Версия за печат

00267-2016-0039

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16РОП-37 от 06.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт в дирекция Обществени поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160404eKHm3095380.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0002-С01 „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – Бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001”. С настоящата поръчка се цели да се избере изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Определеният за изпълнител следва да организира два информационни дни с цел запознаване на обществеността с изпълнението на бюджетната линия и ролята на фондовете на Европейски съюз и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Определеният за изпълнител, следва да организира два информационни дни, съгласно техническите спецификации от настоящата обществена поръчка, неразделна част от документацията за участие. Всеки информационен ден включва: наем на зала за 2 часа, техническо осигуряване, което включва мултимедиен проектор и преносим компютър с два броя микрофони и кетъринг. Спецификация за кетъринг, който ще бъде организиран за всеки от информационните дни: - наливно кафе – 40 чаши по 100 мл и чай – 20 чаши по 200 мл, пакетчета захар – 80 бр. и сметана 30 бр., сладки – 2 вида по 1 кг., соленки – 2 вида по 1 кг. , PVC бутилки минерална вода по 500мл – 50 бр., сандвичи - 40 бр. с месен продукт по 350 гр. и 10 бр. постен по 350 гр., хапки 4 вида - 4 плата по 40 бр. хапки всяко.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9887315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Розалин Петков Петков
Длъжност: За Кмет съгл. Заповед №16ОА740 от 04.04.2016 г. Зам.-кмет ОИЗЕУО