Версия за печат

02709-2016-0065

BG-Троян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 20, За: инж.Румен Тановски - зам.директор, Р.България 5600, Троян, Тел.: 0888 693809, E-mail: dl_troyan@abv.bg, Факс: 0670 60729

Място/места за контакт: ТП ДГС Троян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413jkQu6985790.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Териториално поделение на държавно предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларско материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларско материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 2"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За доставката не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и процедурите по договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Милко Кръстев Станчев
Длъжност: Директор на ТП ДГС Троян