Версия за печат

01605-2016-0015

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 21 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Тодор Тодоров, Република България 1080, София, Тел.: 0887 793724, E-mail: todortodorov@bdz.bg, Факс: 02 8907342

Място/места за контакт: Отдел Недвижимо и движимо имущество

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/remontni-raboti-na-dvanadeset-obekta-sgradi-sus-stai-prednaznacheni-za-zaduljitelna-pochivka.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози”ЕООД”, включваща 12 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 2 „Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград” към ППП Пловдив, Обособена позиция № 3 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/" при ППП Горна Оряховица , Обособена позиция № 4 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Варна /Превозна служба Варна/" при ППП Горна Оряховица, Обособена позиция № 5 „Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи" при ППП Горна Оряховица , Обособена позиция № 6 „Ремонт сграда Превозна служба Перник” при ППП София, Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, Обособена позиция № 8 „Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 9 „Ремонт на сграда Превозна служба Септември” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 10 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда на ППП Пловдив”, Обособена позиция № 11 „Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив” при ППП Пловдив”, Обособена позиция № 12 „Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр.София, ул.”Заводска №1” при ППП София.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 103, ал.1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, винаги когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без обявление, поради което обществената поръчка може да бъде възложена чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД