Версия за печат

00841-2016-0006

BG-село Ковачевци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - гл.спец. Планиране и местно развитие, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“ , проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проект „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: На територията на Община Ковачевци
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка обхваща изработването на технически проект и изпълнение на авторски надзор за проект „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“ , проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проект „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност“ .Подробни указания за съдържанието на услугата по проектиране и изпълнение на авторски надзор се съдържа в Техническо задание за проектиране и авторски надзор – неразделна част от тази документация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71300000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата поръчка обхваща изработването на технически проект и изпълнение на авторски надзор за проект „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“ , проект: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проект „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност“ .Подробни указания за съдържанието на услугата по проектиране и изпълнение на авторски надзор се съдържа в Техническо задание за проектиране и авторски надзор – неразделна част от тази документация.

Прогнозна стойност без ДДС
87230 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.07.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размери: Изготвяне на технически проекти изпълнение на авторски надзор: не повече от 1 % от стойността на ценовото предложение. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът:- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;- определен е за изпълнител, но неизпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF Банка : Интернешънъл Асет Банк. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от общата стойност на договора без включен ДДС и се представя при сключването му. Валидността на гаранцията за изпълнение (когато участникът определен за изпълнител на поръчката е избрал банкова гаранция) следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане срока на договора.Гаранцията се представя във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция.Банковата сметка на Община Ковачевци е: IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF Банка : Интернешънъл Асет Банк.Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка, в случай че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити.Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Представяне на гаранцията чрез депозит на парична сума:а) Ако гаранцията за участие се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за участие в обществена поръчка по ЗОП с номер в АОП ..... /записва се служебният уникален номер на обявлението за обществената поръчка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки./б) Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка с номер в АОП ..... /записва се служебният уникален номер на обявлението за обществената поръчка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки./Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането ще се извършва само и единствено след сключване на договор с финансиращия орган, както следва: - Първо плащане в размер на 50% от посочената в чл.3, ал. 1 сума, платими след одобрение на проекта и получаване на авансово плащане от страна на финансиращия орган. - Второ плащане в размер на останалата част от сумата по чл.3 ал. 1 от договора при окончателно плащане от финансиращия орган. В случай, че финансиращият орган одобри суми, по-малки от посочената в чл.3 от договора, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение само до размера до одобрените от финансиращия орган суми.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице). Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Важно - Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП - лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да докаже наличието на "проектанти" по смисъла на чл.162, ал.1 от ЗУТ, съобразно спецификата на обекта, с пълна проектантска правоспособност. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: • Ръководител екип –инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област • Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) – притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 години опит в тази област • Инженер със специалност „Ландшафтна архитектура” – или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка • Инженер със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка • Инженер със специалност „Водоснабдяване и Канализация“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка • Инженер по специалност „Електротехника“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка • Архитект – специалност „Архитектура“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на изискуемия икономически и финансов капацитет с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишен финансов отчет или някоя от съставните му части. В случай че по обективни причини кандидатите не могат да представятгорепосочените документи за доказване на изискуемия икономически и финансов капацитет, те могат да докажат икономическото и финансовото си състояние и с друг документ, който удостоверява спазването на съответното изискване.
Минимални изисквания: 1. Минималното изискване за икономическото и финансово състояние на кандидатите е да разполагат с икономически и финансов капацитет в размер на 20% от прогнозната стойност на обществената поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Обстятелството се декларира със списък по чл.51, ал.1 от ЗОП на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, смитано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. 2. Обстоятелството се декларира със списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е извършил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. *Под еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират услуги, свързани с изготвяне на : технически проект за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности и на сгради предназначени за обществено ползване. 2. Участникът трябва да предложи проектантски екип ("проектант" по смисъла на чл.162, ал.1 от ЗУТ, с пълна проектантска правоспособност), притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: Ръководител екип –инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област; Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) – притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 години опит в тази област; Инженер със специалност „Ландшафтна архитектура” – или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Инженер със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Инженер със специалност „Водоснабдяване и Канализация“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Инженер по специалност „Електротехника“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;Архитект – специалност „Архитектура“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Информация относно изискванията по чл.49 от ЗОП: Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия. Участникът следва да докаже наличието на "проектанти" по смисъла на чл.162, ал.1 от ЗУТ от различни специалности, съобразно спецификата на обектите, с пълна проектантска правоспособност. За доказване на това изискване се представят заверени от участника копия на удостоверения за пълна проектантска правоспособност или декларация в свободен текст с посочване н аданните за вписването /рег. №, публичен регистър и/или др./ на експертите от списъка по образец - Приложение № 8. В случай, че участникът е чуждестранно лице той следва да докаже регистрацията си в съответен регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица критериите за подбор се прилагат за обединението като цяло като даоказателствата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

В случай, че заинтересовано лице желае да получи документацията на хартиен носител, следва да заплати 20 лв. с вкл. ДДС по следната банкова сметка : IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF Банка : Интернешънъл Асет Банк или да направи заявка да му бъде изпратена по куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Когато за участник са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, а именно по т.1, а, 4 и 5 от ЗОП, той ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата е 10 (десет) дневен, съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ