Версия за печат

00575-2016-0005

BG-Раковски:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПЗ - 6 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България № 1, За: инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол и Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е изпълнението на реконструкция на улиците „Москва” и „Първи май“. Улиците към момента са без трайна настилка. Обектът представлява реконструкция на участъци от улиците с обща дължина 1 020 м. /ул. „Първи май” - 272м., ул. „Москва” - 748м./ Разглежданите обекти се явяват улици от V и VІа от основния транспортно – комуникационен поток на населеното място. Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Подробно описание на видовете строителни работи и изискванията за технологията на изпълнението им са посочени в инвестиционния проект, който съставлява неразделна част от тази документация. Конкретните количества от всеки вид работа са посочени в Количествена сметка, част от инвестиционния проект.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно направените изчисления на стойността на реконструкцията на двата подобекта, прогнозната стойност за реализацията й е в приблизителен размер от 635 967, 39 лв. без ДДС, респ. 763 160, 87 лв. с включен ДДС. Предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която е в рамките на праговете на чл.14, ал.3, т.1. от ЗОП и факта, че не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита процедура с прилагане на предвидените в ЗОП опростени правила. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. Процедурата е по реда на чл.14, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Възложителят изпраща решението и обявлението до АОП по електронен път с електронен подпис и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена в профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20, поради което, на основание чл. 64, ал. 3 ЗОП срокът за подаване на оферти се намалява на 28 календарни дни от датата на обявлението.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски