Версия за печат

00265-2016-0062

BG-Раднево: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: По техническите въпроси: инж.Динко Ангелов - инженер-механик; Въпроси по процедурата: Минчо Минчев – експерт търговия, България 6260, Раднево, Тел.: 00359 41783305/3080/; 00359 41783305/3110/, E-mail: mincho.minchev@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Механооборудване, отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура отдел „Търговски”, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 833053323, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел „Търговски”

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на автокранове - реф.№ 29/2016 г. ЗОП

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: поделенията на „Мини Марица-изток”ЕАД: рудник „Трояново 1” – с. Трояново, рудник „Трояново север” – с. Ковачево и рудник „Трояново 3” – с. Медникарово, където се намират машините, съгласно /Incoterms 2010/.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на автокранове по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Ремонт на автокранове LIEBHERR LTM 1090-2 и LIEBHERR LTL 1080. 2. Обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t. Изискванията на Възложителя относно изпълнението на поръчката са описани в Техническата спецификация за съответната Обособена позиция към Документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
116000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е: за І обособена позиция 500 лева или равностойността в евро. за ІІ обособена позиция 500 лева или равностойността в евро. Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Условия на плащане: разплащането се извършва разсрочено, по банков път, до 30 календарни дни след приключване на всеки ремонт, срещу представяне на цялата документация, съпровождаща изпълнението на поръчката. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ. Когато участникът/кандидатът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 3. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 4. Участниците трябва да са вписани в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения – доказва се със заверено от участника копие на удостоверението за вписване в регистъра, съгласно чл. 49 от ЗОП. Изискването се отнася и за двете обособени позиции. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 8. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника. При изготвяне на списъка, участникът следва да спазва изискванията на чл.57 ал.3 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф.№ 53/2016 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 09:00
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на автокранове LIEBHERR LTM 1090-2 и LIEBHERR LTL 1080
1) Кратко описание

Ремонт на автокранове LIEBHERR LTM 1090-2 и LIEBHERR LTL 1080. Изискванията на Възложителя относно изпълнението на поръчката са описани в Техническата спецификация за съответната позиция към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие. Максималната стойност на договора, който ще сключи Възложителя с участника, определен за Изпълнител по Обособена позиция 1 е 58 000.00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите е 15 лв/час без ДДС, DDP местобазиране на машините. Прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите е и максималния финансов ресурс, осигурен от възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t
1) Кратко описание

Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t. Изискванията на Възложителя относно изпълнението на поръчката са описани в Техническата спецификация за съответната позиция към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие. Максималната стойност на договора, който ще сключи Възложителя с участника, определен за Изпълнител по Обособена позиция 2 е 58 000.00 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите е 15 лв/час без ДДС, DDP местобазиране на машините. Прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите е и максималния финансов ресурс, осигурен от възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност на часовата ставка за извършване на ремонтите, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.