Версия за печат

01605-2016-0017

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова, инж.Ив.Шишева, РБългария 1080, София, Тел.: 0889 055710;0885 397498, E-mail: rcholakova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-valove-za-malko-zubno-kolelo-za-koloosnite-reduktori-na-elektricheski-lokomotivi-serii.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЛД-София, район Подуяне, ул."Майчина слава" №2
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, съгласно Технически изисквания за доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. Количествата на валовете за малко зъбно колело са съгласно спецификация от Техническите изисквания за доставка към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
118560 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие е определена от Възложителя в размер на 700,00 лева, посочен в обявлението за поръчката, със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя по избор на участника под формата на неотменяема банкова гаранция по приложения към документацията образец (Приложение №11) или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 12 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по преценка на Изпълнителя, в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор-Приложение №10 към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно раздел ІV. от проекта на договор към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. Офертата задължително съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. Документите към офертата се представят подредени в папка, по реда, описан в списъка. Списъкът се поставя най-отгоре в папката. В него трябва да са описани всички документи, съдържащи се в офертата – плик № 1, плик № 2 и плик № 3, независимо от обстоятелството, че са поставени в три различни плика. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и, в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2016 и 2017 год. /оторизационно писмо, пълномощно дистрибуторски договор и др./ 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в) в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) – представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/. 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация (когато е приложимо)"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от участника /представя се в оригинал/, съгласно образеца Приложение № 6 към документацията за участие, заедно с доказателство за извършената доставка /заверено от участника копия/, което може да бъде представено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката. Под "сходни доставки" следва да се разбира – доставка на резервни части от механичната предавателна система на ходовата част на локомотиви /зъбни колела, карданни валове, фланци и др./. 2. Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие, заверено от участника. 3.Образец на сертификат за качество придружен с образци на приемателни протоколи или други еквивалентни документи за потвърждаване на съответствието на качествата на валовете с Техническите изисквания на Възложителя, включително и химичен състав и механически характеристики на материала, ултразвукова дефектоскопия, издадени от производителя- копие, заверено от участника. 4.Образец/и на измервателни карти, издавани от производителя, заверени от участника, с отразени всички параметри на валовете за МЗК /малко зъбно колело/, които подлежат на контрол и измерване, както и граничните стойности на всеки параметър.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ:www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице на хартиен носител, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.4 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1) )"Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри" Изискуеми документи и информация: 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 /образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП.8.Документ за внесена гаранция/и за участиев оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници в следните случаи: 1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1, ал.2,т.5 и ал.5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ