Версия за печат

00753-2016-0008

BG-Свищов: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=85.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Община Свищов

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов за 2016/2017 година”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: •За общинската администрация - гр. Свищов, ул. ”Ц. Церковски” №2, Административната сграда на Община Свищов; •За Общинска служба „Социални дейности” - гр. Свищов, ул. ”Ц. Церковски” №2, Административната сграда на Община Свищов, в т. число: - Домашен социален патронаж – гр. Свищов, ул. „Княз Борис I” № 36; - ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов, местност „Паметниците”; - СУПЦ „Св. Климент Охридски” – община Свищов, с. Овча могила, ул.”Ал. Константинов” №1; - Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67. •За „Други дейности по образованието” и „Култура” при Община Свищов” – гр. Свищов, ул.”Д. Анев” №2А; •За ОП „Чистота – Свищов” – гр. Свищов, ул.”33-ти Свищовски полк” №78; •За ОП „Пазари – Свищов” – гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов” № 28; •За ОП „Обреди – Свищов” – гр. Свищов, ул. ”Ц. Церковски” №2, Административната сграда на Община Свищов.
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката включва доставка на консумативи (тонер касети и барабани) и техническо обслужване на наличната размножителна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2016/2017 година. Консумативите (тонер касети и барабани) трябва да са фабрично нови, неупотребявани, нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки с холограмен знак, които не са спрени от производство към датата на изпълнение на доставката, произведени в заводите на производителите на съответната марка техника и да отговарят на всички технически и екологични показатели. Доставка на съвместими консумативи (от реномирани производители и с доказано качество) се допуска само за позициите, за които е отбелязана забележка „съвместим”. Всички предложени консумативи да отговарят на нормативно-установените изисквания за качество за безопасност при употреба на крайни потребители. Към момента на доставката консумативите трябва да имат остатъчен срок на годност, не по-малък от 75% от целия срок на договора. Техническото обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника включва поддръжка, периодични контролни технически прегледи, профилактика, ремонт и отстраняване на технически повреди. Техническото обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника ще се осъществява след подадена заявка от възложителя съгласно предписанията на завода производител на съответната марка техника. Вложените материали и резервни части в ремонта на компютърната, размножителна и печатна техника да бъдат оригинални, придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок. Подробните видове консумативи и изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100, 30125110, 30125120, 50320000, 50313000

Описание:

Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя до 153 500,00 (словом: сто петдесет и три хиляди и петстотин) лева без ДДС, разпределена, както следва: За общинската администрация – 97 000,00 (словом: деветдесет и седем хиляди) лева без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” и проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 22 000,00 (словом: двадесет и две хиляди) лева без ДДС; За „Други дейности по образованието” – 20 000,00 (словом: двадесет хиляди) лева без ДДС; За „Култура” – 8 000,00 (словом: осем хиляди) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – 2 000,00 (словом: две хиляди) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – 1 000,00 (словом: хиляда) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 3 500,00 (словом: три хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
153500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата: 1.1. Гаранцията за участие е в размер на 1 500 (словом: хиляда и петстотин) лева. 1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 1.2.1. Парична сума внесена по следната сметка на Община Свищов: IBAN: BG49CECB97903310499400 BIG: CECBBGSF, или 1.2.2. Банкова гаранция, учредена в полза на Община Свищов. В случай, че гаранцията за участие е безусловна банкова гаранция тя трябва да е със срок на валидност 300 (триста) календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти. 1.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за участие в процедурата са по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените поръчки. 2. Гаранция за изпълнение на договора: 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на обществената поръчка. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 2.2.1. Парична сума внесена по следната сметка на Община Свищов: IBAN: BG49CECB97903310499400 BIG: CECBBGSF, или 2.2.2. Банкова гаранция, учредена в полза на Община Свищов. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не по-малко от 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора. 2.3. Съгласно разпоредбата на чл.63 от Закона за обществени поръчки условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов, и Бюджета на проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Условия и начин на плащане: възложителят заплаща извършените доставки на консумативи и техническо обслужване на база оригинална фактура и придружаващите я документи, съгласно предложените от изпълнителя процент отстъпка от стойността на доставените резервни части за наличната компютърна, размножителна и печатна техниката и часова ставка в лева без ДДС валидна за всички дни от седмицата без официални празници. Заплащането се осъществява в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура и придружаващите я документи, по банковата сметка на изпълнителя. Авансово заплащане не се допуска.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. 2. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което е представило оферта. 3. Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 4. Договора за създаване на обединение, трябва да съдържа клаузи, които: 4.1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници (членове) в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП; 4.2. гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; 4.3. гарантират, че представляващият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 4.4. гарантират, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението; 4.5. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 5. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява участниците в обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението, след подаването на офертата. 6. Когато не е приложен договор за създаване на обединение, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените в т.4 условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП всяка оферта трябва да съдържа: Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от Участника. 2. Представяне на участника – по образец №1. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – по образец №2. 4. Документи доказващи минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация – описани в Раздел III.2.3 от настоящото обявление. 5. Когато участникът в процедурата е обединение – оригинал на договора за създаване на обединението с нотариална заверка на подписите на участниците в него, или нотариално заверено копие от този договор. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението следва да се представи пълномощно, подписано от лицата в обединението, в което се посочва представляващият в оригинал с нотариална заверка на подписите, или нотариално заверено копие на пълномощното. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – по образец №5. 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – по образец №6. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец №7. 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – по образец №8 за приемане на условията в проекта на договор. 11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – по образец №9. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва документите в офертата на участника, когато те са подписани от пълномощник. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец №10. Ако е приложимо се прилага и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: Ценово предложение – по образец №11. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП и по чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква представяне на документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът доказва минимални изисквания за технически възможности и квалификация посочени със следните документи: 1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - по образец №3 на доставките и услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да е придружен с доказателство за извършената доставка и услуга под формата на удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката и услугата. 2. Списък – декларация на сервизна/и база/и (собствена или наета), с която участникът разполага за осъществяване на техническа поддръжка на компютърна, размножителна и печатна техника, при изпълнение на поръчката - по образец №4; 3. Заверени копия на следните сертификати: - ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват доставка на консумативи и техническо поддържане за компютърна, размножителна и печатна техника; - ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват на доставка на консумативи и техническо поддържане за компютърна, размножителна и печатна техника.
Минимални изисквания: Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1. Участникът да има изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират доставка на консумативи за компютърна, размножителна и печатна техника. 1.2. Участникът да има изпълнена минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират услуга за техническо поддържане на консумативи за компютърна, размножителна и печатна техника. 2. Участникът да разполага със сервизна/и база/и (собствена/и или наета/и) за осъществяване на техническа поддръжка на компютърна, размножителна и печатна техника. 3. Участникът в процедурата да има внедрени следните системи: - ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват доставка на консумативи и техническо поддържане за компютърна, размножителна и печатна техника; - ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват на доставка на консумативи и техническо поддържане за компютърна, размножителна и печатна техника. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. ** Съгласно чл.51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предложена обща цена (П1) – тежест в комплексната оценка 70%, като максималният брой точки по посоченият показател е 70 точки.; тежест: 70
Показател: Часова ставка в лева без ДДС валидна за всички дни от седмицата без официални празници (П2) – тежест в комплексната оценка 20%, като максималният брой точки по посоченият показател е 20 точки. ; тежест: 20
Показател: Процент отстъпка от стойността на доставените резервни части за наличната компютърна, размножителна и печатна техника (П3) – тежест в комплексната оценка 10%, като максималният брой точки по посоченият показател е 10 точки.; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

300

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала №1 на административна сграда на Община Свищов, ул.Цанко Церковски №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

В обществената поръчка са включени и необходимите консумативи в рамките на проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

VI.3) Допълнителна информация

Това обявление е изпратено за публикация с електронен подпис и пълен достъп по електронен път до документацията за участие може да се получи на електронната страница на Община Свищов - www.svishtov.bg в раздел Профил на купувача (Обществени поръчки), поради което на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде намален от 40 на 28 дни. Възложителя не поставя изискване за закупуване на документация. Съгласно чл.29 от ЗОП, в срок до 05.05.2016 година лицата могат да поискат писмено от възложителя, разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ