Версия за печат

00841-2016-0007

BG-село Ковачевци: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com..

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Ковачевци, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектно предложение: „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля - о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“, проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Община Ковачевци
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва следните дейности:Дейност1:Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане, запроектно предложение„Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля - о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“, проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнителиза проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля - о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000, 71541000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейност1:Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане, запроектно предложение„Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля - о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“, проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. Дейност 2:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнителиза проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля - о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“

Прогнозна стойност без ДДС
216417 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.12.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума (без ДДС) в размер, както следва: 1 % от стойността на ценовото предложение.Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец №: 12.1. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Ковачевци: IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF Банка : Интернешънъл Асет Банк. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП открита с Решение №:…………/……...”.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 12.2 от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Ковачевци: IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF Банка : Интернешънъл Асет Банк. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на ОП за КУ открита с Решение №:……….”Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Ковачевци и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.Важно! При липса на сключен договор (отказ за финансиране) за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое от проектните предложения/проект от Държавен фонд «Земеделие», Възложителят не дължи възнаграждение и Възложителят и Изпълнителят не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ или одобрен разход за дейността.В случай, че бъде сключен договор (осигурено финансиране) за един от двете проектните предложение/проект от Държавен фонд «Земеделие», Възложителя ще извършва плащания по съответните дейности съгласно настоящата документация и ценовата оферта на участника, определен за изпълнител за одобрения проект. Възнаграждението по настоящата поръчка се извършва по ред, определен в договора за обществена поръчка и се изплаща по следния ред:1. Първо плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане, платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Ковачевци от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Авансово плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители, платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Ковачевци от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.Окончателно плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение наДейност1 и Дейност 2за съответното одобрено инвестиционно намерение, платима в срок до 30 календарни дни след приемане с двустранно подписан констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на исканеза окончателно плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.Договорът за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои са участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Образец на Оферта за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата;Справка - представяне на участника към която се прилагат документи на участника удостоверяващи правосубектност и се Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;Декларацияпо чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника;Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация от членовете на обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Съответствие с изискването за финансов ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: 1. представяне на удостоверениe от банкa; 2. представяне на заверено копие на годишния финансов отчет за 2015 или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискуемия финансов ресурс.
Минимални изисквания: 1.Предвид финансовите условия по процедурата, участникът трябва да има на разположение финансов ресурс за изпълнение на услугата за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки в размер на 30 % от прогнозната стойност на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участника със списък по образец, съдържащ описание на основните услуги, изпълнени през последните три години, считано до датата, посочена в обявлението като крайна за получаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателството за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.2.Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството.3.Доказва се със:Декларация – Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (попълва се образец №: 8). За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт декларации за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за ангажираност на съответния експерт по поръчката(попълва се образец №: 9). !!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата, посочена в обявлението като крайна за получаване на офертите, минимум 3 /три/ услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, а именно предоставяне на „консултантски услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане, на проекти, финансирани с национални и/или европейски и/или международни средства ” 2. Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „управление и отчитане”или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството.3. Участникът трябва да осигури необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът за изпълнение на поръчката включва минимум следните специалисти: 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или „Технически науки”*;Проф.опитУчастие като ръководител на екип при изпълнението на минимум 3 броя дейности/проект, свързани с консултантски услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане на проекти, финансирани с национални и/или европейски и/или международни средства.2. ФИНАНСИСТ-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки” , професионално направление „Икономика“,специалност „Финанси“ или „Счетоводство“или други в областта на икономиката или еквивалентна*.Проф.опитУчастие като финансист при изпълнението на минимум 3 броя дейности/проекти, свързани с консултантски услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане на проекти, финансирани с национални и/или европейски и/или международни средства.3. СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР- да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: „Технически науки“, професионално направление „Пътно строителство” или еквивалентна*. Проф.опитОбщ проф.опит минимум 1 (една) година.4. ЮРИСТ-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ професионално направление „Право”*.Проф.опитУчастие като юрист при изпълнението на минимум 3 броя дейности/проекти, свързани с правни услуги по избор на изпълнители.5. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”, „Хуманитарни науки“ и „Технически науки"*.Проф.опит – Участие при изпълнението на минимум 1 брой дейност/проект, свързан с консултантски услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане на проекти, финансирани с национални и/или европейски и/или международни средства.*съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата е 10 (десет) дневен, съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ