Версия за печат

00601-2016-0003

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-232 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр.Долна Митрополия, ул.Св.св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412edSN758307.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет и кратко описание на поръчкатаОбщина Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия”. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници по общо 8 (осем) автобусни линии - част от Областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Автобусните линии, предмет на поръчката са разпределени в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция No 1 – Група линии No 1, включваща 2 (две) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия – Тръстеник - Плевен-Долна Митрополия –Славовица Обособена позиция No 2 – Група линии No 2, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Горна Митрополия; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал; - Плевен - Долна Митрополия - Байкал – Гиген Обособена позиция No 3 – Група линии No 3, включваща 3 (три) автобусни линии по направления, както следва: - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; - Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; - Плевен - Долна Митрополия - Гостиля –Кнежа Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на Възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 103 519,16 лв. (сто и три хиляди петстотин и деветнадесет лв. и 16 ст.) без ДДС.Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на община Долна Митрополия