00267-2016-0047

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Елена Караманова - юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656726

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160407HFVt3161379.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Подробен устройствен план – План за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, оцифряване на действащия план за застрояване, Специализиран кадастър – Специализирана карта за устройствено планиране, кв. „Северно от Панаира“, гр. Пловдив.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Подробен устройствен план – План за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, оцифряване на действащия план за застрояване, Специализиран кадастър – Специализирана карта за устройствено планиране, кв. „Северно от Панаира“, гр. Пловдив. Проектирането е двуфазно: I-ва фаза, I-ви етап : Изготвяне на специализиран кадастър наричан Специализирана карта за устройствено планиране. I-ва фаза, II-ри етап: Анализ на съществуващия план за регулация и неговите изменения и на действащия план за застрояване за всяко УПИ в табличен вид с оцифряване на план за регулация и план за застрояване. I-ва фаза, III-ти етап: Предварителен проект с план за регулация в условията на чл. 14 и чл. 15 от ЗУТ в обхват по чл. 56 на Наредба №8 за обем и съдържанието на устройствените схеми и планове и анализ на приложението на действащите планове за застрояване в условията на проектното решение и по отношение съответствието с ОУП – Пловдив като устройствени параметри, техническа инфраструктура. II-ра фаза: План за регулация в обем и съдържание съгласно чл. 57 от Наредба №8 за обем и съдържанието на устройствените схеми и планове , анализ на приложението на действащите планове за застрояване по УПИ и съответствие с ОУП – Пловдив, трансформация на собствеността и схеми по чл. 108, ал. 3 от ЗУТ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Местонахождение и граници: - от север – продължението на бул. „Дунав“ с целия си габарит от бул. „Цар Борис III Обединител“ до „Северната тангента“ - от юг – бул. „България“ с целия си габарит от бул. „Цар Борис III Обединител“ до моста на „Адата“ - от запад – бул „Цар Борис III Обединител“ с целия си габарит от бул. „България“ до бул. „Дунав“. - от изток – „Източната тангента“ с целия си габарит от бул. „България“ до бул. „Дунав“. Прогнозната стойност на поръчката е 57900 лв. с включен ДДС и е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
48250 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

150

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е определена в размер на 240 лв.(двеста и четиридесет лева). Гаранцията се представя под формата на оригинална банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 200 (двеста) дни от датата, посочена за крайна дата на получаване на офертата. При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на оригинална банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, като участникът сам избира формата на гаранцията. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, срокът на валидност на същата и условията за нейното освобождаване/усвояване следва да бъде съобразен със срока на действие на договора и условията, посочени в него. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковата сметка на Община Пловдив е: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Пловдив. Заплащането на предоставените услуги ще се извършва по банков път, в срок съгласно чл. 303а от Търговския закон и след предоставяне на фактура за извършена услуга в съответствие с условията на проекта на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само за пълния обем на поръчката. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като изпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедура, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението на обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП. -който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2.Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. 3.Представяне на участника, което включва: -посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; -адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; -декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 се представят за всяко физическо лице или юридическо лице, включено в обединението. 4.При участници обединения – договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнител. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде изготвена по образец от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1. 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията. 8.Декларация-списък на ключовите експерти, по образец от документацията. 9.Декларация-списък за наличен лицензиран софтуер, по образец от документацията. 10. Декларация- списък на налично или наето оборудване, по образец от документацията. 11. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3 от съдържанието на плик №1) се представя в официален превод. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или друго в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или от изрично упълномощени за това лица.Във втория случай в офертата трябва да се представи наториално заверено копие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

-Декларация-списък на ключовите експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата процедура. -Декларация-списък за наличен лицензиран софтуер за изработване на цифров модел в CAD - формат. -Декларация- списък на налично или наето оборудване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага със следните ключови експерти: 1.Архитект – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността- най- малко 5(пет) години, изработени поне 2(два) обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката. 2.Инженер геодезист – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността – най- малко 5(пет) години, изработени поне 2(два) обекта за кадастрални планове, кадастрални карти и/или специализиран кадастър всеки, от който съответстващи по площ и характер на поръчката и 2 (два) обекта за регулационни планове всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката, наличие на законен софтуер за CAD формат. 3.Инженер ВиК – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността – най- малко 5(пет) години, изработени поне два обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката. 4. Инженер Ел – документ за пълна проектантска правоспособност , стаж по специалността – най- малко 5(пет) години, изработени поне 2(два) обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер на предмета на поръчката. Техническа обезпеченост – наличие на геодезически инструменти /тотална станция/ за извършване на геодезическо заснемане и софтуер за обработка на геодезическата информация във формат CAD /национален формат за обмен на геодезическата информация/.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

ЗУТ, ЗКАИИП или сътветното национално законодателство в държавата, в която е установен участника.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 - цена на изпълнение; тежест: 40
Показател: К2 - срок на изпълнение на цялата поръчка; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлаганата цена, е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по - късно от два работни дни от датата на отваряне на офертите. В профила на купувача възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разясненията по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ