Версия за печат

00267-2016-0039

BG-Пловдив: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамоболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт в дирекция Обществени поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160404eKHm3095380.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Деловодство, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на два информационни дни, свързани с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0002-С01 „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – Бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 17
Място на изпълнение: град Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0002-С01 „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – Бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001”. С настоящата поръчка се цели да се избере изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Определеният за изпълнител следва да организира два информационни дни с цел запознаване на обществеността с изпълнението на бюджетната линия и ролята на фондовете на Европейски съюз и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Определеният за изпълнител, следва да организира два информационни дни, съгласно техническите спецификации от настоящата обществена поръчка, неразделна част от документацията за участие. Всеки информационен ден включва: наем на зала за 2 часа, техническо осигуряване, което включва мултимедиен проектор и преносим компютър с два броя микрофони и кетъринг. Спецификация за кетъринг, който ще бъде организиран за всеки от информационните дни: - наливно кафе – 40 чаши по 100 мл и чай – 20 чаши по 200 мл, пакетчета захар – 80 бр. и сметана 30 бр., сладки – 2 вида по 1 кг., соленки – 2 вида по 1 кг. , PVC бутилки минерална вода по 500мл – 50 бр., сандвичи - 40 бр. с месен продукт по 350 гр. и 10 бр. постен по 350 гр., хапки 4 вида - 4 плата по 40 бр. хапки всяко.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55120000

Описание:

Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Определеният за изпълнител, следва да организира два информационни дни. Всеки информационен ден включва: наем на зала за 2 часа, техническо осигуряване, което включва мултимедиен проектор и преносим компютър с два броя микрофони и кетъринг. Спецификация за кетъринг, който ще бъде организиран за всеки от информационните дни: - наливно кафе – 40 чаши по 100 мл и чай – 20 чаши по 200 мл, пакетчета захар – 80 бр. и сметана 30 бр., сладки – 2 вида по 1 кг., соленки – 2 вида по 1 кг. , PVC бутилки минерална вода по 500мл – 50 бр., сандвичи - 40 бр. с месен продукт по 350 гр. и 10 бр. постен по 350 гр., хапки 4 вида - 4 плата по 40 бр. хапки всяко. Във връзка с организирането на двата информационни дни определеният за изпълнител трябва да изготви и изпрати покани до минимум 5 медии, до УО на ОПРР – ЮЦР и ОИЦ – Пловдив. Броят участници в информационните дни, които избраният за изпълнител трябва да организира е минимум 35, а максимум 50. Максималната стойност на обществената поръчка е до 1942,33 лв. без ДДС, а с включен ДДС - 2330,80 лв. за организиране на два информационни дни. Стойността е максимално определена и участник предложил по-висока стойност от горепосочената ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС
1942.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие и изпълнение по настоящата обществена поръчка. Гаранции за участие – във връзка с чл. 59, ал. 5, т. 2 и ал. 6 от ЗОП гаранция за участие не се изисква. Гаранция за изпълнение на договора - в съответствие с изискванията на чл. 59, ал. 5, т. 2 и ал. 6 от ЗОП, относно приложението на чл. 16г от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- плащане в размер на пълната стойност на възложената работа, съгласно посочените цени с включен ДДС в Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след одобрение на извършената дейност от Възложителя и представяне на фактура - оригинал. За изпълнение на задълженията си избраният за изпълнител предава изработеното с приемателно-предавателен протокол, като към него се прилага снимков материал от организираните информационни дни и попълнен присъствен списък с участниците. Извършените дейности ще се считат за одобрени след получаване на изрично писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се поставя изискване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на юридически и/или физически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се отстранява участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: - Документ Оферта – попълнен съгласно приложеното в документацията Приложение №1. - Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електоронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №2. Във връзка с чл. 16г, ал. 5, т. 2 и ал. 7 от ЗОП, към представянето на участника, което се съдържа в офертата, се представя и декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, както и всеки от посочените подизпълнители (ако има такива) са вписани в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. - При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документи, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. - Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в настоящото обявление. Съгласно чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, определените в настоящата поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. - Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложения №3). - Видовете работи от предмета на настоящата обществена поръчка, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №4). - В случаите, когато е приложимо Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение №5) - Декларация за приемане на условията в проекта на договора, приложен към настоящата документация (Приложение №6). - Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител (Приложение №7). - Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническо предложение за изпълнение на поръката от участника съгласно приложения в документацията образец (Приложения №8). Техническото предложение следва да съдържа предложение, което да отговаря на посочените изисквания от Възложителя в настоящата документация и условията поставени за изпълнение на настоящата обществена поръчка, техническите спецификации, както и срок на валидност на офертата. - Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”. Плик №3 „Предлагана цена” съдържа попълнено Ценовото предложение (Приложение №9) на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 услигите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, определените в настоящата поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга през последните три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. „Изпълнени услуги” са такива, които са приключили в посочения по-горе период. Съгласно чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, определените в настоящата поръчка критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Пловдив, пл. Централен №1, заседателна зала етаж 12

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0002-С01 „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – Бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001” по Оперативна програма "Региони в разстеж" 2014 -2020 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ