Версия за печат

00362-2016-0002

BG-Брезово: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брезово, Георги Димитров 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: oba@brezovo.bg

Място/места за контакт: инж. Иван Баръмски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?48.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2016/2017 г. до детските градини и училищата на Община Брезово, по указаните маршрути съгласно утвърдени маршрутни разписания. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по посочените маршрути и съгласувано часово разписание.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000 (EA02)

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници (За деца )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Превозът ще се извършва през учебните дни

Прогнозна стойност без ДДС
95000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

15.09.2016 г. 

Завършване

14.09.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1..1. Гаранцията за участие е в размер на 900 /деветстотин/ лева съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.2.1. Парична сума, депозирана при Възложителя чрез: а) вноска в брой в касата на Община Брезово; б) превод по банкова сметка на Община Брезово IBAN: BG27STSA93003301155693; BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски 1.2.2. Банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. С банковата гаранция, избраната от кандидата банка се задължава да изплати на Община Брезово, сума в размер на 900 лева незабавно при реализиране на което и да е от следните условия: а) кандидатът е оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; в) кандидатът е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка; 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността на обществената поръчка без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 2.2.1. Парична сума, депозирана при Възложителя чрез: а) вноска в брой в касата на Община Брезово; б) превод по банкова сметка на Община Брезово IBAN: BG27STSA93003301155693; BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски 2.2.2. Банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за договора. С банковата гаранция, избраната от кандидата банка се задължава да изплати на Община Брезово, сума представляваща 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС при възникване на задължение за Изпълнителя за заплащане на каквото и да е обезщетение /неустойка/ за неизпълнение (пълно или частично; забавено или некачествено) по договора за обществена поръчка. Конкретните условия на гаранцията за изпълнение са уредени детайлно в договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката представлява предвиденото компенсиране на превозвачите за извършени от тях разходи за превоз на лицата по чл.19, т.8 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите от 07.07.2015 г., приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. Компенсирането на безплатните пътувания се предоставят до размера на средствата, определени в държавния бюджет за тази цел и получени като трансфер по бюджета на общината, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал. 3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно физическо лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случаите, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили еднакви или сходни услуги с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуги свързани с извършването на специализиран превоз на пътници. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга: - удостоверение , издадено от получателя на услугата или от компетентен орган; - посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; б) заверено копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на РБългария и удостоверения на ППС към него, отговарящи по брой на броя на автобусите с които участникът участва или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници и заверени копия към него, отговарящи по брой на броя на автобусите, с които участникът участва; в) списък на водачите, които ще извършват специализирания превоз, придружен с документи, доказващи възрастта и професионалния опит на водачите; г) заверено копие на свидетелства за управление на МПС на водачите, които ще извършват специализирания превоз; д/ заверени копия на карти за квалификация на водачите, които ще извършват специализирания превоз; е) заверени копия на удостоверения за психологическа годност на водачите, които ще извършват специализирания превоз; ж) справка за техническото оборудване /собствено или наето/, с което участникът ще извършва специализирания превоз-марка, модел, година на производство, пътникоместа з) заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС, с които участникът ще извършва специализирания превоз; и) заверени копия на удостоверения за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; й) заверени копия на удостоверения със знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС; к) заверени копия на удостоверения за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на ученици; л) заверени копия на документи за сключена застраховка “Гражданска отговорност“и „Злополука на пътниците“, валидни към датата на подаване на офертата. м) заверени копия на документи за осигуряване извършването на предпътните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства съгл.чл.62б от Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България; н) заверени копия на документи, удостоверяващи осигурен предпътен медицински преглед на водачите; о) заверени копия на документи, удостоверяващи осигурена поддръжка и обслужване в собствена или наета сервизна база. Превозвачи, които ползват наета сервизна база, освен договор за наем представят документ за собствеността на базата. п) заверени копия от договорите за наем или лизинг, ако предлаганите автобуси не са собственост на фирмата, р) участниците следва да разполагат със собствени, наети или лизингови автобуси, с които да извършват превозите. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не докаже, че отговаря на някое от горните изисквания.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил поне един договор за сходни услуги с предмета на настоящата поръчка 2. Специализираният превоз на ученици да се извършва с автобуси: - категория М2 и/или М3; - за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача – да бъдат клас II и/или клас III; - за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача – да бъдат клас В. 3. Освен необходимия брой основни автобуси, съобразно направените разчети при изготвянето на маршрутните разписания, участникът трябва да представи и: - поне един резервен автобус, като същия трябва да е с не по-малко от 50 седящи места. - поне един автобус за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача. 4. Специализираният превоз на ученици да се извършва от водачи, които трябва: -да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус; -да са на възраст не по-малко от 25 години; 5. Договорите за извършването на предпътните прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства, за предпътен медицински преглед на водачите, за сервизно обслужване на превозните средства и за наем или лизинг трябва да бъдат валидни към датата на получаване на офертата и за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.06.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на ел.адрес- oba@brezovo.bg точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.06.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.06.2016 г.  Час: 13:00
Място

"Заседателната зала" в сградата на общинска администрация - гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ