Версия за печат

01558-2016-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11 от 08.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева, инж. Румен Луканов, инж. Петя Николова, РБългария 1080, София, Тел.: 0886 469990; 0889 400707; 0884 581811, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и проекти, отдел Ремонт на локомотиви, отдел Ремонт на товарни вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без обявление, поради което обществената поръчка може да бъде възложена чрез открита процедура. С оглед определената от Възложителя прогнозна стойност за възлагане на обществената поръчка, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, откритата процедура ще се проведе при прилагане на предвидените в същия закон опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Любомир Симеонов Илиев
Длъжност: Управител на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД