Версия за печат

00159-2016-0008

BG-Добрич: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

община Добричка, ул.Независимост №20, За: Наташа Захариева Венева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile.

Електронен достъп до информация: http://dobrichka.bg/profile.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 2 (02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до ОУ- с.Батово; втора до ЦДГ-с.Лясково, ЦДГ-с.Житница,ОУ- с.Житница;трета до ОУ- с.Овчарово, четвърта до ЦДГ-с.Победа, ЦДГ-с.Ст.Караджа и ОУ- с.Победа; пета до ЦДГ-с.Карапелит и ОУ- с.Карапелит, шеста до ЦДГ-с.Воднянци и ОУ- с.Хитово, седма до ЦДГ-с.Стожер и ОУ- с.Стожер; осма до ЦДГ-с.Смолница и ОУ- с.Смолница; девета до ОУ- с.Стефаново; десета до ЦДГ-с.Ловчанци и ОУ-с.Ловчанци, единадесета до ЦДГ-с.Дончево и ОУ- с.Дончево; дванадесета до ЦДГ-с.Долина, ЦДГ-с.Владимирово и ОУ- с.Ведрина.
Код NUTS: BG332
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до ОУ- с.Батово; втора до ЦДГ-с.Лясково, ЦДГ-с.Житница,ОУ- с.Житница;трета до ОУ- с.Овчарово, четвърта до ЦДГ-с.Победа, ЦДГ-с.Ст.Караджа и ОУ- с.Победа; пета до ЦДГ-с.Карапелит и ОУ- с.Карапелит, шеста до ЦДГ-с.Воднянци и ОУ- с.Хитово, седма до ЦДГ-с.Стожер и ОУ- с.Стожер; осма до ЦДГ-с.Смолница и ОУ- с.Смолница; девета до ОУ- с.Стефаново; десета до ЦДГ-с.Ловчанци и ОУ-с.Ловчанци, единадесета до ЦДГ-с.Дончево и ОУ- с.Дончево; дванадесета до ЦДГ-с.Долина, ЦДГ-с.Владимирово и ОУ- с.Ведрина.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка по маршрутни линии, първа до ОУ- с.Батово; втора до ЦДГ-с.Лясково, ЦДГ-с.Житница,ОУ- с.Житница;трета до ОУ- с.Овчарово, четвърта до ЦДГ-с.Победа, ЦДГ-с.Ст.Караджа и ОУ- с.Победа; пета до ЦДГ-с.Карапелит и ОУ- с.Карапелит, шеста до ЦДГ-с.Воднянци и ОУ- с.Хитово, седма до ЦДГ-с.Стожер и ОУ- с.Стожер; осма до ЦДГ-с.Смолница и ОУ- с.Смолница; девета до ОУ- с.Стефаново; десета до ЦДГ-с.Ловчанци и ОУ-с.Ловчанци, единадесета до ЦДГ-с.Дончево и ОУ- с.Дончево; дванадесета до ЦДГ-с.Долина, ЦДГ-с.Владимирово и ОУ- с.Ведрина.

Стойност, без да се включва ДДС
809343 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

15.09.2016 г. 

Завършване

14.09.2019 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата, условия и начин на плащането й: Всеки участник представя гаранция за участие в настоящата обществена поръчка, в размер на 8000 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а/ парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя ; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие; При избор на гаранция за участие-парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Общината: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01 , BIC SOMBBGSF , Общинска банка АД, клон Добрич. При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата гаранция следва да бъде посочен уникалния номер на поръчката в РОП. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни от крайния срок за получаване на оферти. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или заверено копие или оригинал на банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни от крайния срок за получаване на оферти, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3/три/% от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция; Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение; Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Добричка, и че е със срок на валидност 120 /сто и двадесет/дни . Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3.Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. 4.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за специализирания превоз се осигуряват със средства от републиканския бюджет чрез бюджета на общината-първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, въз основа на представена информация, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.Разплащането ще се извършва по банков път в срокове, определени в Наредба №2/31.03.2006г. срещу издадена фактура за стойността на услугата за съответния период.Плащанията ще се извършват по банков път, в бъргарски лева при условията и сроковете на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят с оглед предоставената му възможност по чл.25,ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически лица и / или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Отстраняват се участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от ЗОП. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник и в следните случаи: 1.Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл.56 от ЗОП или документите предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия. 2.Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания. 3.Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 4.Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5.Когато представеното от участника техническо предложение не отговаря на условията в тази документация. 6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. Пълният обем документация може да се изтегли от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: В Плик № 1 с надпис“Документи за подбор“: 1. Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата, подписан от участника - Образец №1; 2.Представяне на участника, което включва: а/ посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата-- Образец № 2; б/ декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал.5, подписана от лицата , които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложител , или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата- Образец № 3; 3.при участници обединения – копие на договора за обединение, с нотариална заверка на подписите, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато не е приложен документ /споразумение или договор за създаване на обединение/, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие.4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гар 5.Декларация по чл.56, ал.1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2-образец №5; 6.Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители-Образец № 6 и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ако е приложимо-Образец №8; 7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор-Образец № 7; 8.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка-Образец №9; С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл.56, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал.1, буква „в“ и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2 , т.6 от ЗОП; В Плик № 2 с надпис : “Предложение за изпълнение на поръчката“ 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката-по образец №13, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4-Образец № 10; 2. Ако участник не представи Техническо предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. В плик № 3 “Предлагана цена“: 1. Ценово предложение-следва да бъде изготвено от участника – по образец № 14 от настоящата документация 2. Цената следва да бъде представена в лева с ДДС. Извън плик № 3 с надпис „Предлагана цена“не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Ценовото предложение трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано предложение по приложения към документацията образец./Образец № 14/ Ценовото предложение трябва да бъде подписано от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от упълномощено лице

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили еднакви или сходни услуги с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуги свързани с извършването на специализиран превоз на пътници. За доказване на горепосоченото, участникът представя 1.Списък по образец /Образец№4/с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга: -Удостоверение , издадено от получателя на услугата или от компетентен орган; -Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Заверено копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на РБългария и удостоверения на ППС към него, отговарящи по брой на броя на автобусите с които участникът участва или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници и заверени копия към него, отговарящи по брой на броя на автобусите, с които участникът участва; 3.Заверено копие на сертификат и/ или еквивалентно, удостоверяващ, че в неговата организация има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001: 2008 за дейност превоз на пътници. 4.Списък на водачите, които ще извършват специализирания превоз, придружен с документи, доказващи възрастта и професионалния опит на водачите; 5.Заверено копие на свидетелства за управление на МПС на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 6.Заверени копия на карти за квалификация на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 7.Заверени копия на удостоверения за психологическа годност на водачите, които ще извършват специализирания превоз; 8. Декларация-Справка за техническото оборудване/собствено или наето/, с което участникът ще извършва специализирания превоз-марка, модел, година на производство, пътникоместа/Образец 11/ 9.Заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС, с които участникът ще извършва специализирания превоз; 10.Заверени копия на удостоверения за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; 11.Заверени копия на удостоверения със знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; 12.Заверени копия на удостоверения за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на ученици; 13.Заверени копия на документи за сключена застраховка “Гражданска отговорност“и „Злополука на пътниците“, валидни към датата на подаване на офертата. 14.Заверени копия на документи за осигуряване извършването на предпътните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства съгл.чл.62б от Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България; 15.Заверени копия от договорите за наем или лизинг, ако предлаганите автобуси не са собственост на фирмата, 16.Заверени копия на документи, удостоверяващи осигурен предпътен медицински преглед на водачите; 17.Заверени копия на документи, удостоверяващи осигурена поддръжка и обслужване в собствена или наета сервизна база. Превозвачи, които ползват наета сервизна база, освен договор за наем представят документ за собствеността на базата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Специализираният превоз на деца и ученици да се извършва от водачи, които трябва: -да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус; -да са на възраст не по-малко от 25 години; Участниците трябва да разполагат със следните собствени,наети или лизингови автобуси, с които да извършват превозите: За изпълнение на маршрутните линии се изискват минимален брой МПС, както следва: За маршрутна линия № 1- 1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 2 -1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 3- 1 автобуса над 22 места; За маршрутна линия № 4 -2 автобуса с над 22 места; За маршрутна линия № 5- 1 автобус с над 22 места и 1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 6 -1 автобуса с над 22 места; За маршрутна линия № 7 -1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 8 -1автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 9- 1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 10-1 автобус до 22 места; За маршрутна линия № 11-1 автобус с над 22 места; За маршрутна линия № 12-1 автобус с над 22 места;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБъргария.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

град Добрич ул.Независимост №20 зала 108

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация-община Добричка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ