00265-2016-0064

BG-Раднево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров № 13, За: По техническите въпроси: Димитър Цонев- инж. инв. контрол ЕА, отдел инвестиции; Въпроси по процедурата: Ирена Видева - експерт търговия, Р България 6260, Раднево, Тел.: 00359 41783305/3130/; 00359 41783305/3080/, E-mail: i_videva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел Механооборудване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура на отдел Търговски, Р България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: стая 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”.– реф. № 55/2016 – ЗОП.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Промплощадката на рудник "Трояново-1", в непосредствена близост до съществуващата сграда на г. Изток
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата процедура е изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново , по РП 159/48 част ИГ и ХГ; РП 159/49 част Архитектура; РП 159/50 част Генплан; РП 159/51 част Конструктивна; РП 159/52 част Геодезия; РП 159/53 част Електро; РП 159/54 част ОВК; РП 159/55 част ВиК; ПБЗ 159/56; РП 159/57 Генплан, РП 159/58 част Геодезическа и РП 159/59 част Електро. Категорията на строежа е пета, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква »б» от ЗУТ, във връзка с чл.6, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Подробно видовете СМР и техните количества са посочени в количествената сметка, обяснителните записки към работния проект и документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествена сметка в документацията за участие. Прогнозната стойност е и максималния финансов ресурс, осигурен от Възложителя. Подадените ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените словия на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
389096 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

80


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 3800 лева или равностойността в евро. Представя се с офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписване на договор и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева - „Първа Инвестиционна Банка"АД - клон Раднево, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05 и SWIFT BIC : FINV BGSF или по банкова сметка в евро: "БНП ПАРИБА С. А." - клон София ,SWIFT BIC: BNPA BGSX и IBAN: BG40 BNPA 9440 1420 0150 10. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Разплащането ще се извършва по банков път по следния начин: а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра. б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответния период.

ІІІ.1.4) Други особени условия

За запознаване с реалните условия на експлоатация а обекта на терен, Възложителя организира оглед. Огледът ще се извърши на 11.05.2016г. Представители на участниците трябва да се явят в 10,00 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лицата, което ще отговарят за огледа: Димитър Цонев -тел. 0889180444, Мария Йорданова - тел. 0885013897, Зорка Маджарова - тел. 0888946442. За извършеният оглед , участника представя в офертата си декларация, че се е запознал с реалните експлоатационни условия на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 3. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 4.Декларация ,че ако участникът бъде определен за изпълнител, при подписване на догвора, ще бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група - отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство". Ако участникът е обединение, което не е самостоятелно лице, то е достатъчно едно от лицата в обединението да представи заверено от негокопие на удостоверението или да декларира регистрация в съответствие с чл.3, ал.3 от Закона за камарата на строителите. Участниците, които са чуджестранни лица трябва да докажат правото си в съответствие с чл.3 , ал.2 от ЗКС. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 8. Декларация за оглед на обекта. 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 10. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили не по-малко от 1 обект с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката. Под сходен Възложителя приема изпълнена реконструкция или ремонт на съществуващи сгради – доказва се със списък на строителството /по образец/, придружен с някое от доказателствата, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф. № 55/2016 г. - ЗОП.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 09:30
Място

Управлението на дружеството, етаж 1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта лицето писмено заявява на факс или по е-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП, обменът на информация се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ