Версия за печат

01558-2016-0009


Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт


 Официално наименование:
 БДЖ - Товарни превози ЕООД
 Пощенски адрес:
 ул. Иван Вазов № 3
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1080
 Държава:
 РБългария
 Място/места за контакт:
 отдел Обществени поръчки и проекти, отдел Ремонт на локомотиви, отдел Ремонт на товани вагони
 На вниманието на:
 Мартина Георгиева, инж. Румен Луканов, инж. Петя Николова
 Телефон:
 0889 400707; 0886 469990; 0884 581811
 Адрес за електронна поща:
 [email protected]
 Факс:
 02 9877983
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
 http://bdzcargo.bdz.bg/bg/
 Адрес на профила на купувача (URL):
 http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
1.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Железопътни услуги
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение на доставката: Локомотивно депо- Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, п.к.6002, кв. Индустриален ВРЦех Подуяне, на адрес: гр. София - 1574, ул."Майчина слава" № 2 .
Код NUTS: BG

II.1.3) Настоящото обявление е за:
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Брой   или (когато е приложимо) максимален брой   на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:   или месеци  

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
(в цифри):   Валута: 

или
между     и      Валута: 

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако e известно):
  
II.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.” .
II.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ
II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) ДА
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно)

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
"Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.".Предметът на обществената поръчка е делим на 14 обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1 : „Доставка на 20 бр. лагери 22308EAS.M.C3 и 10 бр. лагери 22311K.МВ.С3 + H2311”; -Обособена позиция № 2 : „Доставка на 8 бр. лагери NJ208 M.C3, 5 бр. лагери NJ210М.C3, 5 бр. лагери NJ213М.C3, 10 бр. лагери NJ315M.C3, 6 бр. лагери NJ236М.C3, 10 бр. лагери N316M.C3 и 8 бр. лагери NUP312M.C3”; -Обособена позиция № 3 : „Доставка на 8 бр. лагери 6309М.C4, 8 бр. лагери 6009M.C4, 5 бр. лагери 6205M.C4, 5 бр. лагери 6207M.C4, 8 бр. лагери 6313М.C3 и 3 бр. лагери 6407MA.C4”; -Обособена позиция № 4 : „Доставка на 3 бр. лагери NU306MA.C3, 10 бр. лагери NU309М.С3, 8 бр. лагери NU310М.С3, 20 бр. лагери NU312MА.C3 и 4 бр. лагери NU326MAP65”; -Обособена позиция № 5 : „Доставка на 12 бр. лагери NJ324EМ.C3”; -Обособена позиция № 6 : „Доставка на 30 бр. лагери 22 224М.С4”; -Обособена позиция № 7 : „Доставка на 5 бр. лагери NU2226MAS.C3 и 5 бр. лагери QJ226MAS.C4”; -Обособена позиция № 8 : „Доставка на 8 бр. лагери NUP417M.C4 и 8 бр. лагери NU330M.C4”; -Обособена позиция № 9 : „Доставка на 6 бр. лагери NH318BM.C4, 30 бр. лагери NU1034M.C4 и 30 бр. лагери NH421M.C5” ; -Обособена позиция № 10 : „Доставка на 18 бр. лагери NU1036M.C3 и 4 бр. лагери NUP230M.C3” ; -Обособена позиция № 11 : „Доставка на 10 бр. лагери 6306MAUGPC5S1L и 10 комлекта лагери 7306AMAUPS0DFAL”; -Обособена позиция № 12 : „Доставка на 28 бр. лагери 23956MВ.C3” ; -Обособена позиция № 13 : „Доставка на 2 бр. лагери 24132ЕАS.М.C3” ; -Обособена позиция № 14 : „Доставка на 130 бр. лагери NJ(WJ) 120 х 240 х 80 и 130 бр. лагери NJP (WJP) 120 х 240 х 80”.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 184356.05    валута BGN
или
между     и     валута 

II.2.2) Опции (когато е приложимо) НЕ
Ако да, описание на тези опции:

Опциите се предвижда да се използват
след   месеца или   дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива):   или между:   и  
В случай на повторение, прогнозен график (ако е известно)
след   месеца или   дни от сключване на договора.
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение в месеци 5 или дни   (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________


РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя поотделно за всяка отделна обособена позиция, в размер на 1% от стойността на съответната обособена позиция, определена от Възложителя и посочена в т.9 от "Условия за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка и указания за подготовка на офертата", със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите за участие. Гаранция за участие в процедурата се представя под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 11 към документацията за участие или парична сума, платима в касата или по банкова сметка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в лева, в банка: "УниКредит Булбанк" АД, IBAN: BG02UNCR7000150100261, BIC: UNCRBGSF. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 12 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в размер на 5 % от стойноста по договора, конкретизирана за съответната обособена позиция, предмет на договора без ДДС, със срок на валидност не по-малък от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно чл.3, ал.1, раздел ІІ. цени и условия на плащане от проекта на договор към документацията за участие. Плащането се извършва по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на всяка партида в склада на Възложителя и представяне на двустранно подписан/и приемо-предавателен/ни протокол/и, оригинална фактура и оригинален сертификат за качество, издаден от завода производител.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо)

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.


III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощен негов представител; 2. Представяне на участника, попълнено по приложения образец към документацията за участие - Приложение № 1. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 2 /образец към документацията/; 4.Декларация в свободен текст, че участникът е производител. В случай, че участникът не е производител, задължително представя оригинален документ или нотариално заверен препис от такъв, издаден от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на предлаганите лагери през 2016г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./; 5.Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по т.2 и т.3 в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 6.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и копие на договора за обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 7. Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация следва да се представи декларация за липса на посоченото обстоятелство, в оригинал. 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да извършва съответните действия съгласно ЗОП, включително да подписва офертата и да представлява участника в процедурата. 9. Декларации: 9.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 3 /образец към документацията/; 9.2. Декларация за приемане условията на проекта на договор по чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП–Приложение № 4 /образец към документацията/; 9.3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 /образец към документацията/; 9.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП– Приложение № 6/образец към документацията/.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо)

не се изискват

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо)

1.Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП на доставките,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за доставката– Пр. №7/обр./; Изискване на Възложителя:Участникът трябва да представи за об. позиция №14 минимум едно удостоверение,издадено от железопътно транспортно предприятие със статут „активен” член на UIC и регистрирано в страна от ЕС,удостоверяващо,че предлаганите лагери са допуснати в редовна експлоатация преди повече от 5 г. без предявени рекламации към качеството, съгласно т.IV.4 от Техн. спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01; * под „сходна доставка” се разбира–доставки на търкалящи лагери за железопътни транспортни средства; 2.Образец на сертификат за качество на предлаганите търкалящи лагери,издаден от производителя-копие заверено от участника с "Вярно с оригинала",представя се за лагерите от об.позиции №1-13 от Техн. спецификация за доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви,електрически локомотиви и товарни вагони,необходими за ремонтната дейност на „БДЖ–ТП” ЕООД до 30.06.2016 г.; 3.Техн. спецификация на предлаганите търкалящи лагери,отговаряща на изискванията на Възложителя,заверена от производителя с оригинален подпис и печат-представя се за лагерите от об. позиции №113 от Техническата спецификация за доставкана търкалящи лагери за дизелови локомотиви,електрически локомотиви и товарни вагони,необходими за ремонтната дейност на „БДЖ–ТП” ЕООД до 30.06.2016г.; 4.Сертификат по ISO 9001:2008(или еквивалентен на него)за успешно внедрена система за управление на качеството,издаден на името на производителя–копие заверено от участника-представя се за лагерите от об. позиции №113 от Техн. спецификация за доставкана търкалящи лагери за дизелови локомотиви,електрически локомотиви и товарни вагони,необходими за ремонтната дейност на "БДЖ-ТП" ЕООД до 30.06.16г.; 5.Компетентността на производителя за об. позиция №14 се оценява на база следните представени документи: 5.1.Техническа документация: 5.1.1.Техническа спецификация,чертеж на лагера и на разглобяемите части,гаранционни условия и др.документи,изготвени и заверени от производителя с оригинален подпис и печат.Техническата документация трябва да доказва съответствие на изделието с изискванията на Техн. спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01,т. IIII и Пр. №1(в т.ч. и поемане на гаранционни условия-като минимум равни на посочените в т.II.). 5.1.2.Инструкция за монтаж/демонтаж на лагерите и максимално допустима радиална хлабина на лагерите в експлоатация (ако производителят е определил такава норма за брак); 5.2.Копие на документи заверени от участника,с които доказва,че предлаганото изделие отговаря на стандарти EN 12080/EN12082,в т.ч.:документ за оценка съответствие на изделието с изискванията на Техническата спецификация за оперативна съвместимост/ ТСОС (TSI 2006/861/ЕС),издаден от нотифициран орган или документ за оценка на съответствие на изделието с изискванията на стандарт EN12082, т.6,издаден от нотифициран орган или акредитиран орган/лаборатория, регистрирани в страна, член на ЕС или одобрение на производителя/продуктова квалификация,издаден от акредитиран орган/ лаборатория,регистриран в страна,член на ЕС; 5.3 Декларация в оригинал,издадена от производителя/доставчика,за съответствие на предлаганите лагери с изискванията на Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01 на Възложителя, съгласно образец Пр.№2 към нея. Документите по т.2 и т.3 да се представят в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ
III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия НЕ
III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
Открита


IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска ценаIV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ


IV.3.2) Предишни публикации, относно същата поръчка НЕ
Ако да, посочете къде:


Номер на обявлението в РОП/ДВ ______ от __________


  


IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 09.05.2016 г.       Час (чч:мм): 16:30

Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри): 5    валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията за участие е достъпна на интернет страницата на Възложителя. При поискване на документацията, същата може да се представи и на хартиен носител, като в този случай се заплаща в касата на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул."Ив. Вазов" № 3 или по банкова сметка на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в банка: "УниКредит Булбанк" АД, IBAN: BG02UNCR70001501006261, BIC: UNCRBGSF, и се получава срещу платежен документ в деловодството на "БДЖ- Товарни превози" ЕООД всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Документацията може да се изпрати и чрез куриер за сметка на получателя.


IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 09.05.2016 г.      Час (чч:мм): 16:30


IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Друг:  Български
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До __________ или в месеца   или дни 180 (от крайния срок за получаване на оферти)


IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата 11.05.2016 г.        Час (чч:мм) 10:00
Място Административна сграда на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, Заседателна зала.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДА


Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯVI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) НЕ

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ
Ако да, посочете проекта и/или програмата

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Предвид на прогнозната стойност на обществената поръчка, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителя ще приложи предвидените в чл.64, ал.1 от ЗОП опростени правила. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, опростеният срок по чл.64, ал. 1 от същия закон се намалява със 7 /седем/ дни, тъй като обявлението и решението се изпращат по електронен път за въвеждане в АОП, както и с още 5 /пет/ дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет страницата на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците са посочени в т. 5, от раздел А Общи изисквания от "Условия за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществената поръчка и указания за подготовка на офертата".


VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. Витоша № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 [email protected]
 Телефон:
 02 9884070
 Интернет адрес (URL):
 http://www.cpc.bg
 Факс:
 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

съгласно чл.120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИИЦИИ
Обособена позиция № 1   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 20 бр. лагери 22308EAS.M.C3 и 10 бр. лагери 22311K.МВ.С3 + H2311”


1) Кратко описание

„Доставка на 20 бр. лагери 22308EAS.M.C3 и 10 бр. лагери 22311K.МВ.С3 + H2311”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 1530   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 2   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 8 бр. лагери NJ208 M.C3, 5 бр. лагери NJ210М.C3, 5 бр. лагери NJ213М.C3, 10 бр. лагери NJ315M.C3, 6 бр. лагери NJ236М.C3, 10 бр. лагери N316M.C3 и 8 бр. лагери NUP312M.C3”


1) Кратко описание

„Доставка на 8 бр. лагери NJ208 M.C3, 5 бр. лагери NJ210М.C3, 5 бр. лагери NJ213М.C3, 10 бр. лагери NJ315M.C3, 6 бр. лагери NJ236М.C3, 10 бр. лагери N316M.C3 и 8 бр. лагери NUP312M.C3”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 5217.95   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 3   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 8 бр. лагери 6309М.C4, 8 бр. лагери 6009M.C4, 5 бр. лагери 6205M.C4, 5 бр. лагери 6207M.C4, 8 бр. лагери 6313М.C3 и 3 бр. лагери 6407MA.C4”


1) Кратко описание

„Доставка на 8 бр. лагери 6309М.C4, 8 бр. лагери 6009M.C4, 5 бр. лагери 6205M.C4, 5 бр. лагери 6207M.C4, 8 бр. лагери 6313М.C3 и 3 бр. лагери 6407MA.C4”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Колечества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 7352.8   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 4   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 3 бр. лагери NU306MA.C3, 10 бр. лагери NU309М.С3, 8 бр. лагери NU310М.С3, 20 бр. лагери NU312MА.C3 и 4 бр. лагери NU326MAP65”


1) Кратко описание

„Доставка на 3 бр. лагери NU306MA.C3, 10 бр. лагери NU309М.С3, 8 бр. лагери NU310М.С3, 20 бр. лагери NU312MА.C3 и 4 бр. лагери NU326MAP65”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Колечества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 2822.1   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 5   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 12 бр. лагери NJ324EМ.C3”


1) Кратко описание

„Доставка на 12 бр. лагери NJ324EМ.C3”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 4372.2   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 6   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 30 бр. лагери 22 224М.С4”


1) Кратко описание

„Доставка на 30 бр. лагери 22 224М.С4”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 6893.7   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 7   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 5 бр. лагери NU2226MAS.C3 и 5 бр. лагери QJ226MAS.C4”


1) Кратко описание

„Доставка на 5 бр. лагери NU2226MAS.C3 и 5 бр. лагери QJ226MAS.C4”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 12472.3   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 8   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 8 бр. лагери NUP417M.C4 и 8 бр. лагери NU330M.C4”


1) Кратко описание

„Доставка на 8 бр. лагери NUP417M.C4 и 8 бр. лагери NU330M.C4”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 5970.16   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 9   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 6 бр. лагери NH318BM.C4, 30 бр. лагери NU1034M.C4 и 30 бр. лагери NH421M.C5”


1) Кратко описание

„Доставка на 6 бр. лагери NH318BM.C4, 30 бр. лагери NU1034M.C4 и 30 бр. лагери NH421M.C5”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 18964.2   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 10   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 18 бр. лагери NU1036M.C3 и 4 бр. лагери NUP230M.C3”


1) Кратко описание

„Доставка на 18 бр. лагери NU1036M.C3 и 4 бр. лагери NUP230M.C3”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 5489.66   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 11   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 10 бр. лагери 6306MAUGPC5S1L и 10 комлекта лагери 7306AMAUPS0DFAL”


1) Кратко описание

„Доставка на 10 бр. лагери 6306MAUGPC5S1L и 10 комлекта лагери 7306AMAUPS0DFAL”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 2218.7   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 12   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 28 бр. лагери 23956MВ.C3”


1) Кратко описание

„Доставка на 28 бр. лагери 23956MВ.C3”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 21836.08   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 13   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 2 бр. лагери 24132ЕАS.М.C3”


1) Кратко описание

„Доставка на 2 бр. лагери 24132ЕАS.М.C3”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 1063.2   валута: BGN

или от     до     валута: Обособена позиция № 14   Заглавие на обособената позиция „Доставка на 130 бр. лагери NJ(WJ) 120 х 240 х 80 и 130 бр. лагери NJP (WJP) 120 х 240 х 80”


1) Кратко описание

„Доставка на 130 бр. лагери NJ(WJ) 120 х 240 х 80 и 130 бр. лагери NJP (WJP) 120 х 240 х 80”
2) Номенклатура

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
44440000

3) Количество или обем

Количества по Техническата спецификация
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри): 88153   валута: BGN

или от     до     валута: