00265-2016-0060

BG-Раднево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Георги Димитров № 13, За: Даниел Демирев - експерт търговия, Сашка Йовчева - гл. експерт ЗБУР-ТМ, отдел ЗБУТ по технически въпроси, Р България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0417 83305/3073/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ЗБУТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров №13, За: Ивалина Проданова - завеждащ регистратура на отдел Търговски, Р България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/, E-mail: ivelina.prodanova@marica-iztok.com

Място/места за контакт: стая 609, етаж 6, регистратура отдел Търговски

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на работен костюм летен – куртка и панталон” - реф. № 52/2016 г. – ЗОП

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя - отдел "Логистика и контрол", гр. Раднево, съгласно /Incoterms 2010/.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на процедурата е доставка на работен костюм летен – куртка и панталон. Подробно описание на техническите изисквания и условия са подробоно описани в Документацията за участие - Техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

12 400 броя комплекта (куртка и панталон). Прогнозната стойност е и максималния финансов ресурс сигурен от възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
416000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 4 000 лева или равностойността им в евро. Представя се с офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписване на договор и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: "Първа Инвестиционна Банка"АД - клон гр. Раднево, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05; SWIFT BIC: FINVBGSF, или банкова сметка в евро: „БНП Париба С.А.” АД – клон гр. София, IBAN: BG40 BNPA 9440 1420 0150 10; SWIFT BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие. В случаите по чл.16г от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставка срещу представена фактура и двустранно подписан протокол. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ (фактура и приемо-предавателен протокол). Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г от ЗОП. 2. Офертите на лицата по чл.16г, ал. 6 от ЗОП се разглеждат само ако няма: 2.1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2.2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания посочва в офертата си номера, под който е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на ЕС. 3. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания - да може да изпълни 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство или ресурс - доказва се с декларация. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът може да използва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. 4. Декларация по чл.47, ал.9 - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 5. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива, документи за всеки от подизпълнителите или декларация за липса на подизпълнители. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 9. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 10. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Участниците да декларират производител и страна на произход на изделията; 2. Участниците, които не са производители, да са оторизирани от производител да го представляват в процедурата - удостоверява се с копие на пълномощно, договор, с превод на български език; 3. Изисквания към производителя на платовете: - Производителят на платовете да притежава следните сертификати: Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ производство на текстил. Доказва се с копие на сертификата, с превод на български език. За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по ISO 9001:2008; Валиден сертификат удостоверяващ екологичната чистота и безвредност на тъканите (проверена сигурност за безвредни за кожата текстилни продукти) Oeko-Tex Standart 100 или еквивалентен. Доказва се с копие на сертификата, с превод на български език. 4. С предложение за изпълнение на поръчката - Плик № 2 (Техническа оферта), участниците представят следните документи за доказване качеството, свойствата на плата и начина на изпълнение на готовото изделие: - Подробно описание на изделията, удостоверяващи тяхното съответствие с техническите изисквания; - Технологична карта - мострени описания на всеки елемент, вложен в изделията (плат, копчета, конци и т.н); - Сертификати (декларации) за качество на плата и безопасността на използваните багрила - от производителя на плата; - Декларация за съответствие от производителя на изделията; Декларация за гаранционен срок на изделията; - Протокол от изпитване на плата и изделията, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория. В протокола да бъде прикрепена трайно мостри от плата, върху който да бъде отбелязан отличителен знак (печат) и подпис на акредитираната лаборатория извършила изпитанието. Размер на изделието, което трябва да бъде изпитано от акредитирана лаборатория - 54/182. В протокола да бъде посочен модела, който се изпитва (артикулно име и/ или номер) и да са включени показатели, доказващи техническите изисквания на Възложителя - състав на плата, площна маса, сплитка, свиваемост и обмерни данни на комплекта; - Мостра за оценка и доказване автентичността с техническите изисквания и възможности за изпълнение на поръчката: размер 54/182. Върху мострата да бъде отбелязан отличителен знак (печат, клеймо) и подпис на акредитираната лаборатория извършила изпитанието; - Инструкция и/или указания за употреба на български език.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

ДА

Тип на запазената поръчка

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф. № 52/2016 г. - ЗОП.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2016 г.  Час: 09:30
Място

Управлението на дружеството, етаж 1, заседателна зала - партер

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/bg/public_procedures.php. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и следващи от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ