Версия за печат

04700-2016-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201964523

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК АД, ул. Филип Македонски №37, ет.4, За: Д-р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656600, E-mail: medline_clinic@abv.bg, Факс: 032 656600

Място/места за контакт: ул. Филип Македонски №37, ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://medline.bg.

Адрес на профила на купувача: http://medline.bg/index.php?p=20&l=1.

Електронен достъп до информация: http://medline.bg/index.php?p=20&l=1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията; Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията; Обособена позиция №3: Периодични доставки по заявка на Възложителя на дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив, ул."Филип Македонски" №37, сградата на "МБАЛ Мед Лайн Клиник"АД
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията; Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията; Обособена позиция №3: Периодични доставки по заявка на Възложителя на дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33140000, 24455000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи
Дезинфектанти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обектът на обществената поръчка са лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти, включва общо 3 (три) обособени позиции, които съдържат общо 611 (шестстотин и единадесет) номенклатурни единици, посочени в Приложение Б на обявлението, като подробно са описани по вид и количество в техническите спецификации от №1 до №3 към документацията на Възложителя, публикувани на сайта му в Профила на купувача

Стойност, без да се включва ДДС
1770000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ се представя в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП със срок на валидност 200 (двеста) дни от крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията-парична сума- може да се внесе по банкова сметка на „МБАЛ Мед Лайн Клиник” АД – гр.Пловдив, открита в „Юробанк И Еф Джи България“АД IBAN: BG 39 BPBI 7940 10 54961103, BIC: BPBIBGSF или в касата на болницата. Гаранцията за участие в процедурата се задържа или освобождава при условията и сроковете, записани в чл. 61 и чл.62 от ЗОП. Размерът на ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ по всяка една обособена позиция на обществената поръчка са определени съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП в размер на 0,5% от прогнозната стойност на поръчката и в абсолютна сума, възлизащи на: - 5 500.00лв. (пет хиляди и петстотин лева) за Обособена позиция №1; 2 750.00лв. (две хиляди седемстотин и петдесет лева) за Обособена позиция №2; 600.00лв. (шестстотин лева) за Обособена позиция №3. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие, като избира сам формата на гаранцията за участие – парична или банкова. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция – предмет на поръчката, гаранцията е на стойност равна на сбора от гаранцията за всички позиции, за които подава предложение, като в документа следва да са посочени обособените позиции. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на банкова гаранция участникът представя неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 200 (двеста) дни от крайния срок за получаване на офертите, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61 от ЗОП. Банковите разходи по предоставянето и поддържането на гаранциите са за сметка на участниците. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС. Представя се при подписване на договора в една от предвидените в чл.60 от ЗОП форми и следва да е със срок на валидност не по–малко от 30 дни след изтичане срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора и ЗОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката без ДДС. Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части от Възложителя. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковите разходи по предоставянето и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва със средства от търговската дейност на възложителя и средства изплащани от НЗОК съгласно сключен договор с Възложителя. Плащането за осъществените доставки, се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /ПРОДАВАЧА/, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи : - Данъчна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 1 (един) брой заверено копие; Приемо-предавателни протоколи; Писмени заявки заверени от получателя. Срокът за приемане на доставката без възражения от страна на Възложителя е до 30 дни от датата на изпълнение на доставката и е определен при условията на чл. 303а, ал. 4, изречение трето от Търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1) В процедурата за доставки на лекарства(съответно медицински консумативи/дезинфектанти) могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения, като за лекарствата участниците следва да притежават разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка на ЕС, а именно: - разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ – от участник – производител, или еквивалентно на него – за чуждестранно физическо или юридическо лице; - разрешение за търговия на едро или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ или еквивалентно на него за чуждестранно физическо или юридическо лице – за търговците на едро с лекарства; - или разрешение за внос. 2) Срок на годност на доставяните продукти (лекарства, консумативи и дезинфектанти) - не по-малко от 60 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 3) Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/. 4) Лекарствените продукти следва да бъдат с държавно регулирана цена съгласно чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ. Лекарствените продукти трябва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и №2 от офертите. Участниците не могат да оферират цени по-високи от договорените с НЗОК. В случай, че през времето на действието на договорите за доставки на лекарствени продукти стойността съгласно Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, се промени и стане по-ниска от договорената, или има изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък при условията и реда за работа на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Възложителят безусловно заплаща лекарствените продуктите на по-ниската цена от датата на влизане в сила на конкретното решение на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (основание, предвидено в чл. 43, ал. 2 от ЗОП). Когато в хода на изпълнение на поръчката за доставка на съответен лекарствен продукт, договорената с НЗОК цена на Позитивния лекарствен списък се намали, Изпълнителят - Продавач се задължава да намали автоматично доставната цена на съответния лекарствен продукт, за който е налице такова обстоятелство, считано от датата, на която влиза в сила съответната промяна.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Общи изисквания - в настоящата процедура по възлагане могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в документацията на Възложителя. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати, за които са налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, а именно: 1. При който лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; 2. Който е обявен в несъстоятелност, е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е в производство по ликвидация, в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 3. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 4.Който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;5. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 6. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 7.Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Участниците следва да представят 1)Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от представляващия участника. 2)Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, /Когато не е представен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците не са вписани в Търговския регистър, прилагат към своите оферти удостоверения за актуално състояние издадено не по-късно от 1 месец преди датата на отваряне на офертата.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата./, копие от документа за самоличност,когато участникът е физическо лице; 3)Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в документацията; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в документацията; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и чл.47,ал.2,т.2, т.4 и т.5 от ЗОП; по чл. 47,ал.1,т.2,т.3 и т.4 от ЗОП и чл. 47,ал.2,т.1 и т.2а отЗОП; по чл.47,ал.5 от ЗОП и чл.55,ал.7 от ЗОП–по образец на Възложителя; Продължава в т.VI.3 - Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците представят Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2013г . и 2014г.(или за 2014 и 2015г.)- копия, подписани и подпечатани на всяка страница от участника или декларация, че са публикувани в публичен регистър.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има положителен финансов резултат за последните две приключили финансови години – 2013г. и 2014г.(или за 2014г. и 2015г.), или за последната 2015 финансова година в случай, че от регистрацията не са минали две финансови години. Когато участникът е новоучреден или по други обективни причини не може да представи информация за годишното си приключване с положителен финансов резултат за 2015г. и все още не е публикуван финансовия отчет за 2015г., следва да е получил референция от обслужваща банка като надежден и лоялен клиент във връзка с участието си в настоящата процедура. Когато Участник в процедурата е обединение/консорциум, което/който не е юридическо лице, документите се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участниците по Обособена позиция №1 трябва да притежават: Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро на лекарствени продукти; Разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ – за лекарствени продукти, за които се изисква такова. 2. Следва да има издадено Разрешение за употреба на лекарствата, за които се подава оферта, в страната, съгласно изискванията на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/. Участникът в процедурата не е длъжен да представя разрешение за употреба на продукта, за който подава оферта, като при непредставяне, прилага декларация, в която посочва, че лекарствата имат разрешение за употреба, а комисията извършва проверка в Регистъра на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната на Изпълнителна агенция по лекарствата. Ако установи, че продуктът фигурира в регистъра, приема се, че е налице валидно издадено разрешение за употреба. Предвид възможно забавяне в публикуване на разрешенията за употреба на лекарствените продукти на страницата на ИАЛ, преди подаване на офертата Участникът следва да провери дали вписването относно предлагания от него продукт действително е направено и ако установи че не е, представя разрешението за употреба на хартиен носител. 3. Всички участниците в обществената поръчка следва да представят декларация от тяхно име за осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти(съответно медицински консумативи/дезинфектанти) за целия срок на договора. 4. Участниците в процедурата трябва да разполагат с помещение/склад за съхранение на лекарствени продукти (съответно медицински консумативи/дезинфектанти). Спазването на това изискване се доказва с представяне на заверени от Участника документи – договор за наем, нотариален акт или други документи, от които безспорно да се установява това обстоятелство. 5.Всички участници трява да имат опит в осъществяване доставки сходни или еднакви с предмета на поръчката през последните три години назад, или по-малко в зависимост от датата на регистрацията. 6. Участниците трбява да отговарят и на останалите изисквания, посочени в документацията и ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има опит в осъществяване на доставки сходни или еднакви с предмета на поръчката - през последните три години назад, или по-малко в зависимост от датата на регистрацията. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите съгласно чл.51 от ЗОП Възложителят изисква да представят Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, (или за по-кратък срок в случай, че е участникът е регистриран по-късно), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. Наличието на тези обстоятелства следва да е видно от представените от Участника доказателства за извършените доставки, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП, които се представят под формата на Удостоверение в оригинал или нотариално заверен препис (минимум три броя за участниците по Обособена позиция №1 и минимум един брой за участниците по Обособени позици №2 и №3), издадено от законен представител на Получателя/Възложителя или от друг компетентен орган, или чрез посочване в декларация свободен текст на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката и изпълнението й. В Удостоверението задължително се посочва наименованието на Възложителя/Получателя, датата на сключване на договора, предмета на доставките, периода на изпълнение, стойността на договора и доброто му изпълнение, имена и качество/длъжност на законния представител, подписал документа, адрес и телефон за контакт, с поставен изх.№ и печат.За доставки, сходни с предмета на обществената поръчка се считат, свързани с доставки на лекарствени продукти (съответно медицински консумативи/дезинфектанти); за доставки еднакви с предмета на обществената поръчка ще се считат доставки на лекарства (съответно медицински консумативи/дезинфектанти) за болници.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател-предложена цена по обособена позиция; тежест: 60
Показател: Показател-срок на доставка; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2016 г.  Час: 13:30
Място

град Пловдив, ул.Филип Македонск №37, ет.4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

от 18 до 24 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от т.III.2.1 - 6) Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща информация за вида и обема работи, които ще изпълнява подизпълнителя/ите/, както и дела на тяхното участие;Участието на подизпълнител е допустимо само ако кандидатът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 8) Документ за гаранция за участие в процедурата за съответната обособена позиция - оригинал при банкова гаранция; при парична гаранция - оригинал или заверено от участника копие от документа за внасяне на сумата; 9) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 10) Оферта по образец; 11) Представяне на участника по образец; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника; 12) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, с посочване на представляващия обединението, с нотариална заверка на подписите (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверен препис. 13) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 14) Разрешение за производство на лекарствени продукти(когато участникът е производител) за Обособена позиция/ОП/ №1 – заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 14). Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти за ОП №1, издадено от ИАЛ или от надлежен регулаторен орган на друга държава членка– заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 15). За ОП №1 -Валидни разрешения за употреба на лекарствата в страната, издадени по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/ 2004г. на Европейския парламент и Съвета или Декларация по образец на Възложителя, че има издадени разрешения за употреба като комисията извършва проверка в Регистъра на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната на Изпълнителна агенция по лекарствата; 16). В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт, участникът представя декларация, че количествата от лекарствата ще бъдат налични до изтичане срока на договора, но за не повече от една година, считано от датата на изтичането, в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ; 17). Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2013г. и 2014г.(или за 2014,2015г.)- копия, подписани и подпечатани на всяка страница от участника или декларация, че са публикувани в публичен регистър; 18) Декларация относно срока на валидност на офертата и срока за изпълнение на поръчката, съгласно приложения към документацията по образец. 19) Декларация, за осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти(съответно медицински консумативи, дезинфектнати) за целия срок на договора. Други декларации по образец на Възложителя, приложения към документацията. Участниците могат да подават оферти по една, няколко или за всички обособени позиции. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл.64, ал.1 от ЗОП е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и пълен безплатен достъп до цялата документация за участие по електронен път се предоставя на интернет адреса на Възложителя в Профила на купувача - http://medline.bg/index.php?p=20&l=1.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията на Възложителя
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията, публикувани в Профила на купувача на Възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

Съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията на Възложителя, публикувани в Профила на купувача.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията;
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията, публикувани в Профила на купувача на Възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията на Възложителя, публикувани в Профила на купувача;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
550000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки по заявка на Възложителя на дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията
1) Кратко описание

Периодични доставки по заявка на Възложителя на дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията, публикувани в Профила на купувача на Възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

Съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията на Възложителя, публикувани в Профила на купувача.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване