Версия за печат

01389-2016-0002

BG-Варна: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов - експерт Обществени поръчки в Градски транспорт ЕАД, Детелин Петров - инспектор БАТ и Застаховки в Градски транспорт ЕАД, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/.

Електронен достъп до информация: pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0002.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно при-ложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балан-совата им стойност; Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно КЗ; Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на общест-вения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД; Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука” на 661 бр. работници и служи-тели на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и слу-жителите за риска „трудова злополука” по приложен списък; Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на 136 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна, ул. Тролейна № 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта е да бъдат сключени договори по всяка една от обособените позиции, за обезпечаване на имуществото и числения състав на Възложителя.Предвиждат се 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна; Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно при-ложен списък; Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балан-совата им стойност; Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно КЗ; Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на общест-вения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД; Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък; Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука” на 661 бр. работници и служи-тели на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и слу-жителите за риска „трудова злополука” по приложен списък; Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на 136 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на настоящата поръчка общо за 8-те Обособени позиции е в размер на: 1 803 210 лв. (един милион осемстотин и три хиляди двеста и десет лева) с включен 2 % ДЗП, от които за целия срок на изпълнение на договора: -За Обособена позиция № 1 – 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 2 – 22 890 лв. (двадесет и две хиляди осемстотин и деветдесет лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 3 – 1 322 745 лв. (един милион триста двадесет и две хиляди седемстотин четиридесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 4 – 188 460 лв. (сто осемдесет и осем хиляди четиристотин и шестдесет лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 5 – 189 900 лв. (сто осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 6 – 435 лв. (четиристотин тридесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 7 – 51 630 лв. (петдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева) с включен 2 % ДЗП; -За Обособена позиция № 8 – 3 150 лв. (три хиляди сто и петдесет лева) с включен 2 % ДЗП;

Стойност, без да се включва ДДС
1803210 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът трябва да представи в офертата си гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляващ 1 % от прогнозната стойност на всяка една обособена позиция поотделно в абсолютна сума. В зависимост от това за коя/и обособени позиции участва гаранциите за участие са както следва:За обособена позиция 1 – 240 лв. (двеста и четиридесет лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 2 – 229 лв. (двеста двадесет и девет лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 3 – 13 227 лв. (тринадесет хиляди двеста двадесет и седем лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 4 – 1 885 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и пет лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 5 – 1 899 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и девет лева) с включен 2 % ДЗП; За обособена позиция 6 – 4 лв. (четири лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 7 – 516 лв. (петстотин и шестнадесет лева) с включен 2 % ДЗП;За обособена позиция 8 – 31 лв. (тридесет и един лева) с включен 2 % ДЗП.Гаранцията за участие представлява 1 % от прогнозните стойности за всяка една обособена позиция, които се представят под следните форми: парична сума или под формата на банкова гаранция, в касата на Възложителя и/или по следната банкова сметка:IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF;Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД;Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от образец Приложение № 11 съгласно документацията за обществена поръчка.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /180 дни от датата на представяне на офертата/ и че е за настоящата обществена поръчка.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, по обособени позиции – гаранция по ОП...”. Съгласно чл. 61 от ЗОП, Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си за сключи договор за обществена поръчка.Гаранция за изпълнение на договораГаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност по всяка една обособена позиция с включен 2 % ДЗП. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя:IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF;Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец Приложение № 12, съгласно документацията за обществена поръчка.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП.Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от бюджета на дружеството. Плащанията на премиите са съгласно клаузите на приложените към документацията проекти на договор по всяка от обособените позиции.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Оферта - Приложение № 1.;2.Списък на документите и информацията , съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия - Приложение № 2;3.Представяне на участника - Приложение № 3 включващо:Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 4. Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация за приемане условията в проекта на договора - Приложение № 5;6.Проект на договор – Приложение № 16.1 до 16.8;7.Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение № 6.;8.Декларация по чл. 51а от Закона за обществените поръчки - Приложение № 7;9.Декларация по чл. 55, ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 7А.10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 8.;11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9.;12.Документ за внесена гаранция за участие в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция /оригинал/ или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие по поръчка №...», съгласно Приложение № 11.13. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие.14. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участника: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, по образец от тръжната документация- Приложение № 10, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.15.Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Съдържание на ПЛИК № 2- „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.Техническо предложение (оригинал) - изготвя се, подписва се и се подпечатва по приложения към настоящата документация Приложение № 13.1 до 13.8 и Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 14.За улеснение на участниците, Техническо предложение по образец и декларацията се представя отделно за всяка една от обособените позиции, за които участника участва в отделен запечатан, непрозрачен плик.Съдържание на ПЛИК № 3- „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА":Ценово предложение (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения към настоящата документация - Приложение № 15.1 до 15.8; Ценовото предложение на участника се представя отделно за всяка една от обособените позиции, за които участника участва в отделен запечатан, непрозрачен плик, като за ОП 1, 2, 3 и 4 в плика с цената се поставя и попълнено и съответното приложение!!!!!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставя изискване за икономически и финансови възможости!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставя изискване за икономически и финансови възможости!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец от тръжната документация, Приложение № 10, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. * Под услуги, сходни с предмета на настоящата процедура следва да се разбира: застрахователни услиги, включващи в своя обхват една и/или няколко от посочените дейности по застраховане и/или еквивалентни. Доказателствата за извършената услуга се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, следното минимално изискване: - да е изпълнил поне една услуга, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчката. Изискването се отнася за всяка една ОП отделно, тоест в зависимост от това за коя/колко обособени позиции участника участва следва да докаже поставеното минимално изискване по всяка една от ОП, за които участва и подава оферта. * Под услуги, сходни с предмета на настоящата процедура следва да се разбира: застрахователни услиги, включващи в своя обхват една и/или няколко от посочените дейности и/или еквивалентни. 2. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участника има право да сключва вида застраховка, в зависимост от това за коя позиция/ии участва, валиден към момента на подаване на офертата – заверено копие. Застрахователи от друга държава, членка на ЕС следва да представят доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, както и да притежават документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата. Изискването за представяне на лиценз се отнася за всяка една ОП отделно, тоест в зависимост от това за коя/колко обособени позиции участника участва следва да докаже поставеното минимално изискване по всяка една от ОП, за които участва и подава оферта. *Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице по смисъла на Тързовския закон, критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в него, като изискването по т. 2.2.2 се отнася изрично за всеки един от участниците в обединението! Съобразно изискането на чл. 49 от ЗОП!!! Учатникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи документите определени от въложителя за доказване на съответните възможности, участника представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятитя и други лица, независимо от правната връчка на кандидата или участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: За Обособена позиция № 1: Показатели:Брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия)-40 т.; Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи - 20 т.; Общ размер на застрахователната премия - 40 т.; тежест: 100
Показател: За обособена позиция 2: Показатели: брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия) - 40 т.; Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи -20 т.; Общ размер на застрахователната премия - 40 т.; тежест: 100
Показател: За Обособена позиция 3:Показатели: срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочени в работни дни - 40 т., при следните подпокаатели:Срок за изплащане на обезщетение при следните събития "Пожар и природни бедствия" - пожар, буря (ураган), градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, морски вълни, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 3 т.;Срок за изплащане на обезщетение при следните събития Свличане или срутване на земни пластове, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 3 т.; Срок за изплащане на обезщетение при следните събития Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 4 т.;Срок за изплащане на обезщетение при следните събития Сблъсък или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 10 т.;Срок за изплащане на обезщетение при следните събития Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 10 т.; Срок за изплащане на обезщетение при следните събития Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 5 т.; Срок за изплащане на обезщетение при следните събития „Кражба или Грабеж на цяло МПС“, предложен от участника в работни дни след представяне на всички необходими документи – 5 т.; Общ размер на застрахователната премия, предложена от участника за всички индивидуализирани превозни средства – 60 т.; тежест: 100
Показател: За обособена позиция 4: Показатели:срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочени в работни дни - 30т.; Общ размер на застрахователната премия, предложена от участника за всички индивидуализирани превозни средства – 70 т.; тежест: 100
Показател: За обособена позиция 5: Показатели:брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия)-20 т.; Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни – 20 т.; Общ размер на застрахователната премия – 40 т.; Размер на застрахователната сума - 20 т. ; тежест: 100
Показател: За обособен позиция 6: Показатели: брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия)-20 т.;Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни – 20 т.; Размер на предложеното тарифно число - 40 т.; Размер на застрахователната сума за едно място/лице в МПС - 20 т.; тежест: 100
Показател: За обособена позиция 7: Показатели: брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия) - 15 т.; Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни – 15 т. ; Размер на предложено тарифно число – 40 т.; Размер на застрахователната сума за изплащане на обезщетение за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука – 15 т.; Размер на застрахователната сума за изплащане на обезщетение за риска временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука – 15 т.; тежест: 100
Показател: За обособена позиция 8: Показатели: брой допълнително покрити рискове по застраховката (без заплащане на допълнително премия) - 20 т.; Срок за изплащане на застрахователните обезщетения след представяне на необходимите документи, посочен в работни дни – 20 т. ; Общ размер на застрахователната премия – 40 т.; Размер на застрахователната сума за едно лице -билетопродавач – 20 т.; тежест: 100
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Начин на плащане на документацията за участие в случай, че същата бъде закупена. (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО!!!) Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Градски транспорт ЕАД, находяща се на ул. Тролейна № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 100, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 - Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна
1) Кратко описание

Описание на предмета на обособената позиция: Застраховка „Имущество” на сгради собственост на дружеството и складови наличности по приложен опис, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна – Приложение № 15 А, по балансова стойност на недвижимото имущество и складовите наличности, включващо рисковете: 1. Пожар /включително последици от гасенето на пожара/, експлозия, удар от мълния; 2. Природни бедствия-буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнения, замръзване, падане на дървета и клони; 3. Измокряне в резултат авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, паропроводна, климатична инсталации и включените към тях уреди; 4. Удар от ППС, непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; 5. Разходи за ограничаване на вредите от настъпило застрахователно събитие на застрахованото имущество, отстраняване на развалини и останки; 6. Злоумишлен пожар; 7. Стъкла и витрини - всички рискове, включително и счупване; 8. Кражба чрез взлом; 9. Земетресение. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 - Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, съгласно приложен списък;
1) Кратко описание

Описание на предмета на обособената позиция: Застраховка „Имущество” на контактната мрежа, подробно описана в приложен списък – Приложение № 15 Б, включваща следните рискове: 1. Пожар; 2. Мълния (включително гръмотевични бури); 3. Експлозии; 4. Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; 5. Наводнение; 6. Земетресение; 7. Увреждане на имущество вследствие на удар от ППС; 8. Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 9. Зломишлени действия от трети лица 10. Разноски за разчистване на развалини от застрахователно събитие. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22890 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 3 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Каско на МПС”, покриващ всички рискове, включително кражба върху балансовата им стойност;
1) Кратко описание

Описание на предмета на обособената позиция: Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна върху балансовата им стойност посочени и индивидуализирани в приложен списък – Приложение № 15 В – Застраховка „Каско на МПС”. Застрахователно покритие - Предложената застраховка трябва да бъде с минимално ниво на покритие следните рискове: - природни бедствия: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; морски вълни; свличане или срутване на земни пластове; - авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; - пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой; - случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; - сблъсък или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; - внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; - злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване; - увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние; - транспортни разходи за репатриране на МПС при необходимост след настъпило застрахователно събитие; - кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и други); - кражба на цяло МПС; - грабеж на цяло МПС. Териториална валидност - територията на Република България, Европейски съюз. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок на 1 (една) година. За МПС, за които все още има действащи застрахователни полици - застраховки, застраховането ще стане след изтичане на съответните застрахователни полици. Застрахователна сума и лимит на отговорност - застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие, е застрахователната сума на МПС съгласно Списъка на МПС, собственост на Възложителя, приложение към настоящата документация. Всеки участник в ценовите си предложения посочва крайната застрахователна сума, която е сбор от застрахователната премия и 2 (два) % данък върху нея за всяка позиция по отделно. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014-2015 година.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66514100

Описание:

Услуги, свързани с транспортно застраховане

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1322745 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 4 - Застраховане на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна посочени и индивидуализирани в приложен списък – Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 249, т. 1 от КЗ
1) Кратко описание

Описание на предмета на обособената позиция: Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилиста” - съгласно чл. 249, т.1 от КЗ, по Приложение № 15 В Застрахователно покритие – застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, Европейски съюз. Изключения – съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок от 1 (една) година. За МПС, за които все още има действащи застрахователни полици - застраховки, застраховането ще стане след изтичане на съответните застрахователни полици. Застрахователна премия - индивидуална застрахователна премия на автомобилите, собственост на “Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, за задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014 година. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения – Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на Застрахователя и Застрахования. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2006 година за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
188460 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 5 - Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците на обществения транспорт, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документа от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД;
1) Кратко описание

Описание на предмета на поръчката: Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт“, като застрахователната премия се определя върху приходите от продажба на превозни документи (билети, карти, легитимации и/или еквивалентни) от Възложителя „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. Приходите от продажба на превозни документи от Възложителя е в размер на 11 718 000 лв. Застрахователно покритие - Предложената застраховка трябва да бъде с минимално ниво на покритие следните рискове: - смърт вследствие злополука; - трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
189900 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 6 - Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък;
1) Кратко описание

Описание на предмета на поръчката: Застраховка „Злополука” на местата при превоз на служители, вкл. водачите /Плюс местата в служебните автомобили/, съгласно приложен списък – Приложение № 15 В. Застрахователни покрития – Предложената застраховка трябва да бъде с минимално ниво на покритие следните рискове: - смърт вследствие злополука; - трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; Застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички места в МПС-та на Възложителя, изрично посочени в приложен списък. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие. Срок на застраховката – застраховката се сключва за срок на 1 (една) година. За застраховки, за които все още има действащи застрахователни полици, застраховането ще стане след изтичане на съответните Застрахователни полици. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от компетентния орган, съгласно действащото българско законодателство. Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт – на законните му наследници. Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, както и при по – добри условия новопридобити МПС през 2014 година.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
435 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 7 - Застраховка „Трудова злополука”, на 661 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” по приложен списък;
1) Кратко описание

Описание на предмета на поръчката: Застраховка „Трудова злополука”, на 661 бр. работници и служители на Възложителя съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”; Покрити рискове - Задължителната застраховка „Трудова злополука да покрива следните рискове: - смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; - трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука; - временна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука. Застрахователни обезщетения: „Минималните застрахователни обезщетения са съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” Застрахователна сума (застрахователната стойност) – се определя съобразно Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация и пеиложениоята

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
51630 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 8 – Застраховка „Злополука” на 136 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя;
1) Кратко описание

Описание на предмета на поръчката: Застраховка „Злополука” на 136 бр. билетопродавачи работещи на граждански договори при Възложителя; Застрахователна сума и лимит на отговорност се изчислява на база 1000.00 лева за едно лице. Покрити рискове - застраховка „Злополука“ да покрива следните рискове: - смърт вследствие на злополука, настъпила по време и във връзка с изпълнение на договорените задължения с Възложителя; - Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука настъпила по време и във връзка с изпълнение на договорените задължения с Възложителя. Участникът избран за изпълнител на Обособена позиция № 8 в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на поименен списък на билетопродавачите, следва да издаде отделна групова застрахователна полица за рискова застраховка „Злополука”. При промени в списъчния състав, Възложителя уведомява Изпълнителя в срок до 10-то число на месеца, като последния актуализира полицата и/или издава добавък.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66512100

Описание:

Застраховка "Злополука"

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация и приложенията

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3150 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36