Версия за печат

01389-2016-0003

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0003.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции. Обособените позиции са както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент. Обособена позиция № 4 – Доставка на лагери за автомобили. Обособена позиция № 5 – Доставка на семеринги. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци. Обособена позиция № 7 – Доставка на боя и бояджийски материали. Обособена позиция № 8 – Доставка на крепежни елементи за автобуси. Обособена позиция № 9 - Доставка на метални профили.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание - чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Естеството на процедурата позволява достатъчно добре да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.Съществуваща необходимост от доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна и с цел да се осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация на участниците.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор