Версия за печат

02709-2016-0059

BG-гр. Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: ДЛС Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411YvFT6864396.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

I.3) Основна дейност

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на люцерново сено за нуждите на ДЛС Витиня през 2016г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ТП ДЛС Витиня.
Код NUTS: BG31
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на люцерново сено за нуждите на ДЛС Витиня.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15712000

Описание:

Сух фураж

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Доставка на до 62 тона люцерново сено.

Стойност, без да се включва ДДС
20460 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

7

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата както следва:210 лв., вносими в касата на ДЛС Витиня или по банковата сметка на ДЛС “Витиня”, ЦКБ АД, КЛОН Етрополе, Офис Ботевград, IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC:CECBBGSF. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 %. Гаранцията се внася по горепосочената сметка, преди подписване на договора и се освобождава до 3 /три/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Кандидатите следва да представят документи за внесени гаранции за участие. Задържането и освобождаването на гаранционната сума става по реда на Закона за обществените поръчки; гаранционната сума на кандидата, с когото възложителят сключи договор за обществена поръчка се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лв. без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника. Плащанията по договора ще се извършват след представяне на данъчни фактури, в български лева, с банков превод по банковата сметка на Изпълнителя. Условията, реда и начина на плащане се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Люцерновото сено следва да се достави под формата на бали от по 15-30 кг.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Списък на документите за участие с подпис и печат на участника ; 2. Административни сведения ; 3. Документ за внесена гаранция за участие; 4. Документ за закупена документация; 5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; регистрация по ДДС; 6. Декларации по образец за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал.5 7. Годишен финансов отчет за 2015 година; 8. Препоръки/референции; 9. Ценова оферта ; 10. Декларация за участие на подизпълнители ; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка .12.Техническо предложение.Приложение; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС); 14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Бали с тегло около 15-30 кг.Сухо състояние; Оцветяване – зелено. Недопустимо е оцветяване в жълто и кафяво с признаци на загниване. Влажност- не повече от 18%. Доставката на балите ще се осъществява със собствен транспорт и е за собствена сметка на изпълнителя до ТП ДЛС Витиня.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Бали с тегло около 15-30 кг.Сухо състояние; Оцветяване – зелено. Недопустимо е оцветяване в жълто и кафяво с признаци на загниване. Влажност- не повече от 18%. Доставката на балите ще се осъществява със собствен транспорт и е за собствена сметка на изпълнителя до ТП ДЛС Витиня.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.05.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на ДЛС Витиня или с платежно нареждане.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 11:30
Място

ДЛС Витиня

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ