Версия за печат

00425-2016-0002

BG-видин: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

многопрофилна болница за активно лечение света петка ад, ул.цар симеон велики 119, За: Сашка Рафаилова, рбългария 3700, видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.

Електронен достъп до информация: mbal-vidin.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мбал Света Петка АД гр.видин, ул.Цар Симеон Велики 119
Код NUTS: BG311
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на поръчката е периодични доставки на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

количествата на медицинските изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин, посочени в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта, са предвидени за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин за срок до 12 (дванадесет) месеца или до сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, който предшества или следва изтичането на срока, изчислен в месеци, съгласно чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП. Количествата са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

Стойност, без да се включва ДДС
1005188.64 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП със срок на валидност 200 дни от крайния срок за получаване на офертите: - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя; Паричната гаранция може да се внесе по банкова сметка в лева на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: Банка: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03 BIC: CECBBGSF Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е посочен в Техническата спецификация (Приложение №1) за всяка номенклатурна единица, включена в Обособените позиции. Към документа за внесена гаранция за участие, е необходимо всеки участник да приложи списък с точно изброяване на обособената позиция/номенклатурна единица, за които участникът е подал офертно предложение и съответната стойност на гаранцията за участие за всяка една от тях.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи : - Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал; - Приемателно-предавателни протоколи – 2 бр.; - Писмени заявки, заверени от крайния получател; - Сертификат за качество; Изброените документи се представят в счетоводството на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин, класирани и прикачени в папка. В папката се прилага писмо с опис на съдържащите се в нея документи, като задължително се посочват номерата, датите и броя на приложените документи от всеки вид.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика с надписи Плик № 1 документи за подбор, плик № 2 предложение за изпълнение на поръчката, плик № 3 ценово предложение. Документи в плик №1 с надпис „Документи за подбор”:1. Оферта, по приложен образец №1;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, .3 Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец;4. Копие от документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК в тръжната документация, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър – за участниците български юридически лица или еднолични търговци, а физическите лица представят копие от документа за самоличност. . 5 Нотариално заверено пълномощно на лицето/лицата, подписващо офертата– представя се, когато офертата (или документ от нея) не е подписана от законния представител на участника, а от изрично упълномощен негов представител.6. Документ за гаранция за участие. по банковата сметка на МБАЛ „Света Петка” АД -Видин в Банка: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03; BIC: CECBBGSF сметка в лева - платежно нареждане в оригинал или заверено от кандидата копие. *Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал на документ за внесена гаранция за участие или заверено от кандидата копие.Към документа за внесена гаранция за участие, е необходимо всеки участник да приложи списък с точно посочване на обособената позиция/номенклатурна единица, за които участникът е подал офертно предложение и съответната стойност на гаранцията за участие за всяка една от тях.7. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП – оригинал, .8. Декларация от участника (Образец №4) със списък със списък на подизпълнителите, в случай че такива се използват 9. Декларация от участника (Образец №6) за приемане на условията в проекта на договора 10 Документите, с които се доказват критериите за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, съгласно чл.25 ал.2 т.6 от Закона за обществените поръчки.11 Декларация зчл. 55, ал.7 от ЗОП. 12 Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и- по образец № 7.13.Референции за добра търговска репутация - минимум 3 броя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция относно предлаганите медицински изделия -оригинал по приложен Образец №8 от документация, ведно с Приложение № 1 което следва да е и на електронен носител CD. Декларация по чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия, съставена от производителя или неговия упълномощен представител или сертификат от нотифициращ орган. Оригинален каталог, проспект, брошури и/или друг документ на производителя, в който се съдържа подробна информация за техническите и функционални характеристики на медицинското изделие по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие, издадена от производителя, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия и актовете по прилагането му. Копие от опаковката на предлаганото изделие, съдържаща информация относно безопасната му употреба – изисква се само за медицинските изделия, за които по закон не се изисква инструкция за употреба За обособени позиции №1 - Публикации и/или друг документ за успешно проведено европейско клинично проучване, в които се съдържа информация за наименованието на европейското клинично проучване и за резултатите от него, във връзка с клиничната му успеваемост при провеждане на лечение на пациенти. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец № 10; Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ. Декларация от участника, че остатъчния срок на годност на медицинските изделия, които ще се доставят ще бъде не по-малко от 75 % от обявения от производителя спрямо датата на доставката .

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция относно предлаганите медицински изделия -оригинал по приложен Образец №8 от документация, ведно с Приложение № 1 което следва да е и на електронен носител CD. Декларация по чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия, съставена от производителя или неговия упълномощен представител или сертификат от нотифициращ орган. Оригинален каталог, проспект, брошури и/или друг документ на производителя, в който се съдържа подробна информация за техническите и функционални характеристики на медицинското изделие по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие, издадена от производителя, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия и актовете по прилагането му. Копие от опаковката на предлаганото изделие, съдържаща информация относно безопасната му употреба – изисква се само за медицинските изделия, за които по закон не се изисква инструкция за употреба За обособени позиции №1 - Публикации и/или друг документ за успешно проведено европейско клинично проучване, в които се съдържа информация за наименованието на европейското клинично проучване и за резултатите от него, във връзка с клиничната му успеваемост при провеждане на лечение на пациенти. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец № 10; Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ. Декларация от участника, че остатъчния срок на годност на медицинските изделия, които ще се доставят ще бъде не по-малко от 75 % от обявения от производителя спрямо датата на доставката .

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
Показател: Успешно преминато европейско клинично проучване на медицинското изделие ; тежест: 30
Показател: Качество на предлаганите медицински изделия ; тежест: 10
Показател: Срок на доставка при обикновени заявки ; тежест: 5
Показател: Срок на доставка при спешни заявки ; тежест: 5
Показател: Съвместимост на медицинското изделие със съответния размер/френч катетър ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN
Условия и начин на плащане

по сметката на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: ЦКБ, IBAN: BG17 CECB 9790 10F1 1035 00, – сметка в лева. Документацията за участие се получава от МБАЛ „Света Петка” АД – Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ №119, деловодство - етаж І всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за платена такса.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

кабинета на изпълнителния директор, партер, гр.видин, ул.цар симеон велики 119

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБлъгария 1000, софия, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Стент
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация, приложение към документацията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
255084 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция дезиле
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17320 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция катетри
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90838 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция водачи
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92225.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция коронарен балон
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
239181.34 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция дребен инвазивен консуматив
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110295 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция периферен консуматив
1) Кратко описание

съгласно техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно техническа спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200244.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12