00040-2015-0021

BG-Свиленград: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свиленград, бул. България № 32, За: Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svilengrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/%E2%80%9Eizplnenie-na-inzhenering-proektirane-i-izplnenie-na-smr/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград по 2 обособени позиции - Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8; Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.Васил Друмев №8;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Свиленград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград по 2 обособени позиции - Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8 с РЗП 7487.23 кв.м

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1707081.61 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: К1-"ЦЕНОВА ОФЕЦЕНКА"; тежест: 65
Показател: К2-"СРОК ЗА СМР"; тежест: 15
Показател: К3-"СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ"; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 704582 от 28.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград по Обособена позиция №1 - „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8
V.1) Дата на сключване договора
04.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, ЕИК - 126729838, ул. Добруджа № 10Б, ет.2, офис 23, Р.България 6300, Хасково, Тел.: 038 660800, E-mail: eko_tr@abv.bg

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1707081.61 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ТИ ВИ БИ ООД, ГРАД ДИМИТРОВГРАД ЕКО ТРАДЕКС ГРУП ГРАД ХАСКОВО


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор