Версия за печат

02709-2016-0056

BG-Плевен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Живко Белев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Териториално поделение по чл. 62, ал. 3 от ТЗ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на държавни горски територии съгласно Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Административната сграда на ТП ДГС Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22600000, 22810000, 22900000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Мастило
Регистри от хартия или от картон
Различни печатни материали
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Хартия копирна А4 500 л. оп. 5 130 2.Хартия карирана оп. 250 30 3.Паус А4 92 г оп. 100 90 4.Химикалка за еднократна употреба 900 5. гуми комбинирани - 20 6.Гуми 20 7. Молив 2В - 72 8. Перманентен маркер - 10 9. Текст маркер ФК 4 бр./оп.10 10. Самозалепваща лента 19 мм - 20 11. Сухо лепило 10 гр. - 30 12. Самозалепващо кубче 75х75 400 л.,индекси - 50 13. Коректор на ацетонова основа - 20 14.Коректор лента 5 мм - 30 15.Тетрадки с твърди корици г.ф. 80 л. - 20 16. Тетрадки офсетова хартия м.ф.40 л. и 60 л. - 60 17.Кламери 50 мм 100 бр. - 30 18. Кламери 28 мм 100 бр. - 80 19.Цветни пинчета за корково табло 30 - 20.Папка с машинка картон - 1500 21.Папка "Дело" - 200 22. - Папка джоб А4 кристал оп. 100 - 150 23.Класьор лукс 8 см - 120 24.Класьор лукс 5 см - 30 25.Папка PVC с машинка - 900 26.Ролки термо 57 мм Ф55 - 30 27.Ролки термо 57 мм Ф40 - 300 28.Плик С4 СЗЛ/бял - 600 29. Плик С5 СЗЛ/бял - 900 30.Плик С6 СЗЛ/бял - 1800 31.Дневник ЕДСД 200 л. - 10 32.Мастило тампони 24 мл синьо - 10 33.Тампон за печат 7/11см син - 20 34. CD-RW 80 - 30 35.Дискети оп. 10 - 250 36.Линии до 30 см- пластмасова - 10 37.Мастило - зелено - 60 38.Мастило червено - 3 39.Макетен нож- голям 1 бр - 10 40.Моливи- цветни 12 бр дълги - 3 41.Ножици канцел.21 см - 5 42.Острилка метална - 10 43.Телбод машинка - 10 44.Телчета за телб.машинка 24/6мм-1000 - 100 45.Тампон за печат червен 110/70 - 1 бр - 2 46.Тампон за печат зелен - 130 47. Флумастри оп - 5 48.Приходно-разходна складова книга - 10 49.Книга за дневен фин. отчет - 3 50.фолио за ламиниране 100 бр - 20 51.книга за инструктаж - 3 52.Пътен лист за лек автомобил - 50 53. Касова книга - 20 54.Картонен разделител хоризонтален10,2х24 - 150 55.Трудова книжка - 12 56.Офис стол - 8 57.Клиентски стол - 10 58.F-DRAIV 16 GB- флашка - 5 59. Искане за отпускане на МЦ - 20 60. складова разписка - 20

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция , която е в размер на 1% от стойността на поръчката по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG95CECB979010C7660300 ; BIC CECBBGSF при ЦКБ АД – Плевен. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 90/деветдесет/ лева. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя в срок от пет работни дни: - след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – на отстранените и на класираните, без първо и второ място участници; - след сключване на договора за обществена поръчка - на класираните на първо и второ място участници; - след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване, при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка – на всички участници. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти, както и когато участник е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция/представена в оригинал/. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя:IBAN BG95CECB979010C7660300 ; BIC CECBBGSF при ЦКБ АД – Плевен. преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията от възложителят се извършват в български лева по банков път по график и в срокове определени в договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: зискуеми документи и информация: В откритата процедура с предмет "Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен"може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 т.1 и ал.5 ЗОП. Офертата следва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. 2.Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1,т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП). 3. При участници обединения- се представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата- нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата(упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. 5.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-образец; 6.Документ за внесена гаранция са участие . 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8,т.2 ЗОП. 8.Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника по чл. 50 от ЗОП 9.Доказателства за наличие на технически възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП. 10. Декларация по чл.56,ал.8 ЗОП. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 13. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата подписан от участника. 14. Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 15.Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. 16.техническо предложение за изпълнение на поръчката, което се изготвя в съответствие с образеца от документацията; 17.Предлагана цена съобразно образеца от документацията; 18.Нотариално заверено пълномощно, когато законния представител на участникът не се явява лично
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: - списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - Участникът да представи копия от документи за собственост и/или сключени договори за наем и др., които документи да удостоверяват, че участникът разполага със собствена или наета база за продажба на канцеларски материали .Участникът следва да представи списък с адреса на обекта/тите. Ако участникът не разполага със собствена или наета база за продажба на канцеларски материали, той е длъжен с офертата си да представи декларация, с която гарантира доставка на заявените канцеларски материали в административната сграда на ТП ДГС Плевен в рамките на работния ден Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на настоящата поръчка (транспортни средства -собствени и/или наети и/или на лизинг) -.Участникът да представи списък на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката и контрола на качеството. -. Участникът да разполага с актуален каталог.
Минимални изисквания: Участникът да разполага със собствена или наета база за продажба на територията на гр. Плевен, осигуряваща изпълнението на обществената поръчка-минимум един обект в гр.Плевен,осигуряващ изпълнението на поръчката или участникът да представи декларация, с която гарантира доставка на заявените канцеларски материали в административната сграда на ТП ДГС Плевен в рамките на работния ден. Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на настоящата поръчка (транспортни средства -собствени и/или наети и/или на лизинг-едно минимум). Участникът да разполага с актуален каталог. Участникът да е изпълнил през последните три години поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

36

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.05.2016 г.  Час: 09:00
Място

Административна сграда на ТП ДГС Плевен, гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица . Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез изрично упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ