Версия за печат

00373-2016-0008

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев- гл. експерт обществени поръчки; Виолета Георгиева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 088 7140104, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160405HVuN589752.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

,,Изпълнение на мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот''.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите /ДИПКУ/ при Тракийски университет Стара Загора, находящ се на ул. „Мусала” № 32; кв. 523 „А“; УПИ I-3913;
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка :«Изпълнение на мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора, за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот». Изпълнението на поръчката включва: Изпълнение на мерки за Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот, подробно описани в приложените към документацията Количествено – стойностни сметки , включващи: - Топлинно изолиране на външни стени - Топлинно изолиране на еркер - Топлинно изолиране на покрив - Подмяна на дограма - Соларна инсталация за БГВ

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45321000, 45261215, 45421112, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи
Работи по покриване на покриви със слънчеви панели
Монтажни работи на дограма за прозорци
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложени към документацията технически спецификации и количествени сметки. Прогнозната стойност е пределна, като оферти, надвишаващи прогнозната стойност на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване от участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
519923.69 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 5 199,24 лв., съответстващ на 1% от стойността на поръчката. 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. 3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция,тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC: UNCRBGSF; банка: Уни Кредит Булбанк АД; град/клон/офис: Стара Загора; титуляр на сметката : Тракийски университет Стара Загора; 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. II. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието и предмета на поръчката, за която се представя гаранцията. В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC: UNCRBGSF; банка: Уни Кредит Булбанк АД; град/клон/офис: Стара Загора; титуляр на сметката : Тракийски университет Стара Загора; Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора.Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на Договора за изпълнение нa oбществената поръчка, неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира, както следва: Предвидените за изпълнение мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора ще бъдат финансирани със средства на НДЕФ. Възложителят заплаща цената по договора, по посочените в офертата на изпълнителя единични цени както следва: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график. Междинното плащане се извършва на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите. Плащанията се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Конкретните условия за плащане са посочени в проекто-договора към документацията.Плащанията по договора за ОП ще се извършват в български лева.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. Който е обявен в несъстоятелност;3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;8. Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 10. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 11. Изискванията на т. 1,т. 5., т. 9., т. 10., се прилагат съгласно документацията за участие. 12. Чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т.1. т.2, т.3, т.4, т.7, т.8, т.9, т.10, не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 13.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 1., т.2., т.3., т.4., т.5., т.6., се прилагат за подизпълнителите. 14.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците представят в Плик №1 с надпис „Документи за подбор": 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Образец № 1.1.; 2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2 което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечат. от участник, 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4).4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съгласно условията и изискванията, поставени от Възложителя. 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците съгласно условията и изискванията, поставени от Възложителя.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (Образец № 5). 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6).10. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7).11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) - когато е приложимо. 12. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец № 9).13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10), 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.2. и т. 3. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по т. 6. и т.7. се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор ; декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10) се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2. и т.3. от се представя в официален превод, а документите по т. 6., т. 7. и т.13, които са на чужд език, се представят и в превод.В случай че офертата или някой от документите, съдържащи се в нея, не са подписани от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от лицето, посочено в договора за обединение (при участие на обединения), трябва да се представи пълномощно за лицето, представляващо участника в процедурата. В плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" : 1. Подписано и подпечатано Техническо предложение - Образец № 2,оригинал,съгласно образец на Възл., придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. 2 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13 - когато е приложимо. В плик № 3 с надпис “Предлагана цена” : 1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 3 към настоящата документация; 2. Количествено-стойностни сметки. 3. Анализ на единичните цени Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 1, които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: За изпълнение на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно 259 961,85 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Доказва се с представяне от участника на списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 към документацията. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, илиб) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, илив) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Доказва се с представяне от участника на копие на посочените в т. 2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. 3. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 и т.2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство/минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): - Топлинно изолиране на външни стени - Топлинно изолиране на еркер - Топлинно изолиране на покрив - Подмяна на дограма - Соларна инсталация за БГВ *За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект. 2.Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се публикува на официалния интернет адрес на възложителя - http://www.uni-sz.bg/, в профила на купувача - http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index с хиперлинк на процедурата http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160405HVuN589752. Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Документация за участие в процедурата е платима единственно при поискване от участник, за получаването й на хартиен носител и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или доставена по куриер за сметка на участника - след представено платежно нареждане, данни за фактура и адрес за ксореспонденция. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12,00 лв. (дванадесет лева), като сумата се заплаща в касата на Тракийски университет, находяща се в гр. Стара Загора, Студентски град, стая 223, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора - УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 7630 3100 1176 13, BIC UNCRBGSF. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в Тракийски университет. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Тракийски университет – стая 223 от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. При изтегляне на документацията за участие от Профил на купувача Възложителят няма разходи по смисъла на чл.28, ал.7 от ЗОП.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 12:00
Място

гр.Стара Загора, Студентски град,Тракийски университет, Ректорат,ет.2,Заседателна Зала "Проф. Димитър Димов",

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен адреса на на профила на купувача, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП. 2. Информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд може да намерите в официалните сайтове на: МТСП - ww Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите (НАП)Информационен телефон на НАП – 0700 18 700; Интернет адрес: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (МОСВ): Информационен център в МОСВ, работи за посетители всеки работен ден от 14:00 часа до 17:00 часа. Адрес: 1000 София, ул. „У. Гладстон” № 67, телефон 02/940 63 31; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;Адрес: 1051, ул. „Триадица” № 2, телефон 8119443 и Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/. 3.Финансирането на обществената поръчка се осъществява с подкрепата на Национален доверителен еко фонд. 4.Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, ако преди подписване на договора той не представи Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум І група, трета категория. 5. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес : гр. Стара Загора, Тракийски университет Стара Загора, жк Студентски град ; Ректорат,ст.335, деловодство.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ