Версия за печат

01605-2016-0015

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: инж.Тодор Тодоров, Република България 1080, София, Тел.: 0887 793724, E-mail: todortodorov@bdz.bg, Факс: 02 8907342

Място/места за контакт: Отдел Недвижимо имущество

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/remontni-raboti-na-dvanadeset-obekta-sgradi-sus-stai-prednaznacheni-za-zaduljitelna-pochivka.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, с 12 обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, с 12 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 2 „Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 3 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/" при ППП Горна Оряховица, Обособена позиция № 4 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Варна /Превозна служба Варна/" при ППП Горна Оряховица, Обособена позиция № 5 „Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи” при ППП Горна Оряховица, Обособена позиция № 6 „Ремонт сграда Превозна служба Перник” при ППП София, Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, Обособена позиция № 8 „Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 9 „Ремонт на сграда Превозна служба Септември” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 10 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда на ППП Пловдив”, Обособена позиция № 11 „Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 12 „Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр. София, ул.„Заводска №1” при ППП София.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
324828.53 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – представя се по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 13 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Гаранцията за участие представлява абсолютната сума от 3 133,00 лева без ДДС за цялата поръчка или съответно за всяка обособена позиция както следва: Обособена позиция № 1 - 210,00 лева, Обособена позиция № 2 - 23,00 лева, Обособена позиция № 3 - 350,00 лева, Обособена позиция № 4 - 220,00 лева, Обособена позиция № 5 - 220,00 лева, Обособена позиция № 6 - 370,00 лева, Обособена позиция № 7 - 300,00 лева, Обособена позиция № 8 - 350,00 лева, Обособена позиция № 9 - 160,00 лева, Обособена позиция № 10 - 365,00 лева, Обособена позиция № 11 - 175,00 лева, Обособена позиция № 12 - 390,00 лева. Участникът представя гаранция със съответната стойност в пълния й обем по отделно за съответната обособена позиция, за която участва. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, с 12 обособени позиции” /посочва се обособената позиция/. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от общата стойност на договора, със срок на валидност 90 /деветдесет/ дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал по образец Приложение №14 или парична сума, внесена по следната сметка на Възложителя - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно документацията за участие, проекта на договор и Техническото предложение

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в процедурата могат да бъдат всички български или чуждестранни юридически и физически лица, както и обединения между тях, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, заложени в настоящата документация, както и на изискванията на ЗОП. Участниците в процедурата трябва да притежават удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителите /ЦПРС/ към Камарата на строителите в България /КСБ/ или друг еквивалентен регистър в държава-член на Европейския съюз.Офертата за участие в процедурата задължително трябва да съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгл.чл.56,ал.1,т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице.2. Представяне на участника, във връзка с чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП, по приложен обр.Прил.№1 към документацията за участие, съдържащо: а)посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б)декларация по чл.47,ал.9 Прил. №1.1; в)доказателства (копие на удостоверение, разрешение или друг документ), че участникът е вписан в Централен професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България.Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а),б) и в) в официален превод, съгл.§1т.16а от ДР на ЗОП. 3.В случай,че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4.Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация следва да се представи декларация за липса на посоченото обстоятелство, в оригинал. 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал)–представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление,че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 6.Декларации:6.1.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП – Прил.№1.1 /образец към представянето на участника/. 6.2.Декларация за участие на подизпълнител – Прил. № 2. Когато участникът предвижда, че ще използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Прил.№1 посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 6.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Прил. № 2.1 /Представя се задължително от подизпълнителите в случай,че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т.2/. 6.4.Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП–Прил. № 3. 6.5.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици–Прил. № 4. 6.6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 ЗОП–Прил. № 5. 6.7.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труда по образец на Прил. № 6 от документацията за участие съгласно чл.56,ал 1,т.11 от ЗОП. 7.Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56,ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.По своя преценка участниците, съгласно чл. 50 от ЗОП, могат да представят посочените в чл.50, ал. 1, т. 2 документи, а при обективна невъзможност и друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участника - списък по чл.51,ал.1,т.2 от ЗОП на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал по Прил. № 7 от документацията за участие, съгл. чл.51,ал.1,т.2 от ЗОП/, заедно с доказателства за извършеното строителство под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който може да бъде намерена информацията или справка. Удостоверението за добро изпълнение /препоръка/ – минимум едно от посочен в списъка Възложител, трябва да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както дали е изпълнено в съответствие на нормативните изисквания. Удостоверението да съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представя се в оригинал или копие, заверено от участника; справка–декларация, съдържаща списък по чл.51,ал.1,т.7 от ЗОП на ръководния персонал, който ще бъде отговорен за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието и професионалната квалификация, включително и на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата–Прил. №8. Минимално изискване на възложителя: Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката; Изискването се отнася при участие, както за една така и за повече или всички обособени позиции от обществената поръчка. Под „сходно строителство” на обществената поръчка се разбира–строително-ремонтни дейности, изразяващи се в ремонт на покривни конструкции и довършителни работи на сгради .

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: финансов показател /предлагана цена/; тежест: 55
Показател: срок за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: строителна програма /в т.ч. организация и план на работа,линеен график на дейностите и диаграма на работната ръка/; тежест: 30
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или изрично упълномощени техни представители, за което се представя пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 от ЗОП, при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив
1) Кратко описание

„Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив

Прогнозна стойност, без ДДС
21762.27 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград" при ППП Пловдив
1) Кратко описание

"Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград" при ППП Пловдив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград" при ППП Пловдив

Прогнозна стойност, без ДДС
2378.27 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт сграда на ЖП общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/" при ППП Горна Оряховица
1) Кратко описание

"Ремонт сграда на ЖП общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/" при ППП Горна Оряховица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт сграда на ЖП общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/" при ППП Горна Оряховица

Прогнозна стойност, без ДДС
36327.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт сграда на ЖП общежитие Варна /Превозна служба Варна/" при ППП Горна Оряховица
1) Кратко описание

"Ремонт сграда на ЖП общежитие Варна /Превозна служба Варна/" при ППП Горна Оряховица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт сграда на ЖП общежитие Варна /Превозна служба Варна/" при ППП Горна Оряховица

Прогнозна стойност, без ДДС
22743.89 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 52

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи" при ППП Горна Оряховица
1) Кратко описание

"Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи" при ППП Горна Оряховица

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи" при ППП Горна Оряховица

Прогнозна стойност, без ДДС
23007.63 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт сграда Превозна служба Перник" при ППП София
1) Кратко описание

"Ремонт сграда Превозна служба Перник" при ППП София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт сграда Превозна служба Перник" при ППП София

Прогнозна стойност, без ДДС
38528.61 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София " при ППП София
1) Кратко описание

"Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София " при ППП София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София " при ППП София

Прогнозна стойност, без ДДС
30820.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат " при ППП Пловдив
1) Кратко описание

"Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат " при ППП Пловдив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат " при ППП Пловдив

Прогнозна стойност, без ДДС
36416.7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 62

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на сграда Превозна служба Септември " при ППП Пловдив
1) Кратко описание

"Ремонт на сграда Превозна служба Септември " при ППП Пловдив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на сграда Превозна служба Септември " при ППП Пловдив

Прогнозна стойност, без ДДС
16477.19 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 43

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на резервни стаи на Административна сграда на ППП Пловдив"
1) Кратко описание

"Ремонт на резервни стаи на Административна сграда на ППП Пловдив"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на резервни стаи на Административна сграда на ППП Пловдив"

Прогнозна стойност, без ДДС
37863.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 65

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив" при ППП Пловдив
1) Кратко описание

"Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив" при ППП Пловдив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив" при ППП Пловдив

Прогнозна стойност, без ДДС
17889.31 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция "Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр.София, ул."Заводска" № 1" при ППП София
1) Кратко описание

"Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр.София, ул."Заводска" № 1" при ППП София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

"Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр.София, ул."Заводска" № 1" при ППП София

Прогнозна стойност, без ДДС
40612.73 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70