02709-2016-0062

BG-Ботевград: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ботевград към Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж.Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0723 60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 60003

Място/места за контакт: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ботевград към Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411xplF6915862.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление на горски територии-държавна собственост, охрана и контрол на гори и земи от горските територии

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на моторните превозни средства, собственост на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград, включително доставка на резервни части, материали, автомобилни гуми и други консумативи за тях за срок от 24 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Сервиз на изпълнителя
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на моторните превозни средства, собственост на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград, включително доставка на резервни части, материали, автомобилни гуми и други консумативи за тях за срок от 24 месеца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 50100000, 50110000, 50114000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизират за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от оторизирани от Възложителя лица. В обществената поръчка са включени 13 МПС. В случай на увеличаване автопарка на ТП ДГС Ботевград Възложителят да има право да възлага сервизното обслужване и ремонта на автомобили извън посочените, в рамките на предвидения финансов ресурс. Количеството и обема на поръчката е посочен в техническата спецификация, техническото предложение на Възложителя, както и в Приложение № 1.1 от документацията на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. 2.1. Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция , която е в размер на 1% от стойността на поръчката по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД , клон Етрополе. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 600/шестотин/ лева. 2.2. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя в срок от пет работни дни: - след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – на отстранените и на класираните, без първо и второ място участници; - след сключване на договора за обществена поръчка - на класираните на първо и второ място участници; - след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване, при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка – на всички участници. 2.3. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 2.4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти, както и когато участник е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.Гаранция за изпълнение на договора. 2.1.Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция/представена в оригинал/. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Етрополе, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. 2.2.При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. 2.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.3.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на техническото обслужване и ремонта ще се извършва със 100 % банков превод в рамките на 10 /десет/ работни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура от изпълнителя, заедно с документ за закупуване на осигурените и вложени резервни части /ако има такива/ при ремонта, както и двустранно подписана сервизна поръчка от представители на изпълнителя и възложителя. Фактурата, издадена от изпълнителя съдържа информация за вида на извършените работи, времетраенето на извършените дейности, наименованието на резервните части, цена на труда, материали и консумативи, вложени в съответния ремонт.Времето за извършване на отделните сервизни дейности не може да превишава стойностите на нормативите, посочени в Наредба №24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на превозните средства.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения , което отговарят на условията и изискванията, предвидени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) , както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи доказателство, че разполага с финансов ресурс от 5 000/пет хиляди лева/. Доказателството, с което може да удостовери това обстоятелство е: - с удостоверение от банка или с някоя от съставните части на ГФО за 2015 г. при спазване на чл.50, ал.3 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказателство за финансов ресурс от минимум 5 000/пет хиляди лева/.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база. Участникът следва да представи списък с адреса на базата/базите -Участникът да представи списък на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката и контрола на качеството -Декларация /описание/ за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчка; Участниците могат да представят и други документи, доказващи техническите и професионалните им възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-Участникът трябва да разполага поне с една технически оборудвана сервизна база/собствна или ползвана на друго валидно правно основание/, с която може да извършна качествено сервизно обслужване и ремонт. -Участникът да е изпълнил през последните три години поне три услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата. * Под “сходни с предмета на поръчката услуги” се разбира: предоставяне на услуги по сервизно обслужване на автомобили. -Участникът трябва да разполага поне с 2 /Две/ технически лица, които имат нужната професионална квалификация за извършване за извършване на пълна сервизна поддръжка на автомобилите. Лицата да имат минимум 2 /Две/ години опит в сервизната поддръжка. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.06.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.06.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.06.2016 г.  Час: 09:00
Място

административната сграда на ТП ДГС Ботевград, гр.Ботевград, област Софийска, бул.Цар Освободител 26

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

: Критерий за оценка на офертите - Офертите на участниците ще се оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя според критерия „най-ниска цена”, определена въз основа на комплексна финансова оценка /КФО/ от два броя ценови показатели: • цена за труд за един сервизен час /часова ставка/ • цена за резервните части/консумативи, формирана като сбор от средната единична цена на резервните части и консумативи , описани в Приложение № 14.1; по формулата: Цmin Т min К к i = 0,70 х + 0,30 х Ц i T i Където: К к i – комплексна финансова оценка на съответния участник ; Цmin – най-ниската цена /обща стойност/ на резервните части/консумативи (от всички предложения) ; Ц I - предложена цена /обща стойност/ на резервните части/консумативи на съответния участник ; Т min - най-ниската предложена цена (от всички предложения) за труд за 1 сервизен час /часова ставка/; T I – предложена цена за труд за 1 сервизен час /часова ставка/ на съответния участник/;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл. чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ