Версия за печат

00267-2016-0045

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Александър Папазов- гл.експерт и юрк. Ралица Шехова- дирекция СМСТИ, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656444; 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160328nkds3014296.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен №1, За: О. Карагяурова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив – път І-8 и ІІ-64."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив – път І-8 и ІІ-64."

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233252

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за реализиране предмета на поръчката се определя, както следва: 18 361 лв. с ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
15300.83 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата и е в размер на- 150 (сто и петдесет) лв. Гаранцията за участие може да се внесе, като парична сума по сметка на Общината или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на община Пловдив, със срок на валидност 200 дни от крайния срок за подаване на оферта. Гаранцията за участие следва да се внесе по следната сметка: Банка: “Инвестбанк” АД, IBAN: BG57IORT73753302000003 BIC: IORTBGSF При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 200 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – 1 месец след изтичане срока на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранции: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора за изпълнение на предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осигурява от бюджета на община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета за 2016г.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл.56, ал.1.т.1 , се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 , както и декларацията по чл.56, т.11 от ЗОП, ако са на чужд език, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3.Възложителят ще отстрани от участие участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП, изискани от възложителя. 4. Възложителя ще отстрани от участие този, който е представил оферта коя не отговаря на изискванията по чл.57 от ЗОП. 5. Срок на валидност на офертите – е 200 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 6. Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 от ЗОП, както и да предостави документ за внесена гаранция за изпълнение, в размер определен от възложителя в раздел III 1.1. 7.Комисията ще отстранява от участие в процедурата всеки участник за когото е налице нарушение на забраната по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира, съгласно Техническата спецификация на възложителя и спазвайки условията на Проектодоговора, които са неразделна част към настоящата обществена поръчка. Забележка: Участникът, който не отговаря на което и да е от описаните по – горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, както следва: Съдържание на плик №1 "Документи за подбор" - в който се поставят документи изискани от възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на участниците. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 1. Представяне на участника- по Образец, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - Заверено от участника копие на валидно удостоверение от Централния професионален регистър на Камарата на строителите (с талон към него), Втора група, І-ва категория, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден; 2.Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо (свободен текст); 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4.Документ за гаранция за участие - оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 5.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП -документи, посочени в раздел ІІІ.2.3.от обявлението на поръчката; 6.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП -образец; 7. Декларация, че е спазено изискването на чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП- образец; 8.Декларация, че участникът е запознат с обекта предмет на поръчката, с всички условия за изпълнението й (в свободен текст) 9.Декларация, че участникът приема условията на проекта на договора по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП- образец; Съдържание на плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ( в свободен текст), съдържащо: -Описание на начина на изпълнение (технологична програма) на предмета на обществената поръчка; - Спецификация на всички материали, които ще се използват с посочени вида, търговското наименование, производител, доставчик. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за Изпълнител. * Техническото предложение на участника ще бъде разглеждано като се вземе предвид това какво е декларирал, като технически персонал и техника за изпълнение на поръчката. 2. Техническа оферта, вкл. срок за изпълнение и гаранционен срок - по образец; Съдържание на плик №3 "Предлагана цена" Учасникът представя документа " Ценово предложение" - изготвена в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Ценово предложение -по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с поставеното в т.1 минимално изискване участниците следва да представят: -Документ доказващ, че участникът разполага с работеща, въведена в експлоатация асфалтовата база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от град Пловдив (разрешение за ползване или еквивалентен документ). 1.1.Заверено копие на сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А” с полимермодифициран битум. 1.2. Заверено копие на сертификат ISO 9001 или еквивалент, с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура"; 1.3. Заверено копие на сертификат ISO 14001 или еквивалент, с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура; 1.4. Заверено копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура". 2. Във връзка с определените в т. 2 минимални изисквания участниците следва да представят: 2.1 Списък на изпълненото през последните пет години строителство с предмет, сходен на обекта на настоящата поръчка, придружен от удостоверения за добро изпълнение за минимум три обекта от списъка. Препоръките следва да съдържат информация за стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на СМР, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3. Във връзка с поставеното в т.3 минимално изискване участниците следва да представят: 3.1. Списък на определените от участника технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР. 3.2.Посочване на образователната квалификация и професионален опит на лицата по т.3.1. 4. Във връзка с поставеното в т.4 минимално изискване участниците следва да представят: 4.1. Декларация от участника, че има на разположение необходимото техническо оборудване, позволяващо му да изпълни съответните СМР съгласно техническите спецификации.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата следва да има възможност да осигури доставка на асфалтобетон, с характеристики, съответстващи на техническата спецификация. 1.1.Наличие на сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А” с полимермодифициран битум. 1.2. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС ISO 9001 с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура" или еквивалент. 1.3. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура или еквивалент. 1.4. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват "Пътно строителство и/или Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура" или еквивалент. 2. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на представяне на офертата, минимум три обекта с предмет: строителство и/или ремонт и реконструкция на пътища. 3. Участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение, съобразно предмета на поръчката видове строително-монтажни работи, и професионален опит по специалността си - не по-малък от 5 години. 4. Участникът следва да разполага със съответното техническо оборудване, описано по вид и характеристики в техническите спецификации, обезпечаващо изпълнението на СМР по начин, който съответства на същите.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

град Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 12, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документация е осигурен на профила на купувача на следния адрес: http://www.plovdiv.bg/ Получаването на документацията не е обвързано с плащане. На посочения интернет адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти Възложителят чрез съобщение в профила на купувача обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ