Версия за печат

02709-2016-0060

BG-Мездра: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: инж.Евгения Константинова Христова, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92312, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Място/места за контакт: Мездра, ул.Родопи №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411mkoC6894820.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство - гр.Мездра” Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство - гр.Мездра” Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство - гр.Мездра”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: гр.Мездра, ул.Родопи №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство - гр.Мездра”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50324000, 50324200, 30234000, 30237000, 30232000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по ремонт на персонални компютри
Услуги по поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри
Услуги по профилактично поддържане на персонални компютри
Носители за съхраняване на информация
Части, аксесоари и принадлежности за компютри
Периферни устройства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност за целия срок на договора е 6000,00 лв. без ДДС /шест хиляди лева без ДДС/. Изпълнителят ще трябва да извършва всеки месец дейностите от обекта на поръчката за срок от 36 месеца от сключване на договора, което включва: поддръжка, периодична проверка, диагностика и настройка на компютърната техника всеки месец съгласно техническата спецификация, както и ремонт на компютърната техника при необходимост. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди и технически неизправности, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя, доставка и подмяна на дефектирали компоненти при необходимост

Прогнозна стойност без ДДС
6000 DKK
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка, представляваща сума в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/. Гаранцията за изпълнение е внесена сума или учредена банкова гаранция в размер на 3 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка, представляваща сума в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/. Сумите за гаранции за участие и за изпълнение да се внасят по следната банкова сметка: IBAN: BG14 CECB 9790 10E 7859001 BIC: CECBBGSF банка „ЦКБ “АД офис – гр.Мездра.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно изискванията на договора

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обменът на информация се извършва по пощата,по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.Оферта по образец - Приложение № 1 2. Представяне на участника - Приложение № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 3 3. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - Приложение № 4 4. Доказателство за технически възможности и /или квалификация 4.1. Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък /свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя - в Приложение № 5 4.2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти. 5. Декларация за приемане условията на проекто-договора - Приложение № 6. 6.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 7. 7. Оригинал на документ за внесена или учредена гаранция за участие 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписън от участника - Приложение № 8. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Изготвя се по примерен образец - Приложение № 9 /само в оригинал/. Плик № 3 „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец - Приложение № 10 /само оригинал/. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата трябва да съдържа трите отделни запечатани непрозрачни плика, надписани съгласно указанията по-горе.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък /свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя - в Приложение № 5 Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти.
Минимални изисквания: Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката чрез технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участника прилага списък /свободен текст/ на техническите лица, вкл. отговарящи за контрол на качеството, в която участника посочва, че ще осигури най-малко две лица, които ще отговарят и обслужват техниката на Възложителя - в Приложение № 5 Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата услуга със съответните спецификации или стандарти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.Мездра ул.Родопи №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ