00038-2016-0022

BG-гр. Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 43 от 08.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Мариана Драганова; инж. Янка Здравкова, Република България 5300, гр. Габрово, Тел.: 066 818307; 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/255-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 GAB 1018 / Габрово – Киевци; 2. Обособена позиция №2 2.1 GAB 3008 / Новаковци – Драгановци; 2.2 GAB 3072 / Борското; 3. Обособена позиция №3 3.1. GAB 1080 / Негенци – Йовчевци; 3.2. GAB 2037 / Жълтеш – Стефаново – Борики 4. Обособена позиция № 4 GAB 3076 / Мечковица – Пъртевци – Геновци; 5. Обособена позиция №5 Рехабилитация на основната улична мрежа в комплекс Христо Ботев. 6. Обособена позиция №6; Ремонт на общинска инфраструктура 2016-2017 г. Обхватът на дейностите е съгласно Описание на поръчката Приложение №1 и Технически спецификации Приложение №2_1,2,3,4,6 и № 2_5, от документацията.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233000, 45233200, 45233252, 45233120

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 32 от 30.03.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-723811
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 64 - 109758 от 01.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-22
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.03.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

В Документацията, публикувана на профила на купувача, в електронна папка с наименование Obrazci, съдържаща файлове с примерни образци за участие в процедурата, в Оbr19_Garancia izpalnenie (банкова гаранция за изпълнение на договор), във втори абзац се правят следните изменения: било: "за сумата в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на поръчката, а именно ......(словом:...) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия. Гаранцията за изпълнение се освобождава след изтичане на едномесечен срок от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СРР." става: "за сумата в размер на ........% от стойността на договора за изпълнение на поръчката, а именно ......(словом:...) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Нела Илиева Рачевиц
Длъжност: За Кмет на Община Габрово, съгл. з-д № 646/ 04.04.2016 г. на Кмета на Община Габрово