00265-2016-0063

BG-Раднево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: По техническите въпроси: Динко Ангелов - инженер механик, отдел Механооборудване; Въпроси по процедурата: Ирена Видева - експерт търговия, отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3080/; 0417 83305/3130/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Механооборудване; отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.

Електронен достъп до информация: http://www.marica-iztok.com/aop.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна дейност

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на товарни автомобили 4 х 4 шаси за рудник „Трояново-1“– реф.№33/2016г. - ЗОП.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
DDP складова база на Възложителя /склад №1007 на отдел "Инвестиции"/ – с. Трояново, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на 3 броя товарни автомобили 4х4 - шаси за рудник „Трояново-1“, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

3 броя. Прогнозната стойност е и максималният финансов ресурс осигурен от Възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
404900 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 4 000 лева или равностойността в евро. Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Гаранцията за изпълнение обезпечаваща доставката трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 13 месеца след подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнение на доставката. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащане, по всяка доставка, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по същата доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 3. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива; документи за всеки от декларираните подизпълнители или декларация за липса на подизпълнители. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 7. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците, които са само доставчици, да са оторизирани от производителя на предлаганите машини или негов представител да продават продукцията му (удостоверява се с копие на документа, с превод на български език).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

реф.№ 33/2016 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 09:00
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/aop. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ