Версия за печат

00140-2016-0004

BG-гр.Ихтиман: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров, Р.България 2050, гр.Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман, ул.Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com..

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., последващо изготвяне в случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта, предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014 г.-2020 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: община Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., последващо изготвяне в случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта, предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014 г.-2020 г. В проектното предложение ще бъде включен следния обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79000000, 79140000, 79131000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Други юридически консултации и услуги
Услуги по подготовка и изготвяне на документи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейност 1. Предоставяне на Консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“. Дейност 2. Предоставяне на Консултантски услуги по изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на дейностите по проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, след сключване на договор за отпусната финансова помощ. Дейност 3. Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“, след сключване на договор за отпусната финансова помощ. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 100 000 лв. без ДДС, както следва: -максималният финансов ресурс за изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. е 25 000 лева без ДДС; -максималният финансов ресурс за изготвяне в случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта е 25 000 лева без ДДС; -максималният финансов ресурс за консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г. е 50 000 лева без ДДС. Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе. Ценови предложения над посочения от възложителя максимален финансов ресурс по една или няколко от дейностите, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. • Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Банковата гаранция за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - 35 дни след изтичане валидността на офертата. В случай, че банката, издала гаранцията за участие, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Участникът е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя. 2. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 5.Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 6. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Продължава в раздел VІ.3.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор - Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред: 1. За Дейност 1: 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансово плащане в размер на 10 % от цената по дейност 1 в 5 /пет/ - дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане на цената по дейност 1 в 5 /пет/ - дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сключване на договор за финансиране на проекта с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“ между община Ихтиман и ДФЗ– РА и получаване на авансово плащане от ДФЗ-РА по сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Окончателното плащане е до одобрения от ДФЗ–РА размер на сумата по дейност 1. От размера на окончателното плащане за Дейност 1 се приспада платения аванс по т.1.1. 2. За Дейност 2:Плащанията за Дейност 2 ще бъдат извършвани в случай на подписан договор за отпускане на финансова помощ между община Ихтиман и Държавен фонд „Земеделие” и одобрение на разход от ДФЗ за изплащане на субсидия за Дейност 2 предмет на настоящия договор: 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извърша окончателно плащане на възнаграждението предвидено за дейност 2 по настоящия договор, в срок до 5 (пет) календарни дни, след датата на подписване на констативен протокол за предаване на всички изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, във връзка с изпълнение на дейностите по проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. За Дейност 3:Плащанията за Дейност 3 ще бъдат извършвани в случай на подписан договор за отпускане на финансова помощ между община Ихтиман и Държавен фонд „Земеделие” и одобрение на разход от ДФЗ за изплащане на субсидия за Дейност 3 предмет на настоящия договор: 3.1. Плащане в размер на 50% от възнаграждението предвидено за дейност 3 по настоящия договор, в срок до 5 (пет) календарни дни, след получаване на авансово финансиране от Държавен фонд „Земеделие” за проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.2. Окончателно плащане на възнаграждението предвидено за дейност 3 по настоящия договор, в срок до 5 (пет) календарни дни, след датата на подписване на окончателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателно изпълнение на Дейност 3 и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по късно от 5 дни преди датата на внасяне пред ДФЗ на окончателно искане/заявка на средства по проекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него представят документ, който трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / сдружението / консорциума са отговорни солидарно, заедно и поотделно за изпълнението на договора; всички членове на обединението / сдружението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; участниците в обединението / сдружението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката; не се допускат промени в състава на обединението / сдружението / консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено копие на документ за създаването на обединение/сдружение/ консорциум, или в приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, след спазване на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; - "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се предостави услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 1. представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.а-д, т.2, т.3, т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. 2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: - Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; - "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се изпълни услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 7.декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 8.декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Офертите следва да бъдат валидни със срок 180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В плик №2 се представя техническото предложение на участника /по образеца от документацията/ и сканирано на диск във формат pdf. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 1. Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата документация. Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване с проект, изготвяне на тръжни документи за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП и управление изпълнението и отчитането на проект, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. За всяко едно от лицата да се представи и декларация за ангажираност по чл.51а от ЗОП. 3. Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. Възложителят няма да отстрани участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, посочени в обявлението и в документацията за участие, когато: 1. участникът е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, и 2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.
Минимални изисквания: 1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под „услуги еднакви с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване с проект, изготвяне на тръжни документи за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП и управление изпълнението и отчитането на проект. Под „услуги сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване с проект, изготвяне на тръжни документи за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП и икономически и юридически консултации във връзка с изпълнението и отчитането на проект. Забележка: кумулативно изискуемите три дейности могат да бъдат изпълнени от участника на един или няколко проекта. Възложителят не поставя изискване посочените дейности, включени в обхвата на комплексната консултантска услуга да са изпълнени кумулативно на един проект. Всяка една от услугите може да е изпълнена на отделен проект, за което следва да бъде представено като доказателство удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Участникът следва да предложи екип от минимум 3 технически лица, които ще участват при изпълнението на услугата при спазване на следните минимални изисквания: - Ръководител екип – образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Икономика" или еквивалентна- „финанси” или „счетоводство” или други еквивалентни в областта на икономиката; минимален общ професионален опит 5 години по специалността; специфичен професионален опит – участие в екип като ръководител за изготвяне на заявление за кандидатстване с проект и изготвяне на тръжна документация за обявяване на обществена поръчка по реда на ЗОП и управление изпълнението и отчитането на проект; - Експерт - образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Икономика" или еквивалентна - „финанси” или „счетоводство” или други еквивалентни в областта на икономиката; минимален общ професионален опит 3 години по специалността; специфичен професионален опит – участие в екип като експерт при изготвяне на заявление за кандидатстване с проект и управление изпълнението и отчитането на проект; - Юрист - образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Право" или еквивалентна; минимален общ професионален опит 5 години по специалността; специфичен професионален опит – изготвяне на тръжни документации за обявяване на обществени поръчки по реда на ЗОП – за строителство, строителен надзор, изработване на информационна табела. Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). 3. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на подготовка и управление на проекти. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предложена обща цена; тежест: 50
Показател: предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“; тежест: 13
Показател: предложен срок за изготвяне на всички документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“; тежест: 13
Показател: предложен срок за изготвяне на заявка за авансово плащане по проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“; тежест: 12
Показател: предложен срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане по проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман“; тежест: 12

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел ІІІ.1.1: 8. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение при банкова гаранция трябва да е не по-рано от 30.09.2020г. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер на 1 % от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева. 9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. * Участниците могат да представят банкова гаранция за участие по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Бъдещият изпълнител може да представи банкова гаранция за изпълнение по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ