Версия за печат

01389-2016-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 05.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0001.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Касае се за стартиране на обществена поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на масла и греси за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна за техническо обслужване на гаранционни автобуси ,,SOLARIS URBINO 12, URBINO 18, URBINO 12 CNG” и тролейбуси ,,SKODA 26 TR - SOLARIS" и избор на изпълнител за доставката им, като предлаганите масла и греси следва да бъдат с параметри и характеристики, съгласно техническите спецификации.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В края на 2012 г. се откри процедура с предмет „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 20072013г. по обособени позиции” както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 20072013г. съчленен градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”. 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 20072013г. градски автобус с нисък под, работещ с дизелов двигател за град Варна”. 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на нов подвижен състав по проект №BG161PO001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 20072013г. градски автобус с нисък под, работещ с гориво СПГ за град Варна. Началото на 2013г. бе открита процедура с предмет: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора по обособени позиции. По горепосочените процедури се сключиха договори, в следствие на които подвижният състав на „Градски транспорт” ЕАД бе обновен. Към настоящия момент „Градски транспорт” ЕАД обслужва около 55% от градските и крайградски линии от транспортната схема на община Варна, съответно количествените разчетите за консумативите необходими за техническото обслужване на транспортната техника са извършени на тази основа. Предвид предстоящото възлагане на 100 % от градските и крайградски линии за превоз на пътници от транспортната схема на община Варна, съобразно решение № 2361-16/05,06.08.2015г. на Общински съвет – Варна, с което ще се увеличи натоварването на посочената по-горе транспортна техника, респ. разхода на масла, греси и други консумативи, и в резултат на изминатия пробег и експлоатация при предоставяне на услугата обществен пътнически превоз, възниква необходимостта от допълнителни доставки на масла и греси. Съобразно гаранционните условия, новият подвижен състав следва да бъде обслужван с масла и греси, които са с конкретни параметри и специфична характеристика - одобрени от производителя. При неспазване на поетите договорни задължения от страна на „Градски транспорт” ЕАД, гаранцията на новия подвижен състав отпада, респ. поддръжката и обслужването ще стане изцяло за сметка на Дружеството. Горното налага сключването на договор за доставка на масла и греси с цел обезпечаване на техническото обслужване на новия подвижен състав, съобразно гаранционните условия, респ. изискванията на производителя и с оглед предстоящото допълнително натоварване на част от новата транспортна техника. Маслата и гресите използвани при обслужване на новополучената техника на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна представляват стока, включена в списъка на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, и одобрен от Министерския съвет в ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Маслата и гресите използвани при обслужване на новополучената техника на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна представляват стока, включена в списъка на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, и одобрен от Министерския съвет в ППЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен Директор