Версия за печат

00546-2016-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-125 от 07.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле N 6, За: Цветолюба Васева и Силвия Маринова; Ваня Василева-Кисьова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160401xNIb752857.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Откритата процедурас предмет "Доставка на хранителни продукти" е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД – Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация по 7 обособени позиции, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология” ЕАД условия. Обособена позиция № 6 е запазена за участие и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал. 2 от ЗОП.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Тъй като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, както и съобразявайки прогнозната стойност на настоящата поръчка, и с цел да осигури публичност и прозрачност при разходване на публични средства, възложителят взе решение за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез открита процедура - чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал.1 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша N 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Валентин Николов Ангелов
Длъжност: изпълнителен директор