Версия за печат

00575-2016-0004

BG-Раковски: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски; Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: гр. Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Видът на настоящата процедура е "открита" по чл.14, ал.3, т.1 с прилагане на опростените правила по ЗОП. Обект на настоящата обществена поръчка е "строителство" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция". Финансиранто на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор с Министерство на околната среда и водите - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232410, 45332300, 45231110

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по полагане на тръби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При изпълнението се предвижда изграждането на канализационна мрежа - общо 4335,14 м, в т.ч.: Главен клон V – 700,38 м ; Второстепенни канализационни клонове – 17 бр. – 3634.76 м ; Тласкател 1- брой – 1033,66 м ; Сградни канализационни отклонения – 204 бр.; Канализационна помпена станция – 1бр. (включва една работна и една резервна помпа). Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, количествени сметки и проектна документация.

Прогнозна стойност без ДДС
2302130.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата е длъжен да представи гаранцията за участие в процедурата в размер на 23 000 (двадесет и три хиляди) лева. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 1.1. Г аранцията за участие се превежда от участника като парична сума по банкова сметка на Община Раковски: IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06 ; BIC: UNCRBGSF „УниКредит Булбанк“ АД – Клон - гр. Раковски 1.2. Гаранцията за участие може да бъде и безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-кратък от 180 (сто и осемдесет дни), считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията за участие, е част от офертата за участие в поръчката. 1.3.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи: когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявява решението за определяне на изпълнител; 1.5. Гаранцията за участие в процедурата се усвоява в следните случаи: когато участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.6. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.1.7. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.1.8. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Съобразно чл. 59, ал.5 т.2 от ЗОП в настоящата процедура Възложителят не изисква гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащанията по договора за обществена поръчка ще се извършват в български лева с платежни нареждания по банков път за СМР, приети по съответния ред от Възложителя, както следва: 1.Възложителят заплаща на Изпълнителя до 80 % от общата цена за изпълнение на договора чрез извършване на частични плащания след поетапно приемане на реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи. Всяко от частичните плащания не може да бъде по - малко от 10 % от стойността на договора. Времето на подписване и броя на протоколите за частично изпълнени СМр не се ограничава. Междинните плащания се извършват в срок до 5 работни дни след постъпване на средствата, отпуснати от ПУДООС по сметка на община Раковски, но не по – късно от 20дни след постъпване на искане за плащане, с приложени документи, както следва: Двустранно подписан акт/протокол/ за приемане на реално изпълнените строително – монтажни работи, удостоверяващ точно завършване на изпълнението/протокол образец 19/. Протокол образец 19 следва да бъде подписан от Изпълнителя, инвеститорския контрол и/или друго изрично упълномощено лице от Възложителя и одобрен от директора на РИОСВ Пловдив; Количествено – стойностна сметка за изпълнените видове работи; Проформа - фактура в размер на съответното междинно плащане. 2. Окончателното разплащане се извършва след приспадане на извършените частични/междинни/разплащания и е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените и одобрени от Възложителя строително-монтажни работи и общата сума на извършените междинни плащания, но не повече от 20 %. Окончателното плащане се извършва от Възложителя в срок до 10 (десет) дни от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа, издадено при условия и ред, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по – късно от 30 календарни дни след цялостно приемане на възложената работа по договора и представяне на документи, както следва: Количествено-стойностна сметка за окончателния размер на извършените СМР.; Двустранно подписан акт/протокол образец 19/ за окончателно приемане на реално изпълнените строително – монтажни работи, удостоверяващ точно завършване на цялостното изпълнение. Протокол образец 19 следва да бъде подписан от Изпълнителя, инвеститорския контрол и/или друго изрично упълномощено лице от Възложителя и одобрен от директора на РИОСВ Пловдив.; Сметка-Опис за окончателния размер на извършените строително монтажни работи.; Окончателен доклад за извършените СМР, придружен със списък и приложени към него документи доказващи количеството и качеството на вложените материали и извършваните видове СМР-протоколите от изпитванията/ако такива са предвидени в проекта/, декларациите за съответствие и сертификатите за качество на вложените материали, Проформа - фактура за окончателно плащане по договора.Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и и е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след като му бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят споразумение с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението / консорциума са отговорни солидарно, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на обединението / консорциума; Всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.; При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т.1 буква „в”, и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (обр.18), се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите, когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Съгласно чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се забранява на дружествата, регистрирани в юрисдикции с перференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица пряко или косвено да участват в процедура по обществена поръчка по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Изключения по предходното изречение се допускат съгласно чл. 4 на упоменатия закон. Участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато в офертата си участникът заявява, че ще ползва подизпълнител, се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в % от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Възложителят ще отстрани от участие, оферта съдържаща ценово предложение без ДДС, надвишаващо максималната прогнозна стойност. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Оферира се само пълния обем на поръчката. Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта. Изпълнителят носи пълна отгворност за качествено и срочно изпълнение на работите, за които е ангажирал подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за четвърта група строежи от втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или по-висока категория строежи. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за четвърта група строежи от втора категория, съгласно чл.5, ал.6 т.4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или по-висока категория строежи през целия период на евентуално изпълнение на поръчката до въвеждане на обекта в експлоатация, както и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилника. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите).Ако участникът е обединение/нсорциум/, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, изискването се прилага за всеки член на обединението и/или подизпълнителя, който ще извършва СМР. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Нак. кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е обявен в несъстоятелност;е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; който е виновен за неизпълнение на зад-я по дог. за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съд. решение; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи документи/ банково удостоверение и/или банкова атестация/, издадени не по - рано от 15 дни преди подаване на офертата; годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Представените от участника документи следва да доказват наличието на разполагаем финансов ресурс/собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия в изискуемия размер/, както и че кредитната линия е безусловна, че средствата могат да се ползват за изпълнение на настоящата обществена поръчка, както и че средствата по кредитната линия са налични Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до финансов ресурс, с който участникът разполага/ собствени финансови ресурси и/или гарантирана неотменима кредитна линия, по която средствата са свободни и могат да се ползват и по настоящата обществена поръчка/ в размер, не по-малък от 300 000 (триста хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация – списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, като за строителството, което е сходно или еднакво с предмета на поръчката участникът следва да представи удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности или публичните рагистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. Декларация-списък за ръководните и технически лица, включително тези отговорни за контрола на качеството, в която следва да се посочи образователна степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение; направление на професионална квалификация, година на придобиване, № на издадения документ, издател, както и месторабота, период, длъжност, основни функции/ Заверено копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ISO 18001:2007.с обхват строително - монтажни работи, които трябва да бъдат издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея – /договор за покупко – продажба; фактура; сервизна книжка или гаранционна карта и/или инвентарна книга, в която оборудването е посочено като собствено; договор за ползване и/или друг документ, доказващи, че техниката ще бъде на разположение на участника през целия срок на изпълнение на поръчката, в случай, че участникът бъде определен за изпълнител, както и доказателства, че предоставящия техниката има право да предоставя ползването и. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за послединте три години
Минимални изисквания: През последните пет години, считано от дата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнявал строителство, като участникът следва да е изпълнил сходно или еднакво строителство за минимум 500 000 лева без ДДС (петстотин хиляди лева без ДДС). Под „сходно или еднакво” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа, или отводнителни съоръжения, прилежащи към различни видове пътища със съпътстващи изкопно-насипни СМР. Изпълнението на СМР следва да е изисквало изграждане на канализация под нивото на подпочвените води, или отводнителни мероприятия за понижаване водното ниво, или изпълнение и укрепване на изкопи за, канализация, подпорни стени или устои, водостоци, дънни прагове външна хидроизолация на улични ревизионни шахти, изпълнени от сглобяеми стоманобетонови елементи. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, който минимум да включва: Ръководител на обект с завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер, специалност ВиК, ПГС/ССС, пътен инженер или еквивалентна, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; опит в областта на строителство на инвестиционни инфраструктурни обекти (договори) за изграждане и/или реконструкция на В и К мрежи, пътища – минимум 3 години; участие като ръководител при изпълнението на поне един обект сходен с предмета на поръчката; Групов технически ръководител, който да има завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер със специалност ВиК, ПГС/ССС, пътен инженер или еквивалентно, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ;опит в областа на строителството на инвестиционни инфраструктурни обекти (договори) за изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежи – мин. 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнение на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката; Двама технически ръководител; инженер геодезия, пътен инженер; Експерт - контрол върху качеството; специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството, опазване на околната среда и здравето и безопастността при работа с обхват строително-монтажни работи/ ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO18001:2007 Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, както следва:багер колесен-обем на кофата 1м3 ; самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Самосвал- с обем на коша мин. 14 м3; Булдозер-с обща маса -16 т.; Булдозер-с обща маса -16 т.; валяк вибрационен самоходен от 8 до 13 т.; челен товарач-с обем на кофата – 3 м3; Участникът трябва да разполага с минимум 20 човека средно годишен брой на работниците и служителите и минимум 5 ръководни служители/специалисти/ в областта на строителството за послединте 3 години
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена ; тежест: 50
Показател: Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 40
Показател: Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документация. В случай, че участник желае да получи документацията на хартиен носител следва да подаде заявление до общината и да заплати цената по следния начин - следва да бъде внесена в касата на община Раковски или по банков път на следната сметка на община Раковски: IBAN: BG 21 UNCR 7000 8421 7598 82, BIC: UNCRBGSF при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

град Раковски - Заседателна зала, етаж ІІ, стая № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Легитимирането на лицата пред комисията става, както следва: за участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето/когато участникът е юридическо лице/. В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно пълномощно, за представителите на средствата за масова информация - лична карта и документ, удостоверяващ представителство на съответната медия; Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвения от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват ПЛИК „3”. Комисията предлага по един представител на присъстващите участниците да подпише ПЛИК „3” на останалите участници. В присъствието на участниците в поцедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средсвата за масово осведомяване и др.лица, Комисията отваря ПЛИК „2” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в ПЛИК „2” на останалите участници. След това Комисията отваря ПЛИК „1” и оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.4 и ал.5 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ