01605-2016-0017

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 23 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Р.Чолакова,инж.Ив.Шишева, РБългария 1080, София, Тел.: 0889 055710;0885 397498, E-mail: rcholakova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Обществени поръчки, отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-valove-za-malko-zubno-kolelo-za-koloosnite-reduktori-na-elektricheski-lokomotivi-serii.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, съгласно Технически изисквания за доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

„БДЖ- Пътнически превози” ЕООД е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7в, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, е обект на обществена поръчка. На основание чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат стойности без ДДС, посочени в същата разпоредба. Прогнозната стойност на разглежданата поръчка попада в стойностите по чл. 14, ал. 1 от ЗОП и в стойностите по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поради което „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като възложител по смисъла на ЗОП ще възложи обществената поръчка като проведе процедура за възлагане, като може да приложи предвидените в ЗОП опростени правила. Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без обявление, поради което обществената поръчка може да бъде възложена чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД