Версия за печат

00077-2016-0004

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-11-15 от 06.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска дейност, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: Рени Добрева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦСМП-Плевен във филиалите за спешна медицинска помощ:ФСМП-Левски с адрес:гр.Левски,ул-България №58;ФСМП-Белене с адрес:гр.Белене,ул.България №35;ФСМП-Никопол с адрес:гр.Никопол,ул.Александър Станболийски №5;ФСМП-Гулянци с адрес:гр.Гулянци,ул.Васил Левски №32;ФСМП-Искър с адрес:гр.Искър ,ул.Георги Димитров №38;ФСМП-Долна Митрополия с адрес:гр.Долна Митрополия ,ул.Кирил и Методий №39. Срок на изпълнение на поръчката - 1 /една /година.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Производството,преноса и търговията с електрическа енергтия подлежат на лицензиране по Закона на енергетиката(чл.39,ал.1).Съгласно разпоредбите на чл.43,ал.2 от същия закон ,за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия,снабдяване с електрическа енергия и доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция. "ЧЕЗ Електро България" АД е идинственото дружество,което има издадени лицензии за снабдяване и доставка за територията на гр.Плевен и Плевен област,по смисъла на Закона за енергетиката.В територията на действие на лицензиите попадат филиалите на ЦСМП-Плевен. "ЧЕЗ Електро България" АД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със срок на действие до 13.08.2039 г.; Лицензия за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с № Л-409-17 / 01.07.2013 г. издадена от КЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години; Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години. С Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. КЕВР разшири лицензията на "ЧЕЗ Електро България" АД за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.93,т.1 от ЗОПпокана за участие по смисъла на чл.91,ал.2 от ЗОП няма да ес изпраща до АОП и до избраното за участие дружество "ЧЕЗ Електро България" АД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884080, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Мария Стоева Цочева
Длъжност: Директор