Версия за печат

00546-2016-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско шосе N 6, За: Цветолюба Васева и Силвия Маринова; Ваня Василева-Кисьова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160401xNIb752857.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”, по 7 обособени позиции; Обособена позиция № 6 - запазена за участие и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Склада на болничната кухня в „СБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД – Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация по 7 обособени позиции, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология” ЕАД условия. Обособена позиция № 6 „КОНСЕРВИРАНИ плодове и зеленчуци” е запазена за участие и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал. 2 от ЗОП. Прогнозните количества са посочени по 7 обособени позиции в Техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000, 15100000, 03311000, 15612000, 03211300, 15831000, 15872400, 15872200, 03221210, 03212211, 03142500, 15300000, 03221000, 03222000, 03200000, 15810000

Описание:

Млечни продукти
Месо и месни продукти
Риба
Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти
Ориз
Захар
Сол
Подправки
Фасул
Леща
Птичи яйца
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Зеленчуци
Плодове, вкл. черупкови
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните видове и количества хранителни продукти са посочени по 7 обособени позиции в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
120035.07 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура е в размер 1 % от прогнозната стойност на дадената обособ.позиция. Конкретните стойности на гаранциите за участие са посочени в документацията за участие по отделните позиции. Участниците представят гаранцията за участие в полза на „СБАЛ по онкология” ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е равен на срока на валидност на офертите - 180 (сто и осемдесет) дни от датата на крайния срок за получаването им. 1. Гаранцията за участие, (както и гаранцията за изпълнение) се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на „СБАЛ по онкология” ЕАД в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG19CECB9790 10F7 2327 00, BIC: CECBBGSF. - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите, или когато е определен за изпълнител и не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Гаранциите за участие се задържат и освобождават съгласно чл. 62 от ЗОП. 3. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 4. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност 60 дни след изтичане на срока на договора. 5. Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите, посочени по-горе в т. 1. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. !!! На основание чл. 59, ал. 6 ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение по обособ.позиция № 6 от участници, к. са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане - в български лева по банков път, по посочена от избрания изпълнител банкова сметка, при условия и ред, регламентирани в договора за изпълнение. Плащанията се извършват след сключване на договора с избрания изпълнител ежемесечно Възложителя при следните условия: плащане на стойността на доставките, извършени през изтеклия календарен месец - в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване в СБАЛО ЕАД на издадената месечна фактура от страна на изпълнителя и предавателно–приемателни протоколи за доставените стоки/хранителни продукти/. Във фактурата следва да е посочен № на договора по настоящата поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.При участници обединения следва да се приложи заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са:а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници;е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обособена позиция № 6 „КОНСЕРВИРАНИ плодове и зеленчуци” е запазена за участие и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал. 2 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че стоките - предмет на доставката по обособена позиция № 6, са включени в «Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки», утвърден с Решение № 551/25.07.2014 г. и Решение № 278/28.04.2015г. за допълнение на Решение № 551/25.07.2014 на Министерски съвет на Р. България (Списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания), на основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП - обособена позиция № 6 „Консервирани плодове и зеленчуци“ е запазена за участие и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Съобразно разпоредбата на чл.16г, ал.7 от ЗОП, участникът, к. е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, прилага към офертата си декларация, в к.посочва номера, под к. е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания (регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания), или декларация, в к. посочва информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. За участие в процедурата по обособена позиция № 6 „Консервирани плодове и зеленчуци“ участниците, к. са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, следва да могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение на този обем участниците, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, може да ползват подизпълнители или да се позоват на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП. Съгласно чл.16г, ал.6 и ал.9 от ЗОП, за обособена позиция № 6 „Консервирани плодове и зеленчуци“ оферти могат да подават и други заинтересовани лица, извън тези, за които обособената позиция е запазена /специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/, но офертите на тези лица ще се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на док-тите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише вс. представени от него документи. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 2. Оферта, обр.– А; 3.Представяне на участника – посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, Булстат и/или др.идентифицираща информация /за ФЛ и ЮЛ/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, обр.– Б; 5.Дек-я, в к.участникът (к.е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания) посочва номера, под к.е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания (регистъра по чл. 29 от ЗИХУ), или декларация, в к.се посочва информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Участникът, к.е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, декларира, че може да изпълни 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство или ресурс - за ОП 6; 6. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, к.представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в к.се посочва представляващия /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение;7.Дек-я за липса на свързаност с др.участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП; 8. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от к.изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотар.заверено пълномощно - оригинал/.9. Дек-я в свободен текст от участника, че е/не е регистриран по ДДС. 10. Дек-я в свободен текст, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в сътветствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните; 11. Дек-я в свободен текст от участника, че доставката на хранителните продукти ще се извършва при строго спазване на хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, вкл.към лицата, к.осъществяват първично производство на храни и свързани с това производство дейности и при спазване у-вията за производство и търговия с храни съгл. Н-ба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, изд.от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните; 12. Дек-я в свободен текст, че хранителните продукти отговарят на поставените условия на документацията и на всички релевантни нормативно-установени изисквания, като участникът следва да декларира и че в случай, че е избран за изпълнител на обществената поръчка ще представя, където е приложимо, при доставките и следните документи: сертификат за контрол /лаборат.анализ от акредитирана лаборатория/на храните, вкл. в позицията, к.ще изпълнява; сертификат за качество/документ за произход/; констативен протокол от ОДБХ;13. Дек-я по чл. 56, ал.1, т.8 ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, обр.– В;14. Дек-я за съгласие за участие, като подизпълнител, обр.– Г ; 15. Дек-я за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, обр. – Д; 16. За вс.обособ.позиция, за к.участникът подава оферта, следва да се представи оригинал на банк.гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявл.и док-ята; 17. Дек-я по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП за приемане на у-вията в проекта на договор,обр. Ж; 18. Декл. по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, обр.– И; 19. Дек-я за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП, обр. – Е.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: неприложимо
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък /оригинал/ на доставките на хранителни продукти за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с включени: предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостов-ние, изд. от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в к.е публикувана информация за доставката/те. Удостов-нията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изп-нието, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 2. Списък техническо оборудване по чл. 51, ал.1, т. 3 от ЗОП-Образец № 7а; Към списъка участника предоставя копия, заверени „вярно с оригинала” на: -Свидетелство/а за регистрация на МПС, включенo/и в Списъка; -Удостоверение/я за регистрация на транспортните средства, издадени от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, съобразно групите храни, включени в обособената позиция, за к.се участва. Забележка: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то включените в Списъка МПС следва да покриват минималното изискване за всяка от позициите. Когато участникът ще използва наети транспортни средства или транспортни средства на лизинг, заедно с Удостоверенията за регистрация се предоставят заверени копия на договор за наем и/или, лизинг на транспортните средства, за които има издадени валидни Удостоверения за регистрация за превоз на хранителни продукти. В случай, че се представи договор за ползване, чиито срок изтича преди крайния срок на договора за изпълнение, участникът представя декларация, с която поема ангажимент да осигури продължаването му до изтичане срока на договора по настоящата процедура или сключване на нов, с което да обезпечи качественото изпълнение на договора за доставка на хранителни стоки в лечебното заведение. 3. Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите, с които участника разполага за производство или търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези, включени в съответната обособена позиция от настоящата поръчка, за която се участва, издадено от БАБХ-ОДБХ– заверено копие. *За удостоверяване на основанието за ползване на обекта /помещението/ участниците трябва да представят документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем към удостоверението. В случай, че се представи договор, чиито срок изтича преди крайния срок на договора за изпълнение, участникът представя декларация, с к. поема ангажимент да осигури продължаването му до изтичане срока на договора по настоящата процедура или сключване на нов, с което да обезпечи качественото изпълнение на договора за доставка на хранителни стоки в лечебното заведение. 4. Заверено копие от сертификат, удостоверяващ, че участникът има разработена и внедрена система за безопасност на храните-НАССР или система за управление на качеството по стандарт ISO 22000:2006; и/или сертификат за управление на качеството по стандарат ISO 9001:2008 или други еквивалентви сертификати. Документът следва да е валиден към датата на подаване на офертата на участника. В случай, че участникът представи документ, чиито срок/валидност изтича преди крайния срок на договора за изпълнение, участникът представя декларация, с к.поема ангажимент да осигури продължаването/преиздаването/валидирането му до изтичане срока на договора по настоящата процедура или получаване на нов, с което да обезпечи качественото изпълнение на договора за доставка на хранителни стоки в лечебното заведение. *Забележка: Когато участникът е Обединение, документите се представят само за тези членове на Об-ето, чрез к. то, доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени минимум една доставка, която да е еднаква или сходна с предмета на обособената /обособените/ позиция, за к. кандидатства, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Забележка: Под "доставка, к. е еднаква или сходна с предмета на обособената/обособените позиции, за които кандидатства", следва да се разбират доставки на храни от "Групата храна" на съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. 2. Участниците следва да разполагат с най-малко 1 (един) собствен или нает обект за производство или търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези, включени в съответната обособена позиция от настоящата поръчка, за която се участва, регистриран/и в БАБХ-ОДБХ по реда на Закона за храните. 3. Участниците следва да разполагат с транспортни средства за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, регистрирани в ОДБХ към БАБХ по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г., съответно: за всяка една обособена позиция – най-малко 1 (едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация от БАБХ - ОДБХ за превоз на групите храни, включени в обособената позиция. * Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките по повече от една обособена позиция, в случай че има валидно Удостоверение за регистрация от БАБХ -ОДБХ за превоз на две и повече групи храни - по съответните обособени позиции. 4. Участниците следва да притежават разработена и внедрена система за управление безопасността на храните – НАССР и/или система за управление на качеството по стандарт ISO 22000:2006; и/или сертификат за управление на качеството по стандарат ISO 9001:2008 или други еквивалентви сертификати с област на приложение предмета на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се доказват от един или повече от участниците в обединението, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединеието. Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. Пловдивско шосе N 6, Административна сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се обявява по реда на чл. 14, ал. 1 ЗОП - открита процедура. Настоящата документация ще бъде публикувана в "Профил на купувача" най-късно в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. Срокът за получаване на оферти е 40 дни, изчислен съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, както следва: настоящото обявление се изпраща по електронен път - срокът се намалява със 7 дни; възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който документацията може да бъде намерена, поради което срокът се намалява с още 5 дни - чл. 64, ал. 3 ЗОП. РАЗЯСНЕНИЯ: До 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП на адреса, посочен в обявлението. В 4-(четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят публикува разясненията в профила на купувача. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предостави на други лица, поискали това. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. В тези случаи решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“
1) Кратко описание

„МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

1.1.Мляко - прясно 3,2 % масленост- еднородна течност без утайка; цвят бял със слабо кремав оттенък; вкус – слабо сладникав без страничен привкус; мирис- специфичен. Сух обезмаслен остатък не повече от 8,5%. Етикет на български език. По БДС 11:1987 или ТД на производителя, в кутия х 1 литър - 4500 литра; 1.2.Мляко - кисело 3.6 % масленост - цвят бял с различни нюанси на кремав оттенък; вкус и аромат - свойствен, приятно млечно-кисел. Етикетът с фирмения знак да е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени дата на годност, партида и температура на съхранение. Сухо вещество – от 8,5% до 18%. По БДС 12:2010 или ТД на производителя. В пластмасови кофички х 0.400 кг. - 33200 броя; 1.3. Бяло саламурено краве сирене, в пластмасови кофи х 8 кг - вкус, мирис и аромат - специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консистенция - умерено твърда, еластична. По БДС 15-2010 или ТД на производителя, в пластмасови кутии х 8 кг - 1200 кг; 1.4. Кашкавал от краве мляко, с вкус, мирис и аромат - специфични за узрял кашкавал без страничен привкус и мирис. Сухо вещество не по-малко от 58%, масленост в сухото вещество – 45%. Срок на зреене – 60 дни. По БДС 14-2010 или ТД на призводителя, във вакуумирани опаковки от 2-3 кг, пита - 180 кг; 1..5 Краве масло, цвят светло-жълт до бял, мириз-специфичен, масленост не по-малко от 82% от сухото вещество, разфасовка -пакетче х 0.125 кг, във фолирана опаковка, водно съдържание не повече от 45%, без растителни мазнини, консервиращи и багрилни вещества. По БДС или ТД на производителя - 200 килограма -

Прогнозна стойност, без ДДС
33100.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) Кратко описание

МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

2.1. Месо телешко-охладено, бут без кост, външен вид свеж, цвят червеникав. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг - 160 кг; 2.2. Месо, свинско без кост, трупно, охладено, външен вид свеж. ТД на производителя. В полиетиленови пликове до 10 кг - 400 кг; 2.3. Месо пилешко, замразено цяло пиле, без вътрешности, цвят бледожълт, без механични повреди, БДС 12180-74 - 2000кг; 2.4. Месо пилешко, цяло бутче, замразено, цвят бледожълт, без механични повреди. По БДС 12180-74 или ТД на производителя - 400 кг; 2.5. Кюфтета за скара, смес/ 60% телешко, 40% свинско месо/, сол и подправки. Охладени, външен вид-чиста и гладка повърхност, без разкъсвания; цвят-бледо кафяво-червен; мириз и вкус-свойствен; По 0.060 кг за брой. БДС 12704-705 или ДТ на производителя - 800 броя; 2.6. Кайма, смес /60% телешко и 40% свинско месо/, охладено – външен вид хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини; цвят - бледокафяв до червен; вкус умерено солен; мирис - свойствен за прясно месо. Без съдържание на соев протеин, вода в % от общата маса до 60%, масленост в % сухото вещество до 55%. БДС или ТД на производителя - 1000 кг; 2.7. Колбас телешки, в естествено черво, без сухожилия, кожа и кости, охладен. По ТД на производителя - 200 кг; 2.8. Кренвирши телешки 100% - чиста гладка повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини; без сухожилия, кожа и кости; цвят кафяво -червеникав; мирис - специфичен и приятен. По ТД на производителя - 300 кг; 2.9. Наденица - варена, диетична, без подправки. По ТД на производителя - 100 кг; 2.10. Пастет телешки . По ТД на производителя. Опаковка х 0,300 гр - 150 кг; 2.11. Салам - сух . Без подправки, тлъстини, кожа, кости. По ТД на производителя - 50 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
18894.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция РИБА
1) Кратко описание

РИБА

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03311000

Описание:

Риба

3) Количество или обем

3.1. Риба ”Скумрия”, чистена, без глава- здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба без признаци на развала. ТД на производителя. В полиетиленови торби х 10-20 кг - 1400 кг; 3.2. Риба бяла, филе. Без кожа, гръбначни кости и вътрешности. Филетирана и замразена при температура - 18 градуса. ТД на производителя. В полиетиленова опаковка х 10-20 кг - 300 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
7944.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ
1) Кратко описание

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15872200, 15831000, 15612000, 03211300, 15411200, 03221210

Описание:

Подправки
Захар
Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти
Ориз
Олио за готвене
Фасул

3) Количество или обем

4.1.Захар-кристална, рафинирана, бяла, суха, БДС 390-79 или ТД на производителя - 700 кг; 4.2. Брашно, пшеничено тип 500, цвят светлокремав; вкус и мириз, ТД на производителя, в хартиени пликове х1 кг - 400 кг; 4.3.Готварска сол - йодирана, 1-во к-во; ..., опаковка х 1 кг в полиет.пликове, ТД на производителя - 400 кг; 4.4.Червен пипер, сладък, прахообразен, специфичен вкус за смлян пипер, ..., съдържание на влага до 10 %, опаковка х 0.100 кг, ..., БДС 7541-2011 или ТД на производителя - 35 кг; 4.5.Черен пипер, млян, цвят ...вкус - парливо-лютив; ТД на производителя, опак.х 0.025 кг за 1 бр.-100бр.; 4.6.Ориз, бисерен, неначупен,...зърна с бяло оцветяване; без мириз на мухъл и запарено; ... да не съдържа живи и мъртви вредители. ТД на производителя. Опаковка целофан х 1 кг.- 850кг; 4.7.Оцет, ябълков; цвят светло жълт; бистър, без утайка; кисел вкус, ... БДС 399-83 или ТД на производителя, пластм.бутилка х 0.700 мл - 50бр; 4.8. Олио, слънчогледово, рафинирано; бистро без утайка; цвят-...влага не повече от 0.10%; в пластм.бутилка х 1 л. БДС или ТД на производителя - 1200л; 4.9. Фиде, ... без признаци на лошо омесване; мириз - свойствен...; вкус-свойствен, ... привкус. ТД на производтеля. В целофанови опак. х 0.400 кг- 350кг; 4.10. Джоджен сух, добре изсушен, без чужди примеси, мириз и привкус. ТД на производителя. Във фолирани пликчета х 0.100 кг за 1 бр. -150 бр.; 4.11. Сода бикарбонат, ТД на производителя, опаковка х 0.080 кг - 50бр; 4.12. Грис, пшеничен; цвят бял до кремав; без наличие на тричени части; без мириз на плесен. По БДС, ТС и ОН; в хартиен или полиетиленов плик по БДС х 0.500 кг-50кг; 4.13.Чубрица суха, добре изсушена, ... ТД на производителя; във фолирани пликчета х 0.100 кг-5 кг; 4.14. Леща, без начупени зърна и следи от вредители; чиста без наличие на примеси; 1-во кач., едри зърна. ТД на производителя. Полиетиленови пликове х 1 кг.-180 кг; 4.15. Фасул, зрял, бял, 1-во кач.; средно едри зърна; без наличие на вредители, примеси и начупени зърна. ТД на производителя. Опаковка -полиетиленови пликове х1 кг-300кг; 4.16. Нишесте, десертно; вкус специфичен; с безвредни бои за хранителни цели, ...ТД на производителя. Фолирана опаковка х 0.060 кг-25кг; 4.17. Яйца, кокоши, размер М; пресни; с черупка, к.да е маркирана съгласно Н-ба №1/2008 г. Опаковка - картонени кори х 30 бр,ТД на производителя - 12000бр; 4.18.Макарони, цвят бял до жълтеникав; без признаци на недобро омесване; мириз- свойствен, без неприсъщи миризми; вкус - свойствен, без горчивина, застоялост и друг страничен привкус. По БДС, ТД на производителя. В целофанови опаковка х 0.150 кг -400кг; 4.19. Бисквити - диетични, чаени, не начупени; с гладки краища или фигурни шарки; влага 6%; По ТД на производителя; Целофанова или фолирана опаковка х 0.350 кг -350кг; 4.20. Ядки, овесени, финни, люспи от 100% овес; без примеси; в целофанова опаковка х 1 кг. ТД на производителя -40кг; 4.21. Маргарин, трапезен, масленост 60%, цвят светложълт; без консервиращи и багрилни вещества;. ТД на производителя.Опаковка х 0.500 кг-800кг; 4.22.Халва от слънчогледов тахан, фруктоза, чувенов екстракт и захар. В полиетиленова опаковка х 1 кг. ТД на производителя -30кг; 4.23.Пчелен мед, неоцветен; х-рен вкус-сладък; без механични примеси; съдърж.на вода до 20%; захароза до 5%; без признаци на ферментация; ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за брой -4000бр.; 4.24.Чай, билков, съдържание на натурални билки и аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; разл.видове билки в пликче от филтърна хартия, без конец поставени в картон.кутия х 20 бр.пликчета; ТД на производителя-1400 кутия;4.25.Чай, плодов,100% плодово съдържание; без изкуствени оцветители и консерванти. В пликчета от филтърна хартия, без конец х 20 бр.в картонена кутия. ТД на производителя -100 кутия; 26-27 в доп.инфо.

Прогнозна стойност, без ДДС
14060.89 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

4.26.Брашно, царевично; вкус и мириз -специфичен, без плесен и запареност, ТД на производителя, в хартиени пликове х1 кг- 100 кг; 4.27. Дафинов лист, цели изсушени листа във фолирани пликчета х 0.010 кг; мириз характерен за подправката. ТД на производителя -100 бр.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
1) Кратко описание

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222000, 03221000

Описание:

Плодове, вкл. черупкови
Зеленчуци

3) Количество или обем

5.1. Капия зелена- клас 1-ви; да бъдат с добро качество - цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без повишена влажност. Без вредители. Н-ба № 16/2010 г. В мрежести торбички или пластмасови касетки х 10-15 кг - 800 кг; 5.2.Домати, пресни. Да отговарят на изискванията на Н-ба №16/2010 г на МЗХ за съответния Първи клас - 500 кг; 5.3. Краставици, пресни. Да отговарят на изискванията на Н-ба №16/2010 г на МЗХ за съответния Първи клас -550кг; 5.4.Тиквички, пресни. Да отговарят на изискванията на Н-ба №16/2010 г на МЗХ за съответния Първи клас - 600кг; 5.5. Моркови. Да отговарят на изискванията на Н-ба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Да са опаковани в полиетиленови пликове 5-10 кг - 1000кг; 5.6. Зеле, прясно. Да отговарят на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Зелките да са сортирани от едно качество и един сорт, чисти и здрави в полиетиленов чувал х 10 до 20 кг - 2000кг; 5.7. Лук- кромид. Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка в мрежести торби х 10-20 кг - 1300кг; 5.8. Лук - чесън. Луковици - цели, здрави, чисти. Суха външна обвивка. Механични и болестни увреждания не се допускат. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Опаковка - в мрежести торби х 1-2 кг - 40 кг; 5. 9. Лук - праз. Да притежава всички основни характеристики и свойства типични за сорта; здрави стръкове; на връзка х 10 стръка. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 300 кг; 5.10. Картофи. Да са с добро качество и външен вид; цели, здрави, чисти и непокълнали. Да са в мрежести торби х 10 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 6000кг; 5.11. Спанак - пресен. Да е със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е в полиетиленови чували х 5 -10 кг - 150кг; 5.12. Зелени марули. Да са със свежи, зелени листа, без замърсяване от почвата. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да са в полиетиленови чували - 500бр.; 5.13. Лук - пресен. Да е със свежи и пресни стръкове, без замърсяване от почвата. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки х 10 стръка във връзка.Да е в полиетиленови чували - 250бр.; 5.14.Магданоз - пресен, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували х 10 броя връзки - 2000бр.; 5.15.Копър - пресен, връзка. Добро качество-свежи, чисти, със зелен цвят, без вредители и повреди.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас. Да е на връзки. Да е в полиетиленови чували х 10 бр.връзки - 600бр.; 5.16. Целина - прясна. - листа и глава; свежи, чисти, без почва. Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас-300кг; 5.17. Ябълки. Плодовете да са свежи, цели и здрави; да са с типична форма и оцветяване.Да отговаря на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 500кг; 5.18.Портокали. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 300кг; 5.19.Мандарини. Плодовете да са свежи, цели и здрави. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 300кг; 5.20.Диня. Плодовете да са цели, здрави, чисти, ненапукани и ненабити, с характерна за сорта форма. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 150кг; 5.21.Тиква. Цели, здрави и чести. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 200кг; 5.22.Череши.Цели, здрави и чести; с дръжки, незагнили, със специфичен цвят за сорта. Да отговарят на Н-ба №16/2015 г. на МЗХ за съответния 1-ви клас. - 50кг;

Прогнозна стойност, без ДДС
13209.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

5.23.Пъпеш. Плодовете да са в беридбена зрялост, характерна за сорта. Масата на плода да не е по-малка от 0.500 кг. Да отговарят на Наредба №16/28.05.2015 г. на МЗХ за съответния Първи клас - 80 кг


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция КОНСЕРВИРАНИ плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

КОНСЕРВИРАНИ плодове и зеленчуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

6.1.Домати-цели, не белени, консерва. Доматите да са червени, заляти с доматена заливка не по-малко от 50%. Да няма странични примеси. буркан х 0.680 кг.По ТД на производителя - 4000бр.; 6.2. Гювеч консерва, буркан х 0.680 кг. Направен от пиперки, червени домати, патладжан, грах и зелен фасул. Заляти с доматена заливка в съотношение към зеленчуковата смес от 35/65 до 40/60 - 1000бр.; 6.3.Фасул, зелен, замразен. Шушулките да са цели или нарязани, без дръжки и връхчета. По ТД на производителя. В опаковка - полиетиленови торби х 2.5 кг - 350кг; 6.4.Паприкаш, консерва, буркан х 0.680 кг. Да съдържа пиперки и домати. По ТД на производителя - 1200бр.; 6.5.Краставици - корнишони - стерилизирани, буркан х 0.680 кг. Краставичките да са чисти, цели, неповехнали и без механични и други повреди и примеси.По ТД на производителя - 180 бр; 6.6.Спанак, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Да е под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя - 300кг; 6.7.Тиквички, замразени, разфасовка х 2.5 кг. Да са под формата на добре оформени кубчета, несмачкани. По ТД на производителя - 50кг; 6.8.Грах, замразен, разфасовка х 2.5 кг. Цели зелени зърна,ненабити, без примеси на люспи, парчета от шушулки и др.По ТД на производителя - 300кг; 6.9.Лютеница, буркан х 1 кг. Еднородна, пюреобразна маса от домати и печени пиперки, цвят - червен; без странични примеси. По ТД на производителя -50бр.; 6.10.Зеле кисело. Цели зелки в бидон до 60 кг. Мирис - характерен за доброкачествено зеле. Бистра саламура. По ТД на производителя - 200кг; 6.11.Маслини, черни, разфасовка х 1 кг.Гладка повърхност, средна големина. По ТД на производителя - 200кг; 6.12.Гъби консерва, буркан х 0.700 кг. Цели добре бланширани; без петна и други повреди. По ТД на производителя - 200бр.; 6.13.Конфитюр - желиран продукт с равномерно разпределени плодове; без захаросване, пяна, мехурчета от въздух, без семки, костилки и плодови кори. ТД на производителя. В пластмасови опаковки х 0.020 кг за бр.-500бр.; 6.14.Капия - червена, печена белена, замразена, разфасовка х 2.5 кг. Да са цели, неповредени. По ТД на производителя - 200кг

Прогнозна стойност, без ДДС
10150.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 6: „Консервирани плодове и зеленчуци“ е включен в Списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и се възлага за изпълнение на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят е запазил изпълнението на дейностите от обхвата й именно за тези Участници. За доказването на съответствие с условията и предпоставките за прилагане спрямо тях на хипотезите, нормативно установени в чл. 16г от ЗОП, конкретният Участник трябва да е вписан в Регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан на основание чл. 29, ал. 1 от ЗИХУ от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Съгласно чл.16г, ал.6 и ал.9 от ЗОП, за обособена позиция № 6 „Консервирани плодове и зеленчуци“ оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които обособената позиция е запазена /специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/, но офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор или само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
1) Кратко описание

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15811000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хлебни изделия

3) Количество или обем

7.1.Хляб - заводски - тип „Добруджа” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя - 9000бр.; 7.2.Хляб заводски, тип „Типов” от 0.700 кг: нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови пликове; форма продълговата без деформации; повърхност - гладка без замърсявания, изпичане – добро. По ТД на производителя - 1400бр; 7.3. Кифла с мармалад. От пшеничено брашно, мая хлебна, подобрител, маргарин, мармалад и захар - по ТД на производителя; олио по БДС. Вода - питейна по Наредба №9/16.03.2001 г. Брой по 0.140 кг. Опаковки- полиетиленови, маркирани с етикет съдържащ данни съгласно Наредба Дв. бр. 62/2000 г.- 7500бр.; 7.4.Кифла козуначена. Произведена от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,140 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка 4000бр.; 7.5.Козунак. Произведен от козуначено тесто с брашно - пшенично Тип 500. Тегло 0,250 кг за брой, в индивидуална полиетиленова торбичка - 4000бр.; 7.6.Баничка със сирене, вита х 0,250 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г.- 2500 бр.; 7.7. Баничка с извара, права х 0,140 кг за брой. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. - 2500бр.; 7.8. Милинка х 0,250 кг за брой.Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г.- 1800бр.; 7.9.Тутманик х 0,250 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. - 1300бр.; 7.10. Рогче х 0,140 кг. Суровини и материали разрешени от МЗ- брашно пшенично по ТД на производителя. Добре изпечена, без прегаряне. Опаковани във фолио или полиетиленови пликове по Наредба №1 по Дв бр. 13/2002 г. - 4000бр.; 7.11. Пица х 0.180 гр. Форма - кръгла; цвят на повърхността - бежово-кафяв, характерен за добре изпечен продукт, без прегаряне; вкус - специфичен за вложените суровини, без страничен привкус и мириз. Опаковка в полиетиленови торбички или фолио за всеки брой по отделно, с прикрепен етикет, в съответствие с Наредба 01/2002 г. за хигиенните изисквания - 3000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
22675 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12