № 2 следва да бъде представено Техническото предложение, изготвено по обр. 12, с приложени към него всички документи, описани в т. 2.2. от Документацията за участие. В плик № 3 следва да бъде представено Ценово предложение на уч-ка за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно Обр. 13 към документацията за обществената поръчка, подписано и подпечатано от уч-ка или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Към ценовото предложение се прилага и КСС, и анализ на посочените от уч-ка единични цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Извлечение от банковата сметка на участника, удостоверяващо наличие на собствени средства в изискуемия размер към датата на подаване на офертата и/или банкова референция, удостоверяваща достъп до кредитна линия. Банковата референция следва да е издадена не по-рано от една седмица от крайната дата за подаване на оферти.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с наличен работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева под формата на собствени средства в банкови институции или неотменима кредитна линия за срок минимум до 30.09.2016 г., отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.С писък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката по образец и посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта категория. За чужд. лица - еквив. документ или декл-я от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си, допускащ извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в заверено копие, придружен с превод на български език. 3. Декларация-списък на технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката по образец; Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на техническите лица, по образец от документацията за участие. Декларацията се попълва от всяко техническо лице, посочено в Декларация- списък на технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка поотделно. Декларацията се попълва и представя от техническите лица, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника. 4. Декларация-списък на техническото оборудване за изпълнение на строителството, в която да се посочи - технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР, в т.ч. година на производство, капацитет и производителност, както и основанието, на което се разполага с него/ собствено, наето или др./ за времето на изпълнение на договора, като се уточни конкретният вид на разполагане чрез вписване на вид, №, дата и срок на съответния документ. 5. Заверено копие на валиден сертификат с предмет, сходен на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 6. Заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент. 7. Заверено копие на валиден сертификат BS OHSAS 18001:2007 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент. 8. Документ, доказващ, че участникът разполага с асфалтова база при изпълнение на поръчката - договор за наем, документ за собственост, договор за доставка и /или закупуване на асфалтови смеси и други със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. 9. Заверено копие на договор за наем/услуга или документ за собственост на акредитирана лаборатория и сертификат за акредитация на лабораторията.
Минимални изисквания: 1. Уч-ците трябва да са изпълнили минимум 3 /три/ строителства през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни или еднакви с предмета на поръчката. За сходно строителство се приема изграждане, основен ремонт, техническо възстановяване, рехабилитация и/или реконструкция на пътна/улична мрежа. 2. Уч-кът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група,Четвърта категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако уч-кът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 3. Уч-кът да разполага с минимум следните технически лица за изпълнение на поръчката, отговарящи на следните изисквания: а) Технически ръководител на обекта: • Да е строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; • Да има най-малко 5 години опит като технически ръководител. б) Експерт „Пътно строителство”: • Да има инженерно-техническо образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; • Да има най-малко 5 години опит по специалността. в) Отговорник за контрола на качеството: • Да притежава актуално удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството. • Да има най-малко 5 години опит в контрола по качеството на строителни обекти; г) Експерт по безопасност и здраве в строителството: • Да притежава удостоверение за безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условията на труд при извършване на СМР • Да има най-малко 5 години опит като специалист по здравословни и безопасни условия на труд. д) Геодезист • Да има висше образование специалност "Геодезия"; • Да има най-малко 5 години опит по специалността. е) Строителни техници - 2 бр: • Да имат средно специално образование • Да имат най-малко 5 години опит по специалността. Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции от инженерно-техническия състав отделни лица (едно техническо лице не може да съвместява две позиции от изискуемия инженерно-технически състав). 4. Уч-кът да разполага с минимум следното техническо оборудване за изп-ие на поръчката: • Асфалтополагаща машина - 1 бр. • Гудронатор - 1 бр. • Комбиниран багер с челен товарач - 1 бр. • Транспортна техника – самосвали - 2 бр. • Валяк бандажен - вибрационен с тегло 7 т. - 1 бр. • Статичен валяк с пневматични гуми с тегло 10 т. - 1 бр. • Автогрейдер - 1 бр. • Машина за фрезоване - 1 бр. • Фугорез - 1 бр. • Водоноска с метални четки - 1 бр. • Компресор за издухване - 1 бр. • Багер с чук - 1 бр. 5. Уч-ците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001 или еквивалент. 6. Уч-ците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент. 7. Уч-ците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент. 8. Уч-кът следва да има възможност да осигури доставка на асфалтобетон от работеща, въведена в експлоатация асфалтова база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от обекта. 9. Уч-кът следва да има на свое разположение при изпълнение на поръчката акредитирана лаборатория за изпитване 10. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 ЗУТ (изисква се към момента на сключване на договор)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 25
Показател: Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 15
Показател: Предложена цена за изпълнение на поръчката; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Раковски, гр. Раковски, пл. "България" № 1, Заседателната зала - етаж ІІ, стая № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ