Версия за печат

00267-2016-0046

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Тихомира Узунчева - мл. експерт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160406OYrQ3146958.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Текущи ремонтни дейности на оперативен център за видеонаблюдение към ОП "Общинска охрана", гр. Пловдив”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив, пл. "Централен" 1
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с текущи ремонтни дейности на оперативен център за видеонаблюдение към ОП "Общинска охрана", гр. Пловдив. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1). Изпълнението на всички видове СМР и други дейности на обекта трябва да са съобразени с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45400000, 45420000, 45430000, 45421110, 45421146, 45442100

Описание:

Довършителни строителни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Монтажни работи на окачени тавани
Работи по боядисване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Основните дейности, предмет на поръчката включват: ›Доставка и монтаж на окачен таван; ›Доставка и монтаж на врати, преграда и гише; ›Облицовка с гиспокартонна конструкция; ›Шпакловане, грундиране и боядисване на стени; ›Доставка и монтаж на дограма; ›Доставка и монтаж на ламелен паркет и подови первази; ›Окабеляване, поставяне на осветителни тела, контакти и ключове. Подробно описание на дейностите по вид и количество е представено в техническите спецификации и количествено-стойностната сметка, предоставени от възложителя, които са приложени към документацията за участие. Посочената прогнозна стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
20833.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 200,00 лв. (двеста лева). Гаранцията за участие може да се представи като парична сума, внесена по банковата сметка на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 100 (сто) дни, считано от датата на подаване на офертата. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Гаранцията за изпълнение на договора е определена на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция за изпълнение същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 30 дни след окончателното приемане на изпълнението на договора. Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC -IORTBGSF Гаранциите се представят само в приложимите случаи съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като средствата са заложени в бюджета на ОП "Общинска охрана" за 2016-та година. Предвиждат се авансово, междинно и окончателно плащания като условията за разплащане са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, както следва: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи и/или информация: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал); ›Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум V-та категория (заверено копие) или декларация (свободен текст), че участника е вписан в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерен в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. 1.3 При участници предвиждащи използването на подизпълнители - Декларация съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) - представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители; 1.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.5. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размера и при условията описани в обявлението за обществена поръчка. Гаранцията се представя само в приложимите случаи съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 1.6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал); 1.7. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал); 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - по образец Приложение №6 (оригинал) 1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в Раздел ІІІ.2.3) от настоящото обявление. 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8, с приложени количествено-стойностна сметка - по образец Приложение №8а.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участника следва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Към списъка следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на посочените в списъка строително-монтажни работи. Участника преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия брой обекти, свързани с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да притежава опит, съобразно предмета на поръчката, поради което следва, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, да е изпълнил успешно строителството на минимум 3 (три) обекта, включващи ремонтни дейности на сгради.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок на изпълнение (С); тежест: 30
Показател: Цена (Ц); тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив,гр.Пловдив,пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник трябва да направи оглед на обекта - лице за контакт за огледа е Димитър Стоев – началник сектор ОП„Общинска охрана" при Община Пловдив, тел. 0884/ 554 075 или заместващ го служител в случай на ползване на отпуск.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ