Версия за печат

00140-2016-0003

BG-гр. Ихтиман: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров, Р.България 2050, гр. Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр. Ихтиман, ул.Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектната документация да се окомплектова съгласно изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти по части: • Архитектура • Конструкции • ВиК • ОиВ • Електрическа • Геодезия • Паркоустройство и благоустройство • Пожарна безопасност • ПБЗ - План за безопасност и здраве • ПУСО – План за управление на строителните отпадъци • Количествени и Количествено-стойностни сметки Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, както следва: 1. да посети обекта при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма. 2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност. 3. предава извършената работа по упражняване на авторски надзор със справка-акт. 4. Да следи за точното изпълнение на одобрения проект съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството. 5. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. 6. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия. 7. Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта. 8. Да извършва експертни дейности и консултации. 9. Да заверява екзекутивна документация при необходимост. 10. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството. 11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. Стойност на поръчката -максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 120 000 лева без ДДС; -максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 40 000 лева без ДДС. Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.

Прогнозна стойност без ДДС
160000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. • Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 1 600 лв. /хиляда и шестстотин лева/. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Банковата гаранция за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - 35 дни след изтичане валидността на офертата. В случай, че банката, издала гаранцията за участие, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Участникът е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя. 2. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 5.Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 6. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Продължава в раздел VІ.3.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор: Чл. 5. (1) Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е …………………… лева (словом: ………………………………..) без ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора, а именно: А) …………………… лева (словом: ………………………………..) без ДДС за изработването на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“; Б) ......................................... лева (словом: ...............................................) без ДДС за всички разходи, необходими за упражняване на авторския надзор при изпълнение на СМР на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“. Заплащането на вложения проектантски труд при осъществяване на авторски надзор, ще се извършва по действително вложено време, при следните условия: а/Цената е определена съгласно Наредба №1 от 17.05.2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране – ......... лв. час без ДДС (..................лева на час без ДДС). б/Времето за авторски надзор включва времето за път и времето за осъществяване на авторски надзор. (2) Разплащането по ал.1, б.“Б“ ще се извършва всеки месец, след откриване на съответната строителна площадка, представен протокол за действително вложено време, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с фактура за дължимото плащане. (3) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1. (4) Договорената цена е окончателна и няма да бъде променяна за целия период на изпълнение на договора, освен при намалението й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените от него услуги по настоящия договор до размера на одобрената сума от страна на ДФЗ-РА по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за съответното плащане, съгласно ал.1, б.“А“ и „Б“. Чл. 6. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи. Чл.7. Разплащането по чл.5, ал.1, б.“А“ се извършва, както следва: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансово плащане в размер на 10 % от цената по чл. 5, ал.1, б. „А“ в 20 /двадесет/ - дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане на цената по чл. 5, ал.1, б. „А“ в 20 /двадесет/ - дневен срок след подписване на констативен протокол по чл.4, ал.6 от договора, представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сключване на договор за финансиране на проекта с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, между община Ихтиман и ДФЗ – РА и получаване на авансово плащане от ДФЗ-РА по сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Окончателното плащане е до одобрения от ДФЗ–РА размер на сумата по чл. 5, ал. 1, б. „А“. От окончателното плащане се приспада платения аванс по т.1.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него представят документ, който трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / сдружението / консорциума са отговорни солидарно, заедно и поотделно за изпълнението на договора; всички членове на обединението / сдружението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; участниците в обединението / сдружението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката; не се допускат промени в състава на обединението / сдружението / консорциума след подаването на офертата. Когато не е приложено копие на документ за създаването на обединение/сдружение/ консорциум, или в приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, след спазване на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; - "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се предостави услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 1. представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.а-д, т.2, т.3, т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. 2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: - Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; - "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се изпълни услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). 7.декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 8.декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Офертите следва да бъдат валидни със срок 180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В плик №2 се представя техническото предложение на участника /по образеца от документацията/ и сканирано на диск във формат pdf. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 1. Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата документация. Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – проектиране, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. За всяко едно от лицата да се представи и декларация за ангажираност по чл.51а от ЗОП.
Минимални изисквания: 1) Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под „услуги, еднакви с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на инвестицонен проект за ремонт и реконструкция на сграда. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на инвестицонен проект за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграда. 2. Участникът следва да предложи екип от минимум 10 технически лица, които ще извършат проектирането и ще участват при упражняването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и минимум 3г. опит в областта на проектиране и/или упражняване на авторски надзор. Проектантите следва да бъдат по части, както следва: Част АРХИТЕКТУРА - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част КОНСТРУКЦИИ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ВИК - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ОиВ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА – Проектант с Пълна поректантска правоспособност Част ГЕОДЕЗИЯ – Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява няколко позиции от изискуемия експертен екип). Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложението му

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) ; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на проектирането; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел ІІІ.1.1: 8. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Община Ихтиман: IBAN:BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД КЛОН КОСТЕНЕЦ, ОФИС ИХТИМАН. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение при банкова гаранция трябва да е не по-рано от 30.09.2020г. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер на 1 % от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева. 9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. * Участниците могат да представят банкова гаранция за участие по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Бъдещият изпълнител може да представи банкова гаранция за изпълнение по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ