Версия за печат

00278-2016-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 48 от 11.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа 2, За: Ив. Ценкова, Р България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Място/места за контакт: Общински пътнически транспорт ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: optgabrovo.eu.

Адрес на профила на купувача: http://optgabrovo.eu/index.php/bg/2015-12-14-08-11-32.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГАБРОВО В РАЗМЕР НА 730 000 ЛЕВА • Вид на кредита – кредит за текущи разходи • Размер на кредита – 730 000 (седемстотин и тридесет хиляди) лева • Валута на кредита – български лева • Цел на кредита – погасяване на задължения към доставчик на гориво • Срок на кредита – до 84 (осемдесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора. • Гратисен период – до 12 месеца. • Срок за усвояване – до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора. • Начин на погасяване на главница по кредита – на равни месечни вноски - Лихва - върху усвоената част от кредита считано от датата на усвояването и. • Годишен лихвен процент – формиран от едномесечен СОФИБОР + надбавка – не повече от 4.5 % (четири цяло и пет процента) • Общ размер на всички дължими такси и комисионни – не повече от 0,5% върху остатъка по главницата • Обезпечение – Общинска гаранция издадена от Община Габрово на стойност 730 000 лв. Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с дължимите лихви, такси и комисионни ще се извършват на 27-мо число от месеца чрез директен дебит от банковата сметка на Възложителя открита в банката предоставила кредита.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е равна или по-висока от 400 000 (четиристотин хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Екатерина Маркова Караколева
Длъжност: Управител